02 november 2022

Inbreng CDA Hoorn – Begroting 2023

Inbreng CDA Hoorn raadsvergadering Programmabegroting 2023

Fractievoorzitter Rob Brandhoff

Voorzitter,

“Het CDA past bescheidenheid” zei een oud-leider van onze partij eens. Dat past misschien ook wel in de christendemocratische traditie waarin wij opereren. Echter hebben we ook iets om trots te zijn, in deze soms moeilijke tijden.

Als gemeente staan we er financieel positief voor. De komende jaren houden we geld over én investeren we in de stad en maken we de prioriteiten binnen het coalitieakkoord waar. Dat verdient een compliment. Ook zien we dat er flink werk wordt gemaakt van het binnenhalen van subsidies, bijvoorbeeld de fietsstraat Westerblokker. Duidelijke CDA-signatuur en dit blijft onze aandacht houden.

Daarnaast is het zeer verstandig dat we 1,5 miljoen vrij maken voor de bestrijding van de energiearmoede. Laten we deze gelden inzetten om niet alleen op korte termijn, maar ook op de lange termijn de kosten voor inwoners te drukken.

Wel zien wij het ravijnjaar 2026 als donkere wolken in de verte, en zetten wij onze kanalen naar onze tweede Kamerfractie in om te lobbyen voor een betere bijdrage.

Enkele jaren geleden heeft onze fractie, samen met anderen, gevraagd om het aantal ingehuurde ‘externen’ terug te brengen. Graag zouden wij een update over de stand van zaken hiervan hebben. Daarnaast zien wij in de begroting een looncompensatie van 3,3%. Het is belangrijk dat we onze werknemers waarderen, echter zien we dat dit percentage nog onder het bod van de VNG (4%) ligt. Hoe kunnen we dit beter borgen in de begroting?

Een andere groep die wij als CDA zeer waarderen, zijn dat de vrijwilligers en de mantelzorgers. Tijdens het doornemen van deze begroting kwamen collega Dekker en ik dat de visie op mantelzorg(ers) aan het eind van het jaar afloopt. Mantelzorgers vormen een belangrijk onderdeel van het fundament van onze samenleving en als gemeente spelen we een belangrijke rol in de aandacht voor de mantelzorgers. Daarom dienen wij een motie in om zo snel mogelijk een nieuwe visie op te stellen en deze dan ook snel uit te voeren. Daarnaast dienen we een amendement in om meer geld vrij te maken voor de mantelzorgwaardering, zeker in deze duurdere tijden.

De WMO. We vragen de wethouder om snel te sturen en realistisch te begroten in dit beleidsveld, gezien de toename van aanvragen en ondanks de opname van het risico in de paragraaf weerstandvermogen.

Dan een ander belangrijk onderwerp, Woningbouw. Voor ons blijft de vraag centraal staat, voor wie bouwen wij nou eigenlijk. We zien er naar uit om te spreken over hoe we dit verder kunnen vormgeven. Wel zien we dat er in de afgelopen jaren veel kantoren omgevormd zijn naar woningen. Wij vragen ons af wat momenteel hier de achterliggende visie op is, immers is werk net zo belangrijk als wonen.

Naast wonen dienen we ook het groen goed in het oog te houden. Groen is een belangrijke factor in de beleving van de woonomgeving en voor het klimaat. Daarom dienen wij een amendement in meer subsidie voor meer regentonnen.

Wij zijn dat ook zeer verheugd dat deze coalitie gaat investeren in de wijkparken Risdam en Bangert-Oosterpolder. Deze wijken hebben dit nodig. Ook zijn we trots dat het onderhoudsniveau van de openbare ruimte wordt opgeschroefd, dat is zeker nodig.

Dan komen een van Hoorns grootste projecten in jaren waar groen, wonen en infra bij elkaar komt, de Poort van Hoorn. Wij zijn blij om te zien dat het college in de begroting flink spaart voor dit project. Als partij roepen wij als langer ‘ga sparen voor grote uitgaven’, goed om te zien dat het ook eens uitgevoerd wordt. 

Ook zouden wij graag zien dat de parkeergarage in het stationsgebied-noord uitgevoerd wordt als ondergrondse garage, dat is immers beter voor iedereen. Wat het CDA Hoorn betreft ligt de optie zeker nog op tafel. Wanneer kunnen we meer uitsluitsel krijgen over het proces en keuzes voor het (bestemmingsplan) Stationsgebied?

En zo schuifelen we door naar het Kerkplein. Prachtig opgeknapt en een visitekaartje voor onze maar geen visitekaartje voor mindervaliden. Hoe denkt het college dit te verbeteren? Vaker ziet onze fractie dat toegankelijkheid openbare ruimte voor bepaalde groepen een ondergeschoven kindje is. Hoe maken we toegankelijkheid concreet en hoe denkt het college hierin stappen te zetten. Immers is dit ook onderdeel van inclusie.

Ook als CDA kijken we vooruit, iets wat wij ook wel rentmeesterschap noemen. En de belangrijke factor hierin zijn kinderen. Het is dan ook belangrijk dat men leert over ons en actief in meedoen. Het aanstellen van een kinderburgemeester kan hier een belangrijke rol in spelen. Het beweegprogramma voor de jeugd is belangrijk voor de ontwikkeling.

Daarnaast is goed onderwijs belangrijk voor de ontwikkeling. In de begroting zien we dat de versnelling van het onderwijshuisvestingsplan op P.M. staat. Als CDA zijn wij geen fan van portemonneeposten, en dagen het college uit om hier tot een bedrag aan te koppelen.

Concluderend voorzitter, we staan als gemeente voor grote opgaven en uitgaven. Niet alles zal gemakkelijk gaan en zonder frictie verlopen. Echter zullen we met z’n allen moeten streven om toch stappen te zetten. Met participatie van inwoners, ondernemers, stakeholders en raad zelf, op respectvolle en integere wijze om resultaten te bereiken en de stad en dorpen vooruit te helpen, daar zitten we immers hier met z’n allen hiervoor.

Dank voorzitter.

 

Amandementen en moties

Dictum – amendement waardering voor mantelzorgers

Met GL, CU

  • Eenmalig de mantelzorgwaardering te verhogen met 50,- euro, in de vorm van cadeaubonnen, te besteden bij lokale ondernemers in Hoorn, Blokker en Zwaag,
  • ·Daarvoor het budget van 250.000 euro incidenteel te verhogen met 50.000 euro met dekking uit het beleidsveld Maatschappelijke ondersteuning, welzijn en gezondheidszorg.

 

Dictum – amendement het regent nog meer regentonnen

Met HL, GL

  • 10.000 euro extra beschikbaar te stellen voor de regentonnenactie Puur Hoorn
  • Incidentele dekking binnen het beleidsveld groen, dan wel externe financiering te zoeken bij bijvoorbeeld Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

 

Dictum – motie onderzoek verplaatsing Westerkrabhoofd

Mede namens de vvd

Roept het college op:

Om onderzoek te doen naar de verplaatsing van het Westerkrabhoofd waarbij:

  • Te onderzoeken of een aansluiting op de rotonde Westfrisiaweg – de Strip mogelijk is;
  • Te onderzoeken wat de kosten zijn van een verkeerskundige ingreep;
  • Te bekijken of externe financiering en/of subsidies mogelijk zijn;
  • De gesprekken van met de provincie en omwonenden hierover op te starten;

 

Dictum – motie visie mantelzorg

Mede namens GL, VVD, CU, PvdA

Verzoekt het college:

  • Om in samenspraak met de raad om zo snel mogelijk een aanvullende mantelzorgvisie op te stellen. 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.