04 december 2017

Nieuwsbrief van de fractie, november 2017.

Op 30 november heeft de raad vergaderd over een aantal bestemmingsplannen. Daarnaast kwamen de belastingverordeningen, de Kop Werkt, asbestsanering  en een tweetal moties aan de orde in de raadsvergadering.

Van de bestemmingsplannen was er alleen discussie over het Paadje 12 in Nieuwe Niedorp. Op 1 oktober 2013 werd al een bestemmingsplan vastgesteld door de raad. Toen werd er bij hamerslag unaniem ingestemd met dit plan. Er is door de naastgelegen agrariër echter met succes bezwaar gemaakt tegen dit plan. Vanzelfsprekend wil het CDA niet dat de buurman belemmerd wordt in de ontwikkeling van het bedrijf. We gaan er vanuit dat met de aanpassingen in het plan dit ook geborgd is.

Ook was er de jaarlijkse vaststelling van de belastingverordeningen. Een amendement van de CU, om te zorgen dat de leges voor prostitutiebedrijven kostendekkend worden, werd gesteund door het CDA.

Voor de Kop Werkt werden de jaarplannen 2018 vastgesteld. Tijdens de vergadering van de Regionale Raadsadviescommmissie Noordkop had het CDA al een amendement ingediend. Dit was reeds verwerkt in het voorliggende voorstel. Het amendement betrof project in de haven van Den Helder dat niet door ging. In het oorspronkelijke voorstel werd het geld al toebedeeld aan een aantal projecten, terwijl niet duidelijk was of het geld nodig was voor die projecten en daarmee goed werd besteed. Het CDA wilde dit geld tijdelijk parkeren tot er een goede bestemming voor het geld was gevonden binnen de bestuursopdracht havens. Het geamendeerde voorstel is door de gemeenteraad van Hollands Kroon unaniem aangenomen

Aan de raad werd ook een besluit gevraagd over de asbestsanering Binnenhaven 4 Van Ewijcksluis. Voorgesteld werd om te saneren op de minimaal voorgeschreven wijze. Hiermee wordt voldaan aan de wettelijke eisen, zijn de kosten minimaal en wordt gesaneerd op een wijze die past bij het gebruik van het perceel. Een volledige sanering kost 10 maal zoveel en is niet noodzakelijk voor het huidige gebruik. Een aantal fracties wilde echter een volledige sanering, die ipv 45.000 euro, 410.000 euro zou kosten. Die keuze was niet gebaseerd op regelgeving, risico’s of veiligheid, maar op emoties. Gelukkig koos een meerderheid van de raad voor een rationeel besluit en wel het passend saneren conform de voorschriften.

Als laatste kwamen twee moties vreemd aan de orde van de dag op de agenda.

De eerste moties was van de PvdA en ging over het inkomen van de directeur van de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG). Eerder hebben we al een soortgelijke motie aan de orde gehad over de directeur van de HVC. Steeds is de discussie of deze bedrijven vallen onder de Wet Normering Topinkomens, iets wat door het Rijk bepaald wordt. In beide gevallen is dit niet of slechts deels aan de orde. Tevens is het inkomen van de directeur van de BNG recent naar beneden bijgesteld. Het CDA vindt het niet correct om kort daarna wederom de discussie over het inkomen te starten. Het CDA is voor een beloning passend bij de functie en heeft voorgesteld om samen met de PvdA te komen tot een algemenere motie. Daarop werd de motie door de PvdA ingetrokken en komt  in een volgende raadsvergadering nogmaals op de agenda.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.