15 februari 2019

Nieuwsbrief fractie maart 2019

Raadsvergadering 28 maart

 

Zorgbudget

In deze raadsvergadering is besloten een hoger budgetplafond vast te stellen voor de zorg (bijdrage aan Incluzio). De afgelopen jaren heeft de gemeenteraad aanvullend middelen beschikbaar gesteld. Nu beter in beeld is hoe het zorgvolume zich ontwikkeld, is door het college voorgesteld het budget (vooraf) te verhogen. Daarmee blijft het budget overigens binnen de van het rijk te ontvangen gelden. Met Incluzio zijn daarnaast maatregelen afgesproken om tegenvallers te voorkomen. Omdat vooraf onduidelijk is wat de daadwerkelijke besparing is als gevolg van deze maatregelen is besloten een bedrag te reserveren voor tegenvallers. Tot slot hield het voorstel in dat de terugverdieneffecten van het stoppen met COWWI direct ten goede komt aan de zorg (tenslotte voert de gemeente de administratie nu zelf uit). Met de toezegging dat in een beeldvormende vergadering nader wordt ingegaan op de wijze en kwaliteit van zorgverlening door Incluzio heeft onze fractie met het voorstel ingestemd.

Kadernota erfgoed

Om te komen tot een gemeentelijke monumentenlijst heeft het college aan de raad een kadernota erfgoed voorgelegd. Aan de hand van een aantal criteria worden objecten beschermd die het verhaal van Hollands Kroon vertellen. De monumenten, die een provinciale status hadden worden sowieso gemeentelijk monument. Na verloop van tijd wordt ook voor die objecten de toets gedaan in hoeverre zij een bijdrage leveren aan het verhaal van Hollands Kroon. De nota gaat er vanuit dat een object  gemeentelijk monument wordt als de eigenaar daar vrijwillig aan meewerkt. Met de toezegging dat onderzocht wordt of dit juridisch wel kan (gelet op jurisprudentie) heeft onze fractie ingestemd met de kadernota. De raad wordt nader geĆÆnformeerd over de uitwerking.

Verordening burgerinitiatief

Op basis van een overdrachtsdocument van de raadswerkgroep bestuurlijke vernieuwing is in het coalitieakkoord opgenomen dat ruimte wordt geboden voor een burgerinitiatief. Als aan een aantal voorwaarden wordt voldaan, kunnen inwoners bewerkstellingen dat een onderwerp op de raadsagenda komt. In coalitieverband is echter niet afgestemd onder welke voorwaarden dit mogelijk wordt. Door de werkgroep bestuurlijke vernieuwing is een concept verordening opgesteld, waarbij minimaal 30 personen, ingeschreven als ingezetene in de gemeente een initiatief aan de raad kunnen voorleggen (bepaalde onderwerpen zijn overigens wel uitgesloten). Een deel van onze fractie had, net als de VVD fractie moeite met deze voorwaarden. Zo was geen leeftijdsgrens gesteld en kan dus bij wijze van spreken een grote familie een initiatief op de raadsagenda krijgen. Ook geldt geen randvoorwaarde als lokale betrokkenheid. Terwijl een initiatief plaatsgebonden kan zijn, kunnen dus de handtekeningen in de gehele gemeente worden opgehaald. Het risico bestaat dus dat de raad vindt dat een initiatief te weinig draagvlak heeft (vandaar de roep voor een hogere drempel, een leeftijdsgrens en eisen m.b.t. directe belangen).  Dit risico kan averechts werken. Het is een verkeerd signaal als de raad een initiatief laat indienen om deze vervolgens af te serveren.  Omdat de

 

meerderheid van de raad zich wel in de uitgangspunten van de verordening kon vinden, is onze fractie uiteindelijk in zijn geheel akkoord gegaan. De werkwijze wordt in 2021 geƫvalueerd.

Motie kerktoren Oosterland

De gemeente is met de Kerkrentmeesters van de protestante gemeente Wieringen in een juridische strijd gewikkeld omtrent het eigendom van de kerktoren van de Michaelskerk in Oosterland.  In de Napoleontische tijd zijn alle torens van niet katholieke kerken eigendom geworden van de burgerlijke gemeente. Het college meende echter dat er bewijs zou zijn dat in de loop der tijd de protestante gemeente eigenaar was geworden van de toren. Van enig schriftelijk bewijs was en is echter geen sprake. Omdat de kerk niet meer gebruikt wordt voor kerkdiensten is de kerk voor een symbolisch bedrag overgedragen aan de Stichting Behoud Oosterlander Kerk, die de kerk in beheer heeft gegeven aan de Stichting Culturele Kring Wieringen. De protestante gemeente heeft dus ook geen enkel belang meer bij het eigendom van de toren (betreft rijksmonument). De toren is enkele jaren geleden ingrijpend onderhouden.

Onze fractie is van mening dat de gemeente in deze zijn verantwoordelijkheid als eigenaar van de toren moest erkennen en de juridische strijd moet staken. Daartoe is door onze fractie een motie opgesteld, die door alle raadsfracties mede is ingediend. Dit resulteerde in een unaniem raadsbesluit.

Diversen

Tot slot zijn meerdere besluiten (hamerstukken) genomen. Het gaat onder andere om de begroting voor Veilig Thuis, een bestemmingsplan voor Hanedoes 9 Oude Niedorp, Oudeweg 2a-4 te Nieuwe Niedorp en Grasweg 1a te Anna Paulowna, de Nota Grondbeleid en een projectbudget 2019 voor de herstructurering Wieringerwerf.

 

Dementievriendelijke gemeente

Bij de behandeling van de begroting voor 2018 heeft de raad besloten van Hollands Kroon een dementie- en mantelzorgvriendelijke gemeente te maken. In navolging van andere gemeenten is de gemeente voornemens te werken met dementie ambassadeurs. Vrijwilligers die woonachtig zijn in een van de kernen in de gemeente en betrokken zijn bij die kern. Zij zijn daardoor op de hoogte van signalen en knelpunten uit de gemeenschap of zijn in staat die boven tafel te krijgen. Een dementie ambassadeur is het eerste aanspreekpunt voor personen die te maken hebben met dementie. Dit kunnen mensen met (beginnende) dementie zijn, hun mantelzorgers, familie of vrienden. De ambassadeur helpt om de doelen van het netwerk te realiseren en heeft affiniteit of ervaring met het onderwerp dementie. Als u interesse heeft om dementie ambassadeur te worden, dan kunt u dit melden bij ondergetekende. Ik zal dit dan via de griffie aan de gemeente doorgeven. Op 10 april a.s. vindt een informatie- en uitwisselingsavond plaats in de Keijzershoff, Vreedenhoff 66 te Anna Paulowna. Indien gewenst kan ik de uitnodiging aan u toesturen.

 

Sjaak Vriend

Fractievoorzitter CDA Hollands Kroon

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.