De week van.... raadslid Marcel Sanders

Deze maand ben ik uitgenodigd om een willekeurige week van een raadslid met u te delen. Dat is door de omstandigheden duidelijk een ander soort week dan ik me bij de start van mijn loopbaan als raadslid in 2013 had voorgesteld. Over de ambities, ideeën etc die ik toen had en heb en om mij beter te leren kennen, verwijs graag naar het stukje op de nieuwe website van de gemeenteraad https://www.raadzaamschagen.nl/raadsleden/marcel-sanders.

Maandag 11 januari
Nadat er ’s ochtends thuis een nieuwe CV-ketel was geïnstalleerd, heb ik mij ’s middags verder verdiept in de gemeentelijke onderwijsvisie die ’s avonds tijdens de beeldvormende vergadering verder toegelicht werd. Het deed mij goed te lezen en ’s avonds te horen, dat een school in elk dorp als meerwaarde voor de gemeenschap wordt gezien. Iets wat we als CDA, als een van de belangrijke punten in het kader van de leefbaarheid in de kernen, in ons verkiezingsprogramma hadden opgenomen.  Daarbij is het goed om je te realiseren dat de schoolbesturen verantwoordelijk zijn voor het onderwijs en de gemeente kan dankzij de gezamenlijke visie inspelen op de financieringsvraag en de behoefte op het gebied van de leefbaarheid in de kernen. Tijdens de avond werd door de aanwezige schoolbestuurders aangegeven dat de samenwerking met de gemeente een voorbeeld is van hoe het moet gaan. Een mooi compliment lijkt me voor gemeentelijke organisatie.

Dinsdag 12 januari
De dag begonnen met een korte vergadering van de het training en advies bedrijf waar ik voor werk. Verder bestond de dag voornamelijk uit het nog eens doornemen van de stukken van de oordeelsvormende vergaderingen van deze avond en woensdag. Hoewel ik tijdens beide vergaderingen geen actieve rol had, is het toch goed te weten en te begrijpen wat er van de raad gevraagd wordt. De onderwerpen worden tijdens het fractieoverleg – 1 week voorafgaand aan de vergadering- uitgebreid besproken en het fractie standpunt bepaald. Tijdens deze vergadering stond oa het nieuwbouwplan Buitenvaert ter discussie, een plan dat na lange tijd eindelijk nieuwbouw in Schagerbrug mogelijk maakt. Iets waar grote behoefte aan is en waar onze wethouder Jelle Beemsterboer zich de afgelopen jaren druk mee bezig heeft gehouden. Vanuit de oppositie zijn er vragen gesteld in relatie tot de aanvulling van het plan om extra sociale woningbouw mogelijk te maken, de reden waarom het plan nog niet ongewijzigd vastgesteld kan worden in de komende raad.

Woensdag 13 januari
De dag sportief begonnen en er lekker even een paar uurtjes uit geweest met de racefiets. Als je vrijwel elke avond aan het beeldscherm gekluisterd zit, is een frisse neus ook belangrijk en je komt weer op andere plekken in onze mooie gemeente. De avond was gevuld met het bijwonen van het tweede gedeelte van de oordeelsvormende vergadering, waar ondermeer een voorbereidingskrediet voor de renovatie van de Zuiderweg op de agenda stond. Een best wel beladen onderwerp, temeer daar bij het vaststellen van de begroting hier verder niets over aangegeven stond en dit ontwerp niet met omwonenden besproken was. Daarnaast maken bewoners van Muggenburg zich zorgen over de afhandeling van het bouwverkeer, en de toename van auto’s van de nieuwe bewoners, via de Verzetlaan voor het aanstaande nieuwbouwproject Muggenburg Zuid. Over dit laatste aspect hadden wij ons als CDA-fractie, net als andere partijen, al op een eerder moment gepleit voor een (tijdelijke) ontsluiting vanaf de N245, iets waar de wethouders aangaven zich hiervoor te gaan inspannen bij de Provincie. Onverlet bleef dat deze manier van in het nieuws brengen van deze reconstructie als ongelukkig werd gezien, te meer omdat er(nog) geen participatie heeft plaatsgevonden met bewoners en belanghebbenden. Na de eerste termijn liepen de meningen over het voorstel nog behoorlijk uiteen, echter het was inmiddels rond 2300 en er werd besloten om de behandeling op te schorten naar de uitwijkdatum van 21 januari. Daarbij de kanttekening dat de wethouder in zijn beantwoording na de 1ste termijn, het voorstel van het CDA om eerst een beeldvormende vergadering hierover te houden met alle betroken heeft toegezegd.

Donderdag 14 januari
Na gedurende de ochtend onder andere een behoeftestelling van een potentiële klant besproken te hebben, was de rest van de dag gevuld met onderwerpen die allemaal een link hebben met de verduurzaming en alternatieve opwekking van energie. Eerst met een stagiaire van de Hogeschool InHolland gesproken over haar stage-opdracht/voorstel, dat ze voor de NHEC (Noord Hollandse Energie Coöperatie) verder gaat uitwerken. Daarna een sessie van het projectbureau RES (Regionale Energie Strategie) over het meervoudig gebruik van de openbare ruimte, voor het opwekken van zonne-energie. Tijdens deze sessie werd onder andere uitgebreid ingegaan op het overkappen van parkeerplaatsen met zonnepanelen, een mooie kans voor mn de parkeerplaatsen aan de kust.

’s Avonds mocht ik de beeldvormende vergadering van de RRN (Regionale Raadscommissie Noordkop) voorzitten, waarbij de raadsleden uit de 4 gemeenten door de netbeheerder Liander werden voorgelicht over de (on)mogelijkheden van de huidige en toekomstige capaciteit van het elektriciteitsnet in relatie tot (irt) de energietransitie. Tevens werden we door het projectbureau voorgelicht over de procesgang naar de RES 1.0. De vragen van de gemeenteraadsleden waren heel divers, maar de teneur was toch wel dat eenieder zich zorgen maakte over het participatie proces tot nu toe. Het projectbureau gaf aan hier aandacht aan te geven, omdat deze mening niet alleen in de Kop van NH werd gehoord. Tevens waren er een drietal insprekers uit de omgeving van Krabbendam, die zich ondermeer zorgen maakten over de plaatsing van windmolens, de effecten daarvan op de gezondheid van mensen, woongenot en de door hen ervaren verrommeling/aantasting van het landschap. Het was goed om ook die kant van de zaak te laten belichten.

Vrijdag 15 januari
Gisteren was mijn oudste zoon thuisgekomen van een aantal maanden varen bij de marine. Daarom ’s-ochtends even naar hem toe voor een bakkie, bijpraten en genieten van onze kleindochter. Tijdens mijn dagelijkse wandelingetje kwam ik een van de initiatiefnemers van de renovatie van de Skatebaan bij Muggenburg tegen. Als CDA hebben we twee jaar terug, hier samen met hen de gang ingezet. Hij wist mij te vertellen dat hij van de behandelende ambtenaar had gehoord dat ze in februari starten met de renovatie ervan. Leuk om weer te horen dat een initiatief en de diverse inspanningen daarvoor, uiteindelijk gehonoreerd kunnen worden. ‘s Middags in mijn rol van secretaris van de NHEC aan tafel met de participatiecoalitie (een koepel van energie coöperaties), om gezamenlijk een haalbaarheidstraject in te gaan om zonnepanelen te realiseren op parkeerterreinen en grote daken. Dat sloot mooi aan bij de nieuwe kennis die ik de dag daarvoor had opgedaan, echter nu meer vanuit de rol van Coöperatie.  ’s Avonds nog een vergadering van CDA/NH over de standpunten irt de RES. Je merkt “gelukkig” dat in alle gemeentes vergelijkbare problematieken zijn mbt de participatie en het draagvlak. Een proces dat digitaal ook een stuk lastiger is op te tuigen. Daarbij lijkt het of de standpunten zich ook verharden, omdat er geen/weinig gelegenheid om vooraf/naderhand even informeel bij te praten of navraag te doen naar de redenen.

Zaterdag/zondag  15/16 januari
Een rustig weekend, na een korte digitale meeting op zaterdag met de plaatselijke commissie en (plaatsvervangend) schippers van KNRM Callantsoog. De rest van de dagen wat om huis rondgescharreld, volgende week voor te bereiden en zaterdag net voor de eerste sneeuw nog een lekkere wandeling in de polder gemaakt.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.