13 november 2017

Politieke beschouwing CDA bij begroting Langedijk 2018

Het CDA heeft enigszins gemengde gevoelens bij de begroting zoals die ons is voorgelegd door het college.

Voorop staat dat wij trots zijn op het bereikte resultaat. Dit is de laatste begroting van dit college, en vier jaar hard werken en soms impopulaire maatregelen hebben geleid tot een begroting die weer met zwarte cijfers geschreven wordt. Onze wethouders (of: De CDA-wethouders) waren verantwoordelijk voor domeinen waar zware beslissingen moesten worden genomen. De drie transities op het gebied van de Jeugdwet, de Participatiewet en de WMO trokken een zware wissel op de gemeente, zowel financieel als uitvoerend, zowel ambtelijk als bestuurlijk. De overheveling van de taken naar de gemeente ging gepaard met een forse bezuiniging, desondanks is het de gemeente Langedijk gelukt dit op een goede, zorgvuldige en adequate manier te organiseren. Ook hebben we met elkaar een prachtig afvalbrengstation weten neer te zetten, waar invulling kan worden gegeven aan uitgangspunten als hergebruik en duurzaamheid.

Wij zijn blij dat financiële ruimte is gecreëerd voor het terugbrengen van het wegonderhoud van niveau C naar B. Niet alleen het voorkomen van verder kwaliteits- en daarmee kapitaalverlies, maar ook het verbeteren van de veiligheid en het aanzien van de gemeente stemmen ons tevreden.

Het weer opnemen in de begroting van het mantelzorgcompliment juichen wij toe. Wij zijn ons bewust van de belasting die mantelzorgers ervaren en ondersteunen het voorstel van het college om de waardering weer te kunnen laten blijken 

Ten aanzien van de ambtelijke fusie maken wij ons zorgen. Het CDA heeft bewust gekozen voor een zelfstandig Langedijk, omdat wij er in geloven dat Langedijk in staat is zelfstandig te kunnen voortbestaan. Nu gekozen is voor een ambtelijke fusie, heeft dat ook financieel behoorlijke consequenties. Er worden nog gesprekken gevoerd met 2 buurgemeenten, de gemeenten Alkmaar en Heerhugowaard. De keuze wordt uiteindelijk gemaakt door de Raad, wij dringen daarom aan op een gedegen en onafhankelijk onderzoek naar de voor- en nadelen van de keuze voor een partner. Er kan hier geen sprake zijn van ‘liefde op het eerste gezicht’, in dit geval gaat ratio boven emotie. Wij zijn ons terdege bewust dat als er een ambtelijke fusie moet komen, het uiteindelijk uitvloeit in een bestuurlijke fusie. Want zoals veel onderzoek uitwijst, is een ambtelijke fusie totaal zinloos in de kosten en kwaliteit. Er moet dus naast het beoordelen van de personele en organisatorische gevolgen van de ambtelijke fusie gekeken  worden wat een bestuurlijke fusie met Heerhugowaard en Alkmaar zou betekenen. Verder kijken dan de neus lang is dus! Maar nogmaals, wij geloven in de eigen kracht van Langedijk!

In de afgelopen jaren is een groot beroep gedaan op de Langedijker samenleving. De financieel noodzakelijke aanpassing van het accommodatiebeleid en het subsidiebeleid trokken een zware wissel op de verenigingen en instellingen die daarmee te maken kregen. De Langedijker samenleving heeft bewezen creatief te kunnen zijn en heeft, weliswaar soms met grote moeite, het hoofd altijd boven water kunnen houden. Wij gaan er van uit dat de betrokken instellingen de komende jaren gevrijwaard zijn van verdere bezuinigingen, en dringen er hier bij het college op aan om waar mogelijk de waardering voor de in Langedijk ontwikkelde activiteiten te laten blijken. Een deel hiervan zien we al terug in de extra middelen voor het evenementenbeleid.

De financiële situatie is rooskleuriger dan 4 jaar geleden, niet in het minst door de aantrekkende economische omstandigheden waarmee onze gemeente vanzelfsprekend ook te maken heeft. Een aantrekkende woningmarkt en bedrijven die weer op zoek zijn naar vestigingsruimte werken positief door op onze begroting. Een ontwikkeling waar we heel blij mee zijn, maar waar we ook voorzichtig en zorgvuldig mee moeten om gaan. Laten we lessen trekken uit de omstandigheden waar we de afgelopen jaren mee om moesten gaan en als volwaardig rentmeester omgaan met de beschikbare middelen.

In dat kader willen we het college ook aanmoedigen om verder te gaan met de ontwikkeling van maatregelen op het gebied van duurzaamheid en milieu. We moeten ons bewust zijn van het feit dat wij in 2050 of eerder geen beschikking meer hebben over aardgas, en dat wij in het kader van de klimaatafspraken ook in Langedijk rekening moeten houden met zo veel mogelijk energieneutraal te bouwen en ontwikkelen. Wij gaan er van uit dat bij nieuwe (woning-)bouwprojecten zoveel mogelijk wordt uitgegaan van energieneutraal en aardgasloos bouwen. Hierbij zijn wij van mening dat meer bereikt kan worden met het grootschalig inzetten van het warmtenet en aardwarmte.

Tenslotte: wij danken het ambtelijk apparaat alsmede het college voor de inspanningen die het afgelopen jaar en jaren zijn verricht om binnen de beschikbare middelen de taken adequaat en zorgvuldig uit te voeren.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.