04 mei 2018

Nieuwsbrief van de fractie april: Start met de nieuwe fractie en coalitie.

Nieuwsbrief CDA fractie april

Verkiezingen

Na de winst van 1 zetel met de gemeenteraadsverkiezingen bestaat de fractie voor de komende raadsperiode uit 5 personen. Zie verder onder de raadsvergadering van 1 mei.

Raadsvergadering van 17 april 2018

Het was een vergadering met een kleine agenda. De vergadering duurde dan ook slechts 22 minuten.

Het enige agendapunt dat oordeelvormend besproken werd, was het Burgerinitiatief Stichting Dorpshuis Slootdorp. De voor dit doel opgerichte stichting vroeg om de overdracht van de voormalige basisschool voor € 1,- en een bijdrage in het wegwerken van het achterstallig onderhoud van €68.000,-. Dit is een gelijksoortig initiatief als bij de Cultuurschuur in Wieringerwerf, de Oude School in Wieringerwaard en het Cultuurhuis in Lutjewinkel.

Behalve bij de fractie van D66, die nogal kritisch was, was er brede steun in de raad, ook van de fractie van het CDA. Toch zijn er bij onze fractie zorgen, met name over de hoogte van de reserve Vastgoed. Deze reserve staat op een erg laag niveau, zo laag dat een zelfde initiatief uit een ander dorp niet gesteund kan worden. Bij toekomstige verkopen van vastgoed zal de reserve aangevuld moeten worden. Wethouder Van Gent heeft toegezegd met een voorstel te komen om de reserve weer aan te vullen.

Het voorstel werd overigens unaniem aangenomen.

Coalitie

Na de gemeenteraadsverkiezingen heeft de lijsttrekker van de grootste partijen (SHK) als informateur gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van alle partijen, die in de gemeenteraad zijn verkozen. Na een eerste ronde hebben nog verdiepende gesprekken plaatsgevonden met het CDA, VVD en een progressief collectief, bestaande uit PvdA, Groen Links en  Christenunie. Na deze verdiepende gesprekken heeft de informateur gekozen voor de in zijn ogen meest stabiele coalitie, een coalitie tussen SHK, VVD en CDA.

In een goede sfeer hebben de besprekingen plaatsvinden. Namens het CDA zijn de gesprekken gevoerd door Theo Groot (beoogd wethouder) en Sjaak Vriend (fractievoorzitter). Op 1 mei is het coalitieakkoord door de fractievoorzitters van de drie coalitiepartijen ondertekend. Het coalitieakkoord 2018-2022 met de titel “Koersvast: ambitieus en realistisch door op de ingeslagen weg” treft u bij deze nieuwsbrief aan.

Het akkoord is hier te vinden en ook op de website van de gemeente (als digitaal magazine) via deze link

 

Raad 1 mei

Op 1 mei heeft de formateur in een extra buitengewone raadsvergadering verslag gedaan van de formatie en is het coalitieakkoord besproken.  Van echt fundamentele kritiek was inhoudelijk feitelijk geen sprake.

Op die avond zijn ook de wethouders benoemd. Voor de coalitiepartijen komen dezelfde wethouders terug. Het nieuwe college bestaat dus naast de burgemeester uit Mary van Gent (SHK), Theo Meskers (VVD) en Theo Groot (CDA). De terugkeer van wethouder Meskers leidde wel tot de nodige vragen van de zijde van de oppositie en na de benoeming zelfs tot een motie van afkeuring die alleen door LADA en Anders werd gesteund.

Voor de vrijgekomen plaatsen in de gemeenteraad zijn in de vergadering vervolgens een drietal nieuwe raadsleden beëdigd. Voor het CDA keert Reginald Visser hierdoor terug in de raad.

De fractie van het CDA bestaat vanaf nu dan ook uit de volgende personen:

Reginald Visser, Jan Willem van der Klugt, Hans van Tongerlo, Jan Dijkshoorn en Sjaak Vriend (fractievoorzitter).

In de raadsvergadering zijn tot slot de plaatsvervangende voorzitters van de raad en de leden en plaatsvervangende leden van de auditcommissie/toetsingskamer, werkgeverscommissie, agendacommissie Regionale Raadscommissie Noordkop en de vertegenwoordiging in de Vereniging Waddenzee benoemd.

Portefeuilleverdeling burgemeester en wethouders

Burgemeester

Openbare orde en veiligheid, personeel & organisatie, communicatie, algemene bestuurlijke zaken, juridische zaken, bezwaar en beroep, integrale handhaving en bestuurlijke samenwerking.

SHK

Zorg en welzijn, jeugd, werk & inkomen, onderwijs & onderwijshuisvesting, sport, kunst & cultuur, leerlingenvervoer en dierenwelzijn.

VVD

Economische zaken, De Kop Werkt! (inclusief Match2020), recreatie & toerisme, verkeer & vervoer, Energietransitie, greenport NHN, plattelandsbeleid (P10) en monumenten.

CDA

Ruimtelijke Ordening, Openbare Ruimte, Woningbouw, Financiën & Subsidies, Vastgoed & Grondzaken, Accommodatiebeleid, Infrastructuur, ICT en Klimaatadaptatie & Milieu.

Naar aanleiding van de behandeling van het coalitieakkoord en met  name de suggestie vanuit D66 om het accommodatiebeleid onder te brengen bij SHK (als onderdeel van het programma vitaliteit) is aangegeven dat de definitieve vaststelling van de portefeuilles in de eerstvolgende collegevergadering zal plaatsvinden, waarbij uiteraard aandacht aan de suggestie van D66 zal worden geschonken.

Bij de Foto: De coalitie 2018-2022 wordt gevormd door SHK, VVD en CDA. Op 1 mei 2018 zijn de wethouders benoemd. Het nieuwe college bestaat naast de burgemeester uit Mary van Gent (SHK), Theo Meskers (VVD) en Theo Groot (CDA).

 

Sjaak Vriend

Fractievoorzitter

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.