Spitsuur

Autowegen

 Verbinding A8-A9
Het CDA maakt zich zorgen om de (geluids)overlast en de gezondheid van de inwoners van Krommenie en Assendelft en wil daarom snel een alternatief voor de huidige N8. Een nieuwe verbindingsweg A8/A9 moet deze oplossing bieden en de verkeersverbindingen in Noord Holland verbeteren. Gedeputeerde Staten (GS) hebben een voorkeur uitgesproken voor de Golfbaanvariant. Het CDA stelt twee voorwaarden:

1.            Uit het landschapsplan moet blijken hoe de aantasting van de Stelling van Amsterdam kan worden gecompenseerd. 

2.            De problemen (geluids)overlast en de gezondheidsproblemen door de uitstoot van (fijn)stof mogen niet worden verplaatst naar (de inwoners van) de Broekpolder. De belasting (geluid, fijnstof, etc.) van de wijk mag, volgens objectieve en onafhankelijke waarneming, niet worden verhoogd ten opzichte van de situatie in 2018. 

Verbinding N205 – A4
Het CDA wil doorgaan op de ingeslagen weg om te komen tot een goede Oost-West verbinding in het gebied in Noord- en Zuid-Holland, ook wel de duinpolderverbinding genoemd.

Aftakking A9 bij Heiloo
De start van de aanleg van de afslag van de A9 bij Heiloo is voor onbepaalde tijd opgeschort. Het CDA rekent op een snelle hervatting.

Bottleneck A1 in het Gooi
Het MIRT (meerjarenprogramma infrastructuur, ruimte en transport) onderzoek Oostkant Amsterdam is afgerond. De noodzaak voor een oplossing voor de A1 wordt hierin onderkend en is op de lange termijn agenda geplaatst. Het is belangrijk dat voor de verdere uitwerking en planning van dit punt nauw samengewerkt wordt door de diverse overheden. Het CDA ziet hier een belangrijke rol voor de provincie. 

Waterland bereikbaar
Het onderzoek naar een (onder) doorgang in Broek in Waterland (N247) is afgerond. Het CDA is voorstander van een onderdoorgang, mits de financiering mede door andere partijen wordt opgepakt. Ook moet het fileprobleem op deze weg hiermee worden opgelost. Het CDA complimenteert de inzet van de betrokken bewoners via de Dorpsraad voor hun meedenken bij het realiseren van een betere onderdoorgang. Het CDA wil in het vervolg meer financiële duidelijkheid vooraf bij burgerparticipatietrajecten om verkeerde verwachtingen te voorkomen. 

Versterking dijk Enkhuizen-Lelystad
Wij willen een onderzoek naar een alternatieve ontsluiting via de dijk Enkhuizen-Lelystad. Waar de A1 en A2 aan hun maximum zitten, zou deze oost-west verbinding een oplossing kunnen bieden voor veel verkeer van en naar het noorden van de provincie. Dit onderzoek moeten we oppakken met de provincies Flevoland en Overijssel. 

Kop van Noord-Holland
Het CDA is teleurgesteld dat de studie naar de verbetering van de bereikbaarheid niet is geleverd. Dat moet nu echt sneller, ook in relatie tot het investeringsprogramma voor de Kop van Noord-Holland. Het CDA wil in ieder geval een verbreding van de N9 tot aan Den Helder en een opwaardering van de N250 richting Texel. Ook wil het CDA dat de provincie bij het rijk en ProRail pleit voor een dubbelspoor.

Verbeteren doorstroming Ring Alkmaar
Rond Alkmaar loopt het verkeer steeds vaker vast. Voor het noorden van de provincie levert dit veel vertraging op. Hoewel het deels rijkswegen betreft wil het CDA dat de Provincie samenwerking met het Rijk zoekt om de doorstroming te verbeteren. Wij willen onderzoek naar mogelijkheden om de doorstroming rond Alkmaar te verbeteren, bijvoorbeeld door samen met Rijkswaterstaat


Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.