01 november 2022

26 Oktober 2022 - Verslag van de Algemene Ledenvergadering

Foto: Rineke Korrel bedankt voorzitter Peter van Leeuwen met een bloemetje voor zijn hartverwarmende inzet tot nu  toe.

 

Verslag van de algemene ledenvergadering van het CDA Ouder-Amstel op 26 oktober 2022 in de Amstelstroom te Ouderkerk aan de Amstel

Aanwezig: Voorzitter Peter van Leeuwen, Hans Dornseiffen, Luuk de Vré, Peter Roos, Gijs Bosman, Sam Volkers, Maaike Nagel, Cees Bellaar en Rineke Korrel.

Afwezig met bericht: Tonny van Engen, Marita Melchers, Dicky Hogenhout, Bas Windt en Bella Schellinkhout.

 

1: Opening

Voorzitter Peter van Leeuwen opent de vergadering met een hartelijk welkom aan de aanwezigen. Hans Dornseiffen leest een passage voor uit het boek ‘Dingen die je alleen ziet als je er de tijd voor neemt’ van Haemin Sunim.

2: Jaarrekening en verslag kascommissie

De jaarrekening is als bijlage met de vergaderstukken gedeeld en ter vergadering aangeboden. De kascommissie (Gijs en Tonny) heeft de jaarrekening beoordeeld en decharge verleend.

3: Vacatures in het afdelingsbestuur

Voorgesteld wordt dit agendapunt te bespreken in relatie tot agendapunt 9: Mogelijke fusie met afdelingsbestuur Amstelveen. Voorzitter Peter van Leeuwen, inmiddels zeker twaalf jaar actief in het bestuur en de afgelopen periode het enige bestuurslid, geeft aan zijn taak per 31 december 2022 neer te leggen. Desgevraagd blijkt er geen animo onder de aanwezigen om zitting te nemen in het afdelingsbestuur. Ten aanzien van een mogelijke fusie met het afdelingsbestuur Amstelveen worden bedenkingen uitgesproken over de verschillen in cultuur en belangen van de gemeenten. Ook wordt gevreesd voor afnemende leden-betrokkenheid bij een samengaan met Amstelveen. De aanwezigen begrijpen dat de huidige situatie, zonder afdelingsbestuur, echter ook geen optie is. Voorgesteld wordt om de bedenkingen van de leden over te brengen aan het afdelingsbestuur van Amstelveen en de situatie te bespreken met het provinciaal CDA-bestuur en vervolgens terug te koppelen naar de leden. Wat hierin duidelijk moet worden is of een afdeling kan blijven bestaan zonder bestuur. Dit is van belang omdat er vanuit de leden nog een team actief is (Team CDA), dat ageert op verschillende (lokale) thema’s en mogelijk de basis vormt voor de gemeenteraadsverkiezing 2026.

4: Concept verkiezingsprogramma Provinciale Statenverkiezingen

Tekstueel: Het concept verkiezingsprogramma wordt als volledig en goed leesbaar beoordeeld. Er wordt een fout geconstateerd op blz. 31: daar wordt gesproken over “Gaasperplas in Ouderkerk aan de Amstel”. Complimenten voor de samenvatting op regionaal (AM) niveau. Inhoudelijk: Uit de tekst blijkt niet hoe het CDA met het vraagstuk woningbouw in relatie tot de stikstofcrisis wil omgaan. In het concept wordt gerept over allerlei onderzoeken, maar het ontbreekt aan een duidelijke koers op dit dilemma. Dat geldt onzes inziens ook het Schipholdossier. Waar het CDA aanvankelijk voorstander was van de ontwikkeling van luchthaven Lelystad, lijkt dit nu te worden losgelaten. Onderbouwing hiervan ontbreekt. Verder zien wij graag bij het thema Mobiliteit toegevoegd het document Bereikbaarheidsagenda Zuidlob, waarin wordt beschreven wat ervoor nodig is om het Amstelland op een verantwoorde wijze bereikbaar te houden. Er werd ook geconstateerd, dat een samenvatting van het concept verkiezingsprogramma werd gemist.

5: Concept verkiezingsprogramma Waterschapsverkiezingen

In algemene zin wordt het concept als een goed en duidelijk beschreven programma gezien. Geadviseerd wordt om ook een samenvatting op te stellen van de speerpunten. Met uitzondering van de Landbouwparagraaf wordt onvoldoende duidelijk waarin het CDA onderscheidend is.

6: Kandidatenlijst Provinciale verkiezingen

Sam Volkers staat op de achtste plek van de advieslijst voor de PS. Hij motiveert in het kort zijn deelname, waarbij hij focust op de jongeren in en rond de stad en op de arbeids- en woningmarkt. Sam krijgt adviezen hoe hij zijn zichtbaarheid in onze gemeente kan vergroten.

7: Kandidatenlijst Waterschapsverkiezingen

De aanwezigen spreken uit het huidige algemeen bestuurslid Wim Zwanenburg op de advieslijst te missen.

8: Campagne voor Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen

Sam zal laten weten hoe wij hem kunnen steunen in de campagne, zoals bijvoorbeeld met een artikel in het Weekblad voor Ouder-Amstel. Cees Bellaar vraagt na of we onze borden weer in het weiland mogen plaatsen. Rineke informeert bij de gemeente naar de verkiezingsborden.

9: Fusie met Amstelveen (zie agendapunt 3)

10: Team CDA

Het Team CDA is sinds maart 2022 een paar keer bijeengeweest en heeft een werkplan opgesteld, met als belangrijkste actie om de komende jaren vooral zichtbaar te zijn. Het Team wil dit doen door te reageren op verschillende (lokale) thema’s en door in gesprek te gaan met inwoners. Vandaaruit is er een artikel in het Weekblad voor Ouder-Amstel geplaatst en is er een paar keer ingesproken bij de raadscommissie. Het team is nu in afwachting van het collegeprogramma en de begroting, waarin duidelijk wordt wat de koers is van het college.

11: Rondvraag

Maaike deelt haar zorgen over de ontwikkelingen van de Urbanuskerk in het beschermd dorpsgezicht van Ouderkerk en vraagt dit op de agenda te zetten van Team CDA.        Luuk wijst op een ingezonden artikel in het Weekblad over vernielingen in de buurt van de Jongerenontmoetingsplek (JOP) en adviseert met de schrijver in contact te treden. Ook vraagt hij het Team CDA aandacht te schenken aan het bouwprogramma Entrada, waarbij voor de sociale woningbouw woningen van 24 m2 gepland staan. Hij adviseert om de ontwikkelende partijen mee te geven dat kwaliteit van de toekomstige woningen boven de vereiste 30% sociale woningbouw te stellen en partijen de optie mee te geven sociale woningbouw door een  woningbouwcorporatie op een andere locatie (DNK) te laten ontwikkelen.                                                                                          Cees benadrukt het belang van de zichtbaarheid van het CDA door goede publiciteit. Hans geeft aan een verslag (met foto) te plaatsen op onze website.

Voorzitter Peter van Leeuwen sluit omstreeks 22.00 uur de vergadering.

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.