30 september 2019

Nieuwsbrief van de fractie over de raadsvergadering van 26 september 2019.

Donderdag 26 september stond de eerste raadsvergadering na het zomerreces op de agenda. Een overvolle agenda waardoor het presidium al besloten had om de agenda in 2 vergaderingen te behandelen. Het 2e deel staat voor dinsdag 8 oktober.

Zoals gezegd een overvolle agenda waar meteen al een aantal vaststellingen van bestemmingsplannen werden afgehaald door de nieuwe regeling rondom stikstof. De zogenaamde PAS= Programma Aanpak Stikstof eist een meer uitgebreide berekening van de uitstoot van stikstof.

Allereerst het verzoek van herziening bestemmingsplan Schelphorst 58 Wieringerwerf (aanvraag Imming) . Hier is een woning in een bedrijfspand gerealiseerd, in strijd met het bestemmingsplan Wieringerwerf. In de omgevingswet van onze gemeente is vastgelegd dat er geen nieuwe woningen meer gevestigd mogen worden op een industrieterrein. Dus ook niet op Schelphorst 58. Ruim vóór het zomerreces is hetzelfde voorstel in de raad aangehouden om de initiatiefnemer de gelegenheid te geven om te komen tot overeenstemming met de bedrijven in de buurt tot aanpassing van de milieucategorie.  Op één na alle bedrijven wilden medewerking verlenen om de burgerwoning toch mogelijk te maken. Ook de verplaatsing van de functieaanduiding bedrijfswoning van  Schelphorst 67 naar Schelphorst 58  is niet mogelijk. Hoewel het voor de betreffende familie een behoorlijke impact heeft kan het CDA en met hen de meerderheid van de raad, niet instemmen met de aangevraagde herziening van het bestemmingsplan. Dit agendapunt kan nog wel een staartje krijgen want de betreffende familie heeft aangekondigd om naar de rechter te stappen. Overigens heeft de voorzieningen rechter op 15 mei nog geen uitspraak gedaan over het bezwaar tot handhaving van de gemeente. De rechter liet mee wegen dat er nog gesprekken gaande waren tussen de gemeente en de familie Imming. Bij de behandeling van de zaak zal de rechter wel uitspraak gaan doen over de inhoudelijke beroepsgronden zoals de gedane toezeggingen (vertrouwensbeginsel) en het zicht op legalisatie. 

Verder op de agenda de afronding van de bedrijfsverplaatsing van  de firma Luyt in de haven van Den Oever. Een dossier dat al sinds 2013, sinds het  vaststellen van de overeenkomst Waddenpoort, loopt. De bedrijfsverplaatsing van Luyt was hier onderdeel van. Vertraging van het uitvoeren van de dijkverhoging van Den Oever zorgde voor het mislopen van een grote subsidie van de provincie. Verder kon de gemeente het lange tijd niet eens worden over het invullen van de afspraken rondom de verplaatsing. Het niet goed vastleggen van afspraken en het voor meerdere uitleg mogelijke maken van besluiten maakten het moeilijk tot een afronding te komen. Om het dossier af te ronden vroeg het college aan de raad een bedrag van € 350.000 voor nog te maken onkosten voor o.a. aanleg rioleringen, voor aanleg van de kadevloer en overige aanpassingen. Het CDA, maar ook meerdere andere partijen hadden moeite met dit bedrag. Het veroorzaakt bij onze fractie een naar gevoel maar alles overziende zijn we, met de meerderheid van de raad, het eens dat dit dossier afgerond moet worden. Het college kan met dit bedrag aan de slag om de verplaatsing af te ronden en de werkgelegenheid in de haven van Den Oever te behouden. Wel hebben we het college geadviseerd om voor het bouwen van het nieuwe dok door Luyt een bepaald termijn vast te leggen met een boetebeding. Of we er al zijn met het beschikbaar stellen van het gevraagde bedrag is nog maar de vraag want de wethouder verwacht nog een paar claims van Luyt in verband met bedrijfsschade die zij zeggen opgelopen te hebben door de vertraging van de uitvoering van het project.

Een ander agendapunt, verhoging van het budgetplafond zorg en ondersteuning, zorgde voor vele vragen en vraagtekens bij de vraag van het college voor  verhoging van het budgetplafond tot ruim € 19 miljoen. Vooral om dat er al eerder en verhoging gevraagd was door het college van € 2 miljoen en een korte tijd later werd dit opgehoogd naar € 2,6 miljoen, dit omdat  IHK niet meer met verdere verliezen wil en kan werken. De verlenging van het contract met Incluzio Hollands Kroon (IHK) voor 2020 is door IHK niet meer te realiseren voor het door de raad vastgestelde plafond. Er wordt steeds meer beroep gedaan op vooral de jeugdzorg wat hoge kosten met zich meebrengt. Dit is een landelijk trend en dus ook in onze gemeente aan de orde. Hoewel onze gemeente nog steeds binnen het door de minister vastgestelde beschikbaar gestelde bedrag blijft, is het voor de alle partijen een zorg hoe er steeds een groter beroep gedaan wordt op de jeugdzorg en het daarvoor beschikbare budget. Als de gemeente het motto “Iedereen krijgt de zorg die hij/zij nodig heeft” blijft hanteren dan moeten we kijken hoe en wie de zorg blijft uitvoeren. Binnenkort zal de raad een beeldvormende vergadering wijden aan de inhoud en de uitvoering van de zorg voor de komende jaren. Het raadsvoorstel werd door de meerderheid van de raad aangenomen.

Een motie om het gebruik van lachgas terug te dringen en eventueel te verbieden bij evenementen haalde het niet. Een meerderheid van de raad stemde tegen. Het CDA stemde vóór de motie maar dat was te weinig om voldoende steun te krijgen voor de motie.  

Op de agenda ook nog het afscheid van Groen Links raadslid Peter Fekkes. Hij kan de activiteiten van zijn eigen bedrijf en die van raadslid niet langer op een goede manier combineren. Daarom heeft hij besloten om zijn raadslidmaatschap op te geven. Zijn opvolger wordt oud raadslid Jan Eichhorn, die van 2014 tot 2018 ook al in de raad zat.

Op de raadsvergadering van 8 oktober o.a. op de agenda het vaststellen van beleidsmaatregelen tijdelijke medewerkers, de 2e bestuursrapportage (berap), cultuureducatie en ontwikkeling IKC in Hollands Kroon.

Namens de raadsfractie, Hans van Tongerlo       

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.