04 oktober 2017

Nieuwsbrief van de fractie van de maand september 2017.

Op 28 september is na het zomerreces het vergaderseizoen weer gestart. Nog een half jaar voor de verkiezingen op 21 maart 2018. De vergadering van 28 september was een rustig begin. Het ging vooral om de vaststelling van een aantal bestemmingsplannen. Daarnaast een wijziging van de legesverordening, dit vanwege een wijziging in de Paspoortwet en het Besluit Omgevingsrecht.

Benoeming nieuwe griffier.

Politiek gezien rustig, maar wel een belangrijke vergadering voor de raad. Er werd een nieuwe griffier benoemd. Mevrouw Annemiek Verburg is benoemd in deze functie. Onder leiding van de voorzitter Jan Willem van der Klugt heeft de werkgeverscommissie mevrouw Verburg aan de raad voorgedragen. Jan Willem heeft Annemiek namens de raad welkom geheten als nieuwe griffier en heeft Joke van de Plas bedankt voor het waarnemen na het vertrek van Marnix Philips.

Bestuursrapportage.

Op 3 oktober was er een tweede raadsvergadering, die politiek gezien van meer belang was. In deze vergadering is gesproken over de bestuursrapportage. Het agendapunt Huisvesting MFA De Ontmoeting/Kroondomein is niet behandeld, omdat er nog aanvullende informatie moet komen.

Hieronder de inbreng van de fractie:

Voor ons de bestuursrapportage 2017. De bestuursrapportage is een van de onderdelen van de planning & control-cyclus van begroting – kadernota – bestuursrapportage en uiteindelijk de jaarrekening.

Bij de bespreking van de jaarrekening van 2016 en de kadernota 2018 hebben we gesproken over een aantal aandachtspunten: de belangrijkste was de interne procescontrole. Bij de jaarrekening 2016 constateerde we dat er grote verschillen waren tussen begroting en realisatie. Raadsbreed constateerde we dat dit beter moet. De verbetering van de interne procescontrole was daarbij dan ook een zeer belangrijk opdracht aan het college.  In de inleiding geeft het college aan dat ze dit afgelopen zomer heeft opgepakt en het heeft dan ook geleid tot Balans 2018.  Hierin niet alleen aandacht voor de procescontrole, maar ook nadrukkelijk voor de dienstverlening richting onze inwoners.

Na een periode van bouwen, ambitie en veel verandering is het nu tijd om een pas op de plaats te maken met vernieuwing en te werken aan de noodzakelijke kwaliteitsverbetering van de organisatie. We hebben kennis genomen van de acties die het college heeft genomen in Balans 2018. Vanzelfsprekende zijn de effecten nog niet zichtbaar in deze bestuursrapportage, de eerste effecten zien we in de beleidscyslus pas bij de jaarrekening 2017, maar tussentijds verwachten we al concrete verbeteringen en verwachten dat het college ons op de hoogte houdt. Uiteindelijk kunnen we pas bij de jaarrekening 2018 constateren of de organisatie beter in control is. Maar we willen eerder de effecten in de kwaliteit van de dienstverlening kunnen vaststellen..

Dan terug naar de financiële rapportage.

De begroting 2017 sloot af met een positief saldo van ruim 7000 euro. Tot en met mei 2017 hebben  we een aantal raadsbesluiten genomen met als resultaat extra uitgaven van ruim 10.000 euro (school Hippo).

Bij de kadernota hebben we gezien dat we nog een aantal bezuinigingen  moeten realiseren en hebben we er in de meicirculaire kennis van genomen dat het Rijk 1,1 miljoen  meer aan de gemeente Hollands kroon heeft toegekend dan bij het opstellen van de begroting bekend was. In de memo van juli 2017 is nader toegelicht dat dit bedrag voor het overgrote deel moet worden besteed aan kosten die gepaard gaan met gedecentraliseerde taken in de gezondheidszorg..

In deze bestuursrapportage worden een aantal voorstellen gedaan. Bijstellingen, mee- en tegenvallers. Ons wordt gevraagd om hier mee akkoord te gaan en met de verwerking van de meicirculaire.

Bij de analyse van de effecten van de meicirculaire zien we dat een groot deel van de gelden geoormerkt is en daardoor tegenover de extra gelden ook extra uitgaven cq. minder inkomsten staan. We zijn blij dat er extra geld is voor de meest kwetsbare groepen in de samenleving. Vooral de aangepaste regelgeving van het rijk over de eigen bijdrage WMO, waardoor stapeling niet meer aan de orde is, is een positieve verandering. We gaan dan ook graag akkoord met de mindere inkomsten (480.000 euro) op dit punt.

Daarnaast zijn er extra gelden voor armoedebestrijding, beschut werken, en in de diverse onderdelen van het sociaal domein. Geld dat ook direct is besteed omdat er meer beroep gedaan is op het kindpakket, bijzondere bijstand en bijdrage ziektekostenverzekering.

Daarmee is dus het grootste deel van de extra gelden al (nuttig) besteed binnen het door ons vastgestelde beleid. Beleid waarvan we gezegd hebben dat we besteden wat nodig is.  

Het college doet in de beslispunten 4 tot en met 11 voorstellen voor een aantal extra lasten. Verder zijn er in de bestuursrapportage een aantal gewijzigde bedragen opgenomen. Voorgesteld wordt om de beoogde bezuinigingen op accommodatiebeleid en inkoop voorlopig als nadeel te nemen. We hebben nog wel de vraag waarom de voorgestelde bezuiniging op inkoop niet wordt gerealiseerd.

Verder is een bedrag opgenomen voor de huur van het loket aan de Molenvaart. Hierbij willen we opmerken dat we hier vanzelfsprekend mee akkoord gaan. Zolang er geen goede oplossingen zijn om de diensten hetzij via de computer of aan huis of in de buurt, dan is een loket nodig. Want dat was de randvoorwaarde, inwoners mogen niet alleen afhankelijk zijn van digitale dienstverlening. 

Uiteindelijk is het voorlopig positief saldo 150.000 euro, ruim 140.000 meer dan begroot.

We onderschrijven de adviezen van de auditcommissie.

Dit was de inbreng in eerste termijn. Door de oppositie is na de eerste termijn een motie van treurnis ingediend. De fractie van het CDA heeft hierop als volgt gereageerd:

Op zich hebben we begrip voor deze motie. Bij de jaarrekening en bij onze inbreng in eerste termijn hebben wij ook al aangegeven dat de beheersing van het interne financieel proces beter moet. Echter het college heeft hierop al maatregelen genomen (Balans 2018). Vanzelfsprekend zijn de resultaten nu nog niet zichtbaar. De motie is wat ons betreft een te zwaar middel,  door de maatregelen laat het college zien dat ze het probleem serieus neemt. We wachten de resultaten van de maatregelen af. Wat ons betreft is het glas halfvol.

 

Uiteindelijk is de bestuursrapportage aangenomen door voor stemmen van de coalitiepartijen. De motie van treurnis is verworpen, deze werd alleen gesteund door de oppositie. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.