31 mei 2022

Inspreken concept Coalitieakkoord door Peter Roos

Beste, beoogde wethouders, raadsleden, fractie assistenten en andere toehoorders,

Bijzonder voor mij om u van af deze plaats toe te spreken, ik heb met een aantal van u hier veel tijd door gebracht om naar insprekers te luisteren.

Maar nu reageer ik namens het CDA Ouder-Amstel op het voorliggende coalitieakkoord. Er staan veel goede dingen in, zo zijn wij verheugd te lezen dat het belang van een aantrekkelijk en vitaal landschap wordt onderkend. Daarom gaan we ervan uit dat de gemeente de komende jaren ook vertegenwoordigd zal zijn bij de diverse relevante overlegtafels.

Ook staan wij positief tegenover de ambitie om in te zetten op het realiseren van meer woningen in onze gemeente en deze maximaal toe te wijzen aan onze eigen inwoners. We lezen dat er ook gedacht wordt aan sociale koop.

De inzet op het tegengaan van alcoholmisbruik, drugsgebruik en lachgas kan zeker op sympathie van het CDA rekenen.

Verder erkennen wij dat de financiële situatie van de gemeente bezuinigingen noodzakelijk maakt en dat er moeilijke keuzes moeten worden gemaakt. Dit zal voor de nieuwe coalitie een flinke uitdaging zijn. Een uitdaging die o.i. vraagt om weloverwogen keuzes, zodat duidelijk wordt waar deze coalitie voor staat en de inwoners weten waar ze aan toe zijn.

Het is voor ons niet te ontdekken welke visie ten grondslag ligt aan de voorliggende bezuinigingsvoorstellen. Wij missen een duidelijke koers waaruit blijkt wat de inwoners de komende jaren kunnen verwachten en wat de concrete gevolgen van alle bezuinigen zijn.

 

Op een aantal punten zitten er grote tegenstrijdigheden in dit akkoord.

Allereerst duurzaamheid, er wordt gesteld dat er de komende vier jaar 500-1000 bomen extra bij moeten komen, dat is makkelijk op te schrijven, maar de realisatie lijkt ons niet realistisch, de openbare ruimte is beperkt, op particulier terrein heeft de gemeente weinig zeggenschap, en de open polders in de gemeente moeten openblijven. Bovendien is er geen budget voor de extra bomen.

Energie neutraliteit, een goed streven om in 2040 energie neutraal te zijn, maar het is duidelijk dat dat niet gehaald gaat worden als er op voorhand oplossingen uitgesloten worden. Als de onderzoeken aantonen dat windturbines bij A9 en A2 mogelijk zijn moeten die er ook komen. Een referendum daarover geeft veel onrust, bovendien is daar ook geen budget voor. Het niet toestaan van kleinschalige energieopwekking met kleine windmolens en zonnepanelen op de grond in het buitengebied op/of aansluitend aan de bouwkavels is een gemiste kans om de noodzakelijke energie doelen te halen.

Het sociaal domein, en welzijn een bezuiniging van tenminste 10% daardoor zijn bepaalde voorzieningen en preventieve maatregelen niet meer in de benen te houden, en zullen volgens het CDA de kosten op termijn stijgen voor de zwaardere vormen van oudere- en jeugdzorg. Met daarbij het toenemen van de problemen bij deze groep kwetsbare medeburgers.

Ook het verkopen van het buurthuis in de Waver is z’n maatregel waar het CDA niet achter kan staan. De impact voor de bewoners van de Waver is groot, en het bezuinigingsresultaat klein. Ik kom hier later nog op terug.

Er zit ook een grote tegenstrijdigheid in bezuinigen op het ambtenarenapparaat en het op peilhouden van de dienstverlening en minder werk uitbesteden.

Volgens het CDA gaat het veiligheidsgevoel in Ouder-Amstel niet toenemen door meer bonnen uit te schrijven, belangrijker is het in te zetten op sociale samenhang, en buurtzin. Dit hoeft niet veel geld te kosten.

 

In het voorwoord bij dit stuk, staat dat met dit akkoord de zelfstandigheid van Ouder-Amstel is houdbaar is. Maar wij vinden dat de inwoners daar wel een hoge prijs voor betalen.

Hebben de coalitie partijen nagedacht tot hoever ze willen gaan om de zelfstandigheid te behouden? Is er een grens gesteld aan wat er zowel financieel als ook aan versobering van het sociale domein van onze inwoners gevraagd kan worden om zelfstandig te blijven? Waar ligt het kantelpunt?

Wij vragen ons af wat de gevolgen zijn als er i.p.v. 3.1mjn (veel) minder bezuinigd wordt, wat doet dat met  het functioneren van de gemeente en de leefbaarheid en welbevinden van onze inwoners? Die uitleg missen wij.

 Al met al vinden wij het moedig van de partijen om met dit akkoord komen, maar het CDA hoopt toch dat er op een aantal onderdelen aanpassingen komen, en dat op z’n minst de gevolgen van het voorgestane beleid beter duidelijk worden.  Wij wensen het college en de raad veel wijsheid en sterkte de komende periode.

 

Nu wil ik mij tot u richten als bewoner van de Waver.

Ik kom zeker al 50 jaar in het buurthuis de Waver, ik heb er vroeger op school gezeten, de knutselclub gevolgd, gefeest en lief en leed gedeeld met andere buurt/polder bewoners.

Het buurthuis is enorm belangrijk voor de Waver, het geeft verbinding met elkaar, en het wordt volledig gerund door vrijwilligers. En nu staat er in het akkoord een klein zinnetje, verkoop buurthuis Waver, met daar achter een luttel bedrag wat daar mee denkt bespaard te worden. Een klein onopvallend zinnetje waar snel overheen gekeken wordt maar met grote gevolgen voor de Waver.

Wat is het waard dat ouderen daar wekelijks elkaar kunnen ontmoeten om “beter te bewegen” en maandelijks met elkaar te eten? Anders zouden ze naar Ouderkerk moeten, als ze dat al zouden doen kost dat ook extra geld.

De klaverjas vereniging, de ijsclub, de 3-wekelijkse kerkdiensten, verjaardagen en vergaderingen en niet te vergeten het Waverfeest maken allemaal gebruik van dit buurthuis, en zorgen zo sociale samenhang in de Waverse gemeenschap.

Met dit coalitieakkoord willen de partijen Ouder-Amstel op koers houden, Verantwoordelijk, Verbindend, Vergroenend daar is in de Waver het buurt huis onmisbaar voor.

Dit kleine zinnetje moet dus zeker geschrapt worden.

Zo niet dan pleiten we ervoor om de Waver te laten aansluiten bij de gemeente Ronde Venen: een vriendelijke gemeente voor kleine kernen, met lagere lasten voor haar inwoners.

Maar ik ga er van uit dat de partijen hier in de raad zo verstandig zijn om het niet zo ver te laten komen.

Namens verontruste bewoners uit de Waver en omgeving.

 

Ik dank u voor uw aandacht.

Peter Roos.  

 

(P.S. Foto is gemaakt tijdens een kerstviering in het Buurthuis de Waver)

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.