24 mei 2015

Coalitieakkoord voor de noordkop

CDA’ers in de Kop van Noord-Holland blij met coalitieakkoord Provincie

Het CDA in de gemeenten Texel, Den-Helder, Hollands-Kroon en Schagen ziet kansen voor de regio in het nieuwe coalitieakkoord van de provincie. De titel van het akkoord ‘meer ruimte voor groei’ geeft aan wat we de komende vier jaar kunnen verwachten van de provincie aldus het CDA. Dat stemt hoopvol voor de vele plannen in de regio. Provinciale steun, zowel in het mogelijk maken van groei, als in financiele zin, is voor veel projecten erg belangrijk.

Al met al is het akkoord voor de Noordkop erg gunstig. De samenwerking van VVD, D66, PvdA en CDA is een bewezen goede coalitie in Noord-Holland. Natuurlijk zijn de CDA’ers in de Noordkop naast de inhoudelijke waardering voor het coalitieakkoord erg blij met de nieuwe portefeuillehouder Economie, Toerisme en Landbouw, CDA’er Jaap Bond.

Hieronder treft u in hoofdlijnen de punten die voor de Kop van Noord-Holland belangrijk zijn in het coalitieakkoord.

Bereikbaarheid van de regio

Voor onze regio is bereikbaarheid erg belangrijk. De provincie noemt in haar plannen specifiek de bereikbaarheid van Den-Helder en richt daarmee op een verbeterde doorstroming op de ring Alkmaar-West en de N9. De A9 wordt vervolgens ook beter ontsloten door inzet op een nieuwe snelweg tussen de A8 en A9. Ook zal de provincie een onderzoek starten naar een vaste oeververbinding bij Burgerbrug.

Openbaar vervoer is ook een belangrijke verantwoordelijkheid van de provincie. Noord-Holland blijft inzetten op bereikbaarheid van de kleine kernen met openbaar vervoer, waaronder buurtbussen. Op Texel wordt de pilot ‘vervoer op maat’ voortgezet, waarmee er één tarief telt voor al het openbaar vervoer.

De provincie zal inzetten op een verdere uitrol van oplaad infrastructuur voor elektrische auto’s. Ook elektrische fietsen kunnen op steun rekenen. Er worden pilots ondersteund voor zogenaamde ‘fiets snelwegen’ waarop sneller gereden kan worden met elektrische fietsen. Voor onze regio kan het interessant zijn om te onderzoeken of een snelle fietsverbinding tussen Schagen en Alkmaar mogelijk is.

Stimulering van bedrijvigheid

De provincie heeft een belangrijke taak in het versterken van de economie. Zo helpt de provincie bedrijven die willen groeien en lobby’t zij actief om bedrijven naar de provincie te trekken. In het coalitieakkoord staat onder meer dat de provincie wil dat glasvezel zo breed mogelijk beschikbaar komt. De gemeenten in de Noordkop kunnen steun verwachten op dat gebied, en dat is waardevol.

De provincie steekt de komende jaren 10 miljoen extra in de herstructurering van bedrijventerreinen (HIRB), waar ook veel bedrijventerreinen in onze regio gebruik van maken en gemaakt hebben.

De coalitie in Noord Holland wil de unieke combinatie van de luchthaven en zeehaven in Den-Helder verder versterken. Waarmee zij mede inzetten op versterking van de economie in de Kop van Noord-Holland.

De Pallas centrale in Petten kan ook op de steun van de provincie rekenen. De provincie zet daarmee in op de innovatie en productie van medische isotopen voor diagnose behandeling van  kanker en andere ziekten. De subsidie van de provincie voor de ontwikkeling van de nieuwe Pallas centrale wordt toegezegd bij een sluitende businesscase.

De provincie zet in op het programma ‘Amsterdam bezoeken, Holland zien’ dat tot doel heeft om de grote stroom toeristen die voor Amsterdam komen, ook te laten genieten van de rest van Noord-Holland.

Ook bedrijven krijgen kansen in dit coalitieakkoord. Zo zal de de provincie voor 8 miljoen euro een nieuw MKB fonds oprichten, waarmee innovatieve projecten van MKB bedrijven ondersteund zullen worden. Noord-Holland gaat ook meer mensen inzetten op het aantrekken van bedrijven naar de provincie. Ook kan onze regio rekenen op provinciale steun van het economische programma ‘De Kop Werkt’.

De provincie investeert extra in de aantrekkelijkheid van de kustplaatsen. Bijvoorbeeld in combinatie met de versterking van de waterkeringen, zoals bij Petten.

Ruimte bieden

De provincie ziet een voorzichtig herstel van de woningmarkt. Samen met de gemeenten wordt ingezet op ‘vraaggestuurd’ bouwen. Bouwen waar nu en de komende tijd behoefte aan zal zijn. Dat sluit goed aan bij de regionale afstemming voor woningbouw. Ten aanzien van het bouwen buiten bestaand bebouwd gebied, waar veel plannen in deze regio de laatste periode door geremd zijn, stelt de provincie zich in het coalitieakkoord flexibeler op. ‘Maatwerk wordt toegepast, rekening houdend met de specifieke lokale omstandigheden.’

De provincie wil de inwoners meer gaan betrekken bij beleid. Dat geeft kansen voor projecten in onze regio, waar wel lokaal draagvlak voor is, maar waar provinciaal beleid nu nog geen ruimte voor geeft.

De provincie spreekt uit de vereniging van kleine kernen en het platform dorpshuizen te blijven ondersteunen.

Agrariërs krijgen meer mogelijkheden

De agrarische sector krijgt meer ruimte om te groeien. De provincie wil ‘planologische zekerheid’ bieden voor de sector. Bovendien worden tweede bedrijfswoningen mogelijk gemaakt, ‘als dat noodzakelijk is voor de bedrijfsvoering’. Naast de ‘Ruimte voor Ruimte’ regeling wil de provincie op zoek naar meer mogelijkheden voor vrijkomende agrarische gebouwen. Ook zal de provincie de teelt van streekproducten ondersteunen. Texels bier en Waarlandse wijn zouden dus wel eens steun van de provincie kunnen krijgen.

Het coalitieakkoord lost een probleem voor de agrarische sector, dat ook speelt in onze regio, op. Loonbedrijven en agrarische handelsbedrijven werden voorheen niet in staat gesteld te groeien, tenzij ze op industrieterreinen zouden komen. De coalitie komt daar gelukkig nu van terug en biedt ook deze bedrijven weer de ruimte om te groeien. Ook de problematiek rondom groeibeperkingen vanwege Europese stikstofuitstoot afspraken wordt aangepakt, met de PAS (Programmatische Aanpak Stikstof). Om schade aan gewassen te voorkomen zet de provincie in op het beheren van de ganzenpopulatie.

De steun voor de zaadveredelingssector (SeedValley) die in onze regio concentreert rond Warmenhuizen wordt duidelijk uitgesproken in het akkoord. Ook BioValley, de concentratie van biologische bedrijven in dezelfde regio wordt gecontinueerd. Samen met de Greenport Noord-Holland Noord zijn deze ‘Valley’s’ speerpunten van provinciaal beleid.

Mooie natuur in een duurzame provincie

De provincie zet in op een sterke groei van duurzame energie productie en steunt innovatie. Ontwikkelingen in onze regio rondom innovatieve toepassing van Biomassa (Biolake), getijdenenergie (Tocardo) en teelt van zeewier voor energie waar een pilot voor draait op Texel kunnen op steun rekenen. Met wind op land blijft de provincie het bestaande beleid voortzetten. Focus ligt vooral op ontwikkeling van het windparkt Wieringermeer en beperking van het aantal solitaire windmolens.

De provincie wil 250 hectare nieuwe natuur aankopen per jaar. Daarmee richt de provincie zich op het afmaken van het Nationale Natuur Netwerk. Om de biodiversiteit te vergroten zet de provincie onder meer in op het inzaaien van akkerranden. De vrijwilligers die werken in de vele natuurgebieden in onze provincie kunnen rekenen op de steun van de provincie.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.