04 november 2019

Nieuwsbrief van de fractie oktober 2019

Raadsvergadering 8 oktober

Nadat de raad op 20 juni jl. het amendement van CDA, VVD en SHK heeft aangenomen (m.u.v. GL en Anders) omtrent de uitgangspunten voor de huisvesting van tijdelijke medewerkers, met de opdracht aan het college om dit te vertalen in de concept beleidsregels, kwamen deze beleidsregels op 8 oktober opnieuw aan de orde. Omdat beleidsregels rechtszekerheid moeten bieden en het college op bepaalde punten het amendement niet helemaal had gevolgd, zijn op initiatief van het CDA door de coalitie drie amendementen ingediend (per onderdeel  van de beleidsregels namelijk geen logies meer in woningen, max. 40 op agrarische bouwpercelen en grootschalige opvang op bedrijventerrein). Met het door de raad aannemen van deze amendementen zijn de beleidsregels thans vastgesteld. Ook nu stemden GL en Anders tegen.

In deze raadsvergadering is daarnaast besloten:

-          een door Triade opgesteld cultuureducatie- (en participatieplan) vast te stellen, met als onderdeel de inzet van een cultuur coƶrdinator (0,2 fte)

-          in te stemmen met het masterplan om te komen tot de ontwikkeling van integrale kindcentra en daarvoor de benodigde gelden beschikbaar te stellen

-          de tweede bestuursrapportage vast te stellen (met een positief saldo van ca. 3 ton).

 

Raadsvergadering 31 oktober

In deze vergadering is een besluit genomen over de renovatie en reconstructie van de haven in Den Oever. De havens (Den Oever en De Haukes) zijn in 1995 overgedragen door Rijkswaterstaat aan de gemeente. Daarbij heeft de gemeente een afkoopsom meegekregen voor achterstallig onderhoud. Met het laatste achterstallig onderhoud in de haven van Den Oever is gewacht totdat de dijkversterking bij Den Oever is afgerond. De investering komt ten laste van de eerder genoemde afkoopsom. De rente op die afkoopsom (reserve) werd de afgelopen jaren gebruikt om het exploitatietekort te dekken. Nu de reserve wordt uitgenut, zal dit tekort (als die blijft bestaan) binnen de begroting de komende jaren moeten worden opgevangen. De Oostkade wordt verlengd. Het amendement om eerst een onderzoek naar het te verwachten rendement te doen haalde het niet. De meerderheid van de raad is van mening dat die werkzaamheden nu in een keer meegenomen moeten worden. De extra meters zullen worden verhuurd, zo is de verwachting. Uit een nader onderzoek zou ook alleen maar een prognose rollen.

Ook is besloten de 4 overdekte zwembaden in eigendom, beheer en exploitatie over te dragen aan 4 lokale rechtspersonen, die via het HOZE-overleg met elkaar samenwerken.  Aan de HOZE-groep en alle anderen die hierbij betrokken zijn/waren, een compliment dat het gelukt is om met een gezamenlijk voorstel tot verzelfstandiging te komen. Het openhouden van de 4 zwembaden kost jaarlijks meer dan aanvankelijk als randvoorwaarde was meegegeven, maar in lijn met het eerdere besluit om te komen tot verzelfstandiging en openhouden van de 4 zwembaden is de raad hiermee akkoord gegaan. Bij de verzelfstandiging hoort ook een gemeentelijke bijdrage voor groot onderhoud. Uitdrukkelijk  is aandacht gevraagd voor het personeel in dienst van de gemeente, die door dit besluit worden gedetacheerd bij de nieuwe eigenaren van de zwembaden. Na twee jaar zal geĆ«valueerd worden hoe de exploitatie zich ontwikkelt.

 

 

 

Veel (inhoudelijke) discussie gaf het voorstel om in te stemmen met een startnotitie voor de Regionale Energie Strategie NHN (RES). De discussie ging vooral over de mogelijke uitwerking en alle mogelijke vormen van maatregelen. De VVD diende een amendement, samen met SHK, OHK, Anders! en LADA in om de startnotitie voor kennisgeving aan te nemen. Wij hebben dit amendement niet mede ingediend, omdat het amendement was ingegeven door inhoudelijke overwegingen, terwijl wat ons betreft nog geen sprake was van een beslismoment. Alleen het proces om te komen tot een RES werd beschreven. Gelet daarop hebben wij -op grond van processuele overwegingen- het amendement wel gesteund. De startnotitie is in Hollands Kroon voor kennisgeving aangenomen.

In opdracht van de raad is door de Toetsingskamer onderzoek gedaan naar Partners in Beheer. Hieruit is een aantal aanbevelingen naar voren gekomen, die door de raad zijn overgenomen.

Nadat ook over een aantal hamerstukken is besloten, was het deze keer bijna 23.30 uur.

Op naar de begrotingsraad op 7 november. Gelet op de begroting die er ligt, zal het toch geen 23.00 uur worden hoop ik (zeker niet nu we evengoed al om 17.00 uur beginnen).

 

Sjaak Vriend

Fractievoorzitter CDA Hollands Kroon

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.