11 februari 2018

Nieuwsbrief van de fractie van januari 2018.

De eerste vergadering van de raad in 2018 zit er weer op. Hoewel het er naar uitzag dat de vergadering zeer kort zou zijn, waren er voldoende onderwerpen om te bespreken.

Als eerste werd de heer Theo Meskers benoemd als raadslid van de VVD fractie na het vertrek van de heer Tjebbe Tip vanwege een verhuizing.

Een aantal insprekers vroeg de raad aandacht voor een aantal verschillende onderwerpen.

 

Gemeentebalie.

Als eerste vroegen de vrouwenverenigingen uit de Wieringermeer aandacht voor de digitalisering van de dienstverlening en het op termijn sluiten van de gemeentebalie. Men maakt zich zorgen om de mensen die niet kunnen of willen omgaan met digitale aanvragen.

Gelukkig konden we aangeven dat er ook altijd persoonlijk of telefonisch contact mogelijk is. Als de balie sluit, gepland is voorjaar 2019, dan komt de gemeente naar de mensen toe als persoonlijk contact gewenst of noodzakelijk is. Dat kan bij de mensen thuis of in een openbare gelegenheid in de buurt. Inwoners hoeven dan niet naar Anna Paulowna te reizen. Een aantal zaken, zoals paspoort/ID en rijbewijs kan alleen (in ieder geval voorlopig) persoonlijk worden aangevraagd. De gemeente gaat nu een pilot doen om te bezien of de dienstverlening aan huis of in de buurt goed werkt. Als dit goed werkt kan tot sluiting van de gemeentebalie in Anna Paulowna worden besloten.

 

Veiligheid.

Mevrouw van Leijden  vroeg aandacht voor een veilige wandeldoorgang langs de Cultuurweg (onder de A7) in Middenmeer. Zij zijn inmiddels in gesprek met de gemeente.

De heer Koolmees vroeg aandacht voor de verkeersveiligheid aan de Burg. Mijnlieffstraat. Er wordt soms harder gereden dan de toegestane 30 km/uur. Goed om in overleg te gaan met de betreffende afdeling.

 

Seizoenarbeiders.

Daarna werd er aandacht gevraagd voor de plannen voor huisvesting van seizoenarbeiders aan de Dorsmolen in Wieringerwerf. Hierover is in juli een informatiebijeenkomst geweest voor omwonenden. De verlening van de vergunning is opgeschort, omdat er eerst een onderzoek is gedaan naar de behoefte aan huisvesting. Pas na het verlenen van de vergunning is het mogelijk om bezwaar te maken.

 

Dok van Luyt.

Namens de ondernemersgroep Den Oever en namens de Luyt Groep werd er ingesproken over de verplaatsing van het dok van Luyt. Inmiddels is er veel correspondentie over de uitvoering van het memorandum of understanding, de puzzelovereenkomst en het uitvoeringsdocument. De gemeente heeft aangegeven de gemaakte afspraken na te komen. Daarnaast heeft de gemeente een aanbod gedaan van een tegemoetkoming van 125.000 euro (gemeente en provincie) vanwege het mislopen van de subsidie. De gemeente is hiervoor niet verantwoordelijk, maar erkent het belang van het dok voor de haven. Daarnaast heeft de gemeente een voorstel gedaan voor huurgewenning. De gemeenteraad heeft voor alle gebruikers van de haven nieuwe tarieven vastgesteld, dus ook voor Luyt. Door dit voorstel krijgt Luyt een aanvullende tegemoetkoming van 25.500 euro in 5 jaar.

We hopen dat men er in goed overleg uitkomt.

 

Overige agendapunten.

De raad heeft vastgesteld dat er bij de verkiezingen op de verkiezingsavond alleen geteld wordt per partij. Dit is een pilot.

Daarnaast waren er een aantal moties.

De motie (Lada, PvdA) om als Hollands Kroon bij de statiegeldalliantie aan te sluiten hebben we gesteund. We hebben er wel aan toegevoegd dat we van mening zijn dat inwoners van Hollands Kroon ook eigen verantwoordelijk hebben om hun eigen zwerfafval op te ruimen en roepen hen daartoe op.

De motie Kinderpardon (GL, CU, PvdA, PHK) hebben we niet gesteund. Net als in 2012 (motie GL) zijn we van mening dat het aan de Tweede kamer is om een afweging te maken.

Een motie kleine kernen (PHK) werd uiteindelijk ingetrokken. De aandacht voor kleine kernen en de leefbaarheid heeft continue onze aandacht.

Ook een motie dokbedrijf Luyt (CU) werd ingetrokken. Dit op voorstel van onze CDA-fractie om eerst het college zijn rol in de uitvoering van deze kwestie te laten vervullen, later kan dan de Raad van het resultaat iets vinden. Het is niet verstandig dat de Raad zich nu al met de uitvoering bemoeit.

 

De fractie van het CDA.

 

 

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.