15 februari 2019

Nieuwsbrief fractie januari en februari 2019

Raadsvergadering 31 januariIn deze vergadering is het bestemmingsplan voor de verplaatsing van de Lidl in Wieringerwerf vastgesteld. Met dit plan wordt de plek van voormalig garagebedrijf Cremers na vele jaren eindelijk ingevuld. Een prima invulling nu de Lidl wilde uitbreiden, wat niet mogelijk is op de bestaande locatie. Dit plan past binnen de gemeentelijke visie op detailhandel in de 4 hoofdkernen.

Het voorstel om extra subsidie te verlenen aan RTV Noordkop werd door de meerderheid van de raad van de agenda afgevoerd, omdat zij eerst nadere informatie van het college wenste. Die behoefte had de meerderheid van onze fractie niet. Het is eigenlijk onduidelijk gebleven waarom dit voorstel niet -in ieder geval oordeelsvormend- behandeld kon worden. Maar goed, dit voorstel komt binnenkort weer op de agenda.

 

Door de raad is de gedragscode Wet natuurbescherming vastgesteld. Door het vaststellen van deze code kunnen de gemeente en door de gemeente ingehuurde bedrijven eerder vrijstelling krijgen voor uit te voeren werkzaamheden (in het groen). Het aanvragen van sommige ontheffingen is daarmee verleden tijd (mits de gemeente en/of bedrijven zich uiteraard aan de code houden).

In deze vergadering zijn voor enkele fracties fractieondersteuners benoemd. Daarmee werd (door ons) beoogd de kleine fracties (bestaande uit 1 of 2 personen) in de gelegenheid te stellen extra menskracht te hebben voor het bijwonen van diverse vergaderingen (niet zijnde raadsvergaderingen). Praktijk is (echter) dat ook grote(re) fracties een fractieondersteuner hebben voorgedragen. In het Reglement van Orde (die avond vastgesteld) is opgenomen dat na de benoeming een verklaring wordt ondertekend door de fractieondersteuner (met het oog op integriteit e.d.). Omdat fractieondersteuners niet deelnemen aan besluitvorming, is geen sprake van beëdiging (dit gaf overigens in de beeldvormende vergadering wel veel discussie). Tot onze verbazing werden die avond -in strijd met het Reglement van Orde- de fractieondersteuners wel beëdigd. In het presidium van februari is dit door mij aangekaart en bij volgende benoemingen zal -uiteraard- het Reglement van Orde worden gevolgd. Deze raadsvergadering was de laatste die door Jaap Nawijn werd voorgezeten.

 

Raadsvergaderingen 6 en 12 februari

Deze raadsvergaderingen stonden in het teken van het afscheid van Jaap Nawijn en de installatie van Rian van Dam als burgemeester.

 

Raadsvergadering 28 februariDe eerste raadsvergadering dus, die door Rian van Dam werd voorgezeten. In deze vergadering is een aantal kadernota’s van gemeenschappelijke regelingen van een zienswijze voorzien (op basis van door de Regionale Raadscommissie Noordkop uitgebrachte adviezen). In deze vergadering is ook het bestemmingsplan voor de uitbreiding van het winkelcentrum in Nieuwe Niedorp/Winkel vastgesteld. Ten opzichte van het eerder aan de raad voorgelegde plan, was in dit plan niet meer de locatie van de bibliotheek opgenomen en is het bouwblok strak om de beoogde bebouwing gelegd. Door de gehele raad is aandacht gevraagd voor een goede afwikkeling van het verkeer. In de aan dit besluitvoorafgaande beeldvormende vergadering heeft onze fractie gepleit voor het opstellen van een visie voor de rand van het park De Meet waarin o.a. de bibliotheek is gelegen. Mede gelet op allerlei andere ontwikkelingen in Nieuwe Niedorp en Winkel is in de raadsvergadering door ons voorgesteld een gebiedsplan te maken voor beide kernen. Dit voorstel is ter vergadering door mij teruggenomen toen hiervoor geen meerderheid bleek te bestaan. In het coalitieakkoord is namelijk opgenomen dat de volgorde voor het maken van gebiedsplannen mede zal worden bepaald door de uitkomsten van een woonwensen onderzoek dat in de gehele gemeente plaatsvindt. En dat onderzoek is nog niet afgerond.

Naar aanleiding van de roep om onderzoek te doen naar een treinstation nabij Zijdewind lagen deze avond twee moties voor. Beide moties zijn na een toezegging van de wethouder ingetrokken. De wethouder gaat eerst in gesprek met betrokken partijen om na te gaan welke (reële) mogelijkheden er zijn.

 

Sjaak VriendFractievoorzitter CDA Hollands Kroon

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.