Wim Zwanenburg

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Wim Zwanenburg is getrouwd en heeft 3 kinderen. Hij is fractievoorzitter van het CDA in het algemeen bestuur van waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Zie ook: www.cda.nl/agv 

Politieke motivatie

“Ik deel mijn ervaring graag met een nieuw team kandidaten voor het waterschapsbestuur. Naast de zorg voor waterveiligheid en het voorkomen van wateroverlast, moet het waterschap ook voldoende zoet water kunnen leveren in tijden van droogte, om bijv. verdroging van het Naardermeer te voorkomen. We moeten verder werken aan een nog schoner oppervlaktewater door te investeren in betere zuiveringsinstallaties, de terugwinning van grondstoffen, zuivering van microplastics en resten van geneesmiddelen. We moeten ook steeds meer rekening gaan houden met de gevolgen van klimaatverandering, dat stelt het waterschap voor enorme uitdagingen en dat vergt ook aanpassing van onze ruimtelijke omgeving, meer ruimte voor waterberging (klimaatadaptatie). Dat zijn niet alleen bedreigingen, maar ook kansen! Het waterschap kan zelfs een rol spelen bij de energievoorziening uit oppervlaktewater (aquathermie) en koudewinning uit diepwaterplassen zoals de Ouderkerkerplas bij Amsterdam Zuidoost. Waternet, de uitvoerende organisatie van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht, heeft innovatie hoog in het vaandel staan en het bestuur van het waterschap ondersteunt dat van harte. Het waterschap moet de komende jaren ook werken aan het afremmen van de bodemdaling, mede vanwege het terugdringen van de emissie van broeikasgassen, maar voor een effectieve aanpak zijn eerst nog allerlei experimenten noodzakelijk”.

De integrale afweging van belangen: water, veiligheid, natuur en milieu, financieel beheer (efficiency, doelmatigheid, rechtvaardigheid, beheerste lastenstijging of beperking daarvan), agrarisch beheer, landschapsbeheer, klimaatverandering spreekt mij sterk aan. Maar de veiligheid staat voorop. Ik heb een sterke interesse in het gebied van Amstel, Gooi en Vecht. Voorheen ben ik in de polder woonachtig geweest in Driemond, gemeente Amsterdam, bij Weesp, maar nu woon ik op de hogere zandgronden in de gemeente Naarden, dicht tegen het oude dorp van de gemeente Huizen. Ik ken het gebied goed. Op mijn fietstochten kom ik in alle polders en ik ken vrijwel ieder fietspad. Je moet oog voor water hebben in een dichtbevolkt gebied. Voor water moet je ruimte maken voordat het water zelf die ruimte neemt. Met het waterbeheer moet je sterk oog hebben voor de lange termijneffecten van beleid. In tijden van bestuurlijke wanorde en falend toezicht zoals bij woningbouwcorporaties, ziekenhuizen en hogescholen vind ik het goed toezicht op Waternet, de uitvoerende organisatie van het waterschap AGV en de gemeente Amsterdam ook van groot belang”.

“Ik ben geruime tijd lid van het CDA, in mijn scholierentijd werd ik al lid van de jongerenorganisatie CDJA. In mijn politieke vorming heb ik mij indertijd sterk laten inspireren door het rapport “Van verzorgingsstaat naar verzorgingsmaatschappij”. Ik voel mij sterk aangesproken door de Uitgangspunten van het CDA, en daarbij met name door het “verantwoordelijkheidsbegrip” en de visie van het CDA op waarden en normen. Voor mij onderscheidt het CDA zich van andere partijen door het mensbeeld. De mens is onderdeel van een gemeenschap en hoort daar verantwoordelijkheid voor te nemen. Solidariteit (niet per sé gelijkheid) is daarvan ook een belangrijk beginsel, omkijken naar de zwakkeren in de samenleving en willen delen in de welvaart. Oog voor de belangen van het bedrijfsleven, creatie van welvaart en werkgelegenheid. In het waterbeheer komt het uitgangspunt van het rentmeesterschap goed tot uiting”.

 

[email protected]
www.cda.nl/agv
www.agv.nl
@CDAwatersfrAGV
@wimzwanenburg
www.facebook.com/CDA.AGV
www.facebook.com/wim.zwanenburg
0642350938

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.