Agrariers en vissers

Het CDA staat pal voor agrariërs en vissers. Agrariërs zijn  de primaire beheerders van het buitengebied en moeten als zodanig erkend en waar van toepassing, gehonoreerd worden. Het CDA heeft aandacht voor het landbouwverkeer om de “kernen” zoveel mogelijk te ontlasten en oplossingen te creëren om landbouwverkeer waar mogelijk gebruik te laten maken van autowegen. Daarnaast wil het CDA de gewenste schaalvergroting in de agrarische sector faciliteren, met ondersteuning van Stivas, waar nodig met een verbeterde versie van de Ruimte voor Ruimte-regeling, ook als middel tot verduurzaming. De provincie moet wat het CDA betreft de samenwerking met Seed Valley en de greenports Noord-Holland Noord en Aalsmeer continueren. In samenwerking met Energy Board, ECN en Imares moet verder onderzoek worden verricht naar nieuwe productiemethoden voor vis-, water-, en landproducten; De positionering van de visserijsector krijgt verder gestalte via de Blue Ports.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.