04 mei 2019

Nieuwsbrief van de fractie april 2019

Raadsvergadering 25 april

De raadsvergadering bestond bijna in het geheel in het teken van het verzoek om het bestemmingsplan te wijzigen om op het perceel Schelphorst 58 een bedrijfswoning toe te staan. Een woning die enkele jaren geleden zonder vergunning en in strijd met het bestemmingsplan is gerealiseerd en in gebruik genomen. Gelet op de ingrijpende gevolgen voor het betrokken gezin heeft ook onze fractie met dit verzoek geworsteld.

Reeds in 2006 heeft de raad van de voormalige gemeente Wieringermeer besloten dat op de bedrijventerreinen geen (nieuwe) bedrijfswoningen meer toegestaan werden. Ook in andere (voormalige) gemeenten zijn vergelijkbare besluiten genomen. Het niet toestaan van (nieuwe) bedrijfswoningen is ook opgenomen in latere bestemmingsplannen, zoals in het onderhavige bestemmingsplan Wieringerwerf 2009. Ook in de omgevingsvisie van de gemeente Hollands Kroon is vastgelegd dat nieuwe bedrijfswoningen op bedrijventerreinen niet zijn toegestaan. Het toestaan van een nieuwe bedrijfswoning is dus evident in strijd met het gemeentelijk beleid.

Gelet op de ingrijpende gevolgen voor het betrokken gezin is ondanks vorenstaande bezien of een oplossing in deze situatie denkbaar is.

Het wijzigen van het bestemmingsplan, zoals verzocht zal moeten leiden tot een wijziging van gemeentelijk beleid en de omgevingsvisie. Want als in dit geval de bedrijfswoning wordt toegestaan, waarom in andere gevallen dan niet (precedentwerking)? In alle gevallen zal een nieuwe bedrijfswoning  leiden tot een beperking van naastgelegen planologisch toegestane bedrijvigheid.

Gelet op de strijdigheid met het ruimtelijk beleid (van de raad) en de belangen van naastgelegen bedrijven en het algemeen ruimtelijk belang stelde het college voor het verzoek af te wijzen. Onze fractie kwam tot de conclusie dat het college niet anders kon.

Omdat meerdere partijen in de raad het college vroegen om een oplossing te zoeken dan wel in gesprek te gaan met verzoeker en adviseurs om alle (on)mogelijkheden met elkaar te verkennen, is na een korte schorsing door onze fractie het college gevraagd dit te doen en gelet daarop het besluit uit te stellen (verzoeker was akkoord met uitstel). Hiermee heeft het college ingestemd. Overigens is in het kader van de handhavingsprocedure door het college ook meer tijd gegund door de uitspraak van de rechtbank eerst af te wachten.

In de raadsvergadering is de eerste bestuursrapportage vastgesteld. Deze kent ten opzichte van de begroting een positief saldo van ruim 4 ton. Tot slot is naast enkele hamerstukken een verordening op het gebied van de kwaliteit van vergunningverlening, toezicht en handhaving vastgesteld.

 

Fractieondersteuner

Na een wijziging van het Reglement van Orde eerder dit jaar is het mogelijk geworden per fractie een fractieondersteuner te laten benoemen. Daarmee werd (door ons bij de coalitiebespreking) beoogd de kleine fracties (bestaande uit 1 of 2 personen) in de gelegenheid te stellen extra menskracht te hebben voor het bijwonen van diverse vergaderingen (niet zijnde raadsvergaderingen). Dit ook om de reeds gegroeide praktijk in de vorige raadsperiode te formaliseren.

Praktijk is (echter) dat ook grote(re) fracties een fractieondersteuner inmiddels hebben laten benoemen. Wij hebben als fractie besloten geen fractieondersteuner aan te wijzen. Vervanging van de fractie is niet aan de orde, omdat de fractie uit 5 personen bestaat en dus altijd wel een fractielid aanwezig is. Het idee om een fractieondersteuner mee te laten draaien ter voorbereiding op een eventueel raadslidmaatschap komt daarmee niet uit de verf. Daarbij komt dat als iemand dat wil hij/zij ook bij de meeste raadsbijeenkomsten aanwezig kan zijn omdat die openbaar zijn. En een fractieondersteuner krijgt alleen een vergoeding als hij als enige namens de fractie aanwezig is. In ons geval zal daarvan ook geen sprake zijn.

Sjaak Vriend

Fractievoorzitter CDA Hollands Kroon

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.