23 januari 2020

SAMENWERKING KWETSBARE INWONERS

Het eerste raadsvoorstel van 2020 voor samenlevingszaken gaat over de samenwerking in West-Friesland met betrekking tot MAATSCHAPPELIJKE OPVANG en BESCHERMD WONEN. Het uitgangspunt is een inclusieve samenleving, waar een volwaardige plek is voor kwetsbare inwoners. Wat CDA betreft halen we mensen níet onnodig uit hun eigen veilige en bekende omgeving maar bouwen we de nodige zorg om hen heen.
Tijdens de vergadering heeft woordvoerder Saskia het volgende gezegd: "Complimenten voor het rapport; dit is mooi compleet en overzichtelijk. We waren aanwezig bij een waardevolle bijeenkomst hierover in Hoorn. Dit heeft ons ook vertrouwen in deze visie en de samenwerking gegeven. Het is goed om te lezen dat verschillende partijen betrokken zijn geweest bij het opstellen van het rapport en dat de adviezen van onze adviesraad sociaal domein in Gemeente Medemblik worden overgenomen.

Ook al staat het goed op papier, het CDA heeft wel wat ZORGEN OVER DE PRAKTIJK. De extra rol van de wijkteams, de veranderingen die mogelijk onrust veroorzaken bij de meer kwetsbare inwoners. Er worden weer, en ingewikkelde, taken doorgeschoven naar de gemeente.

Op korte termijn gaat dit met name om de WET VERPLICHTE GGZ (Wvggz) die per 1 januari al is ingegaan. Deze wet beschermt de rechten van psychiatrische patiënten die te maken hebben met verplichte zorg zodat zij ook buiten het psychiatrisch ziekenhuis deze zorg krijgen. Naar verwachting gaat Vangnet en Advies dit uitvoeren. Dit is dus weer een extra taak voor de GGD Hollands Noorden. Ook wordt van de Rijksbijdrage hiervoor nú al verwacht dat deze niet kostendekkend zal zijn.

Voor Beschermd Thuis geldt dat de gemeenten in 2022 zullen besluiten of dit arrangement na 2023 als regionale of lokale (maatwerk)voorziening wordt voortgezet. Ook over Wvggz en eventueel andere tussenvormen worden dan besluiten genomen.
Het #CDA ziet graag dat de gemeenteraden hierbij op tijd worden meegenomen/geïnformeerd via de regionale bijeenkomsten.

Al met al zijn we positief. De toekomstvisie kwetsbare inwoners sluit mooi aan op de gedegen visie van de commissie Dannenberg: "Van beschermd wonen naar beschermd thuis". De waardevolle bijeenkomst hierover in Hoorn heeft ons, evenals het adviesrapport, vertrouwen in de samenwerking gegeven. Het uitgangspunt van deze visie is een inclusieve samenleving, waar een volwaardige plek is voor kwetsbare inwoners. Wat het CDA betreft is het een prima uitgangspunt om mensen níet onnodig uit hun eigen veilige en bekende omgeving te halen maar de nodige zorg om hen heen te bouwen."

Alle informatie en de vooraf door ons gestelde vragen staan bij agendapunt 8.1 van de raadscommissie op 9 januari 2020 ⤵️
https://ibabsonline.eu/
Agenda.aspx?site=medemblik&
agendaid=7a3951be-ecfe-445
1-a6af-decf05fa0fc2&FoundIDs&year=2020 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.