02 november 2018

Algemene beschouwingen

Geachte voorzitter, leden van het college, raadsleden, ambtenaren en belangstellenden op de publieke tribune. Vandaag behandelen wij een begroting, die zoals het college zelf zegt beleidsarm is. Beleidsarm is deze zeker, waarbij het college al aangekondigd heeft dat in december er een begrotingswijziging zal komen op basis van het nog op te stellen collegeprogramma. Het CDA ziet in december graag wat de plannen zijn en hoe men deze denkt te dekken. Wij danken de ambtenaren voor hun inzet in het afgelopen jaar en bij de totstandkoming van deze begroting.

Uitgaande van het voorgaande zal wat betreft het CDA de behandeling van deze begroting niet lang behoeven te duren. Ik zal derhalve ruim binnen de gestelde tijd blijven welke mij is toebedeeld.

Voorzitter, bij de behandeling van het bestuurlijk programma heb ik reeds aangegeven dat het CDA twijfels heeft of het college op basis van dit programma wel kan besturen. Deze beleidsarme begroting lijkt dit zelfs te ondersteunen. In de begroting is een bedrag van € 4.900.000,- voor de bouw van een school gereserveerd. Vraag aan het college, hoe past dit bedrag bij de plannen van het college voor de bouw van twee scholen? Het behoeft geen betoog dat met de realisatie van de bouw haast geboden is, op dit moment spelen kinderen in een speelzaal van de Binnenmeerschool waar reeds 10 jaar geleden een sloopvergunning voor afgegeven is.

Hoe staat het college tegen over het IKC en het raadsbesluit van 24 september 2015. In dit raadsbesluit heeft de raad inclusief de huidige coalitiepartijen met grote meerderheid gekozen voor een IKC, waarvan in het bestuurlijk programma niets meer terug te vinden is.

In deze begroting wordt opnieuw ruimte ingeruimd voor een BOA. Het CDA is grote voorstander van handhaving. Wij merken hier helaas niets van, nog steeds is de parkeeroverlast in het oude dorp groot. De BOA is onzichtbaar en van bekeuren is geen sprake. Bewoners worden gedwongen om het recht in eigen hand te nemen en zetten eigenhandig witte kruisen op de trottoirs, om het foutparkeren tegen te gaan. Ook de parkeeroverlast in het stationsgebied begint weer de kop op te steken. De gepleegde herinrichting lijkt niet voldoende te zijn. Graag een reactie van het college hoe en wanneer men dit wil gaan aanpakken.

 Uit het onlangs gepresenteerde bestuurlijk programma wordt duidelijk dat de coalitiepartijen gaan voor een sociaal woningbouwbeleid. Hierbij negeert men de uitkomsten van het woningbehoeftenonderzoek. Dit betekent dat van financiële opbrengsten uit nieuwbouw nauwelijks sprake zal zijn, en er naar andere dekkingsmiddelen voor de realisatie van plannen zal dienen te worden gezocht. Sinds 5 juli 2018 is er nog niets gebeurd, tenminste niets wat gecommuniceerd is met de Raad en de inwoners. Zelfs met laaghangend fruit wordt niets gedaan. De sloop van de Paltrok en de bibliotheek kan volgende week plaatsvinden. Welke plannen er ook gerealiseerd gaan worden op het gebied van onderwijs en ouderenhuisvesting, duidelijk is dat de huidige gebouwen hier niet geschikt voor zijn. Dit bespaart de gemeente jaarlijks € 100.000,- aan kapitaals- en onderhoudslasten. Het CDA vraagt het college wanneer wordt dit opgepakt? Wanneer krijgen Tabijn en VIVA duidelijkheid over de plannen van het college?

Het voorgaande kan overigens onder dit bestuurlijk programma alleen maar leiden tot een verhoging van de lasten voor de burgers, zonder dat hier iets tegenover staat. In de begroting wordt het begrip lokale lastendruk genoemd. Het CDA roept het college op om, in het kader van de transparantie voor de burgers zich aan te sluiten bij de lokale lastenmeter. De Lokale Lastenmeter helpt het college om de inwoners en de raad te betrekken bij het tot stand komen van de tarieven, of wel bij het bepalen van de lokale lastendruk. Met een lokale lastenmeter krijgen inwoners van de gemeente in een oogopslag zicht op wat zij afdragen en waarom. Naast inzicht in het tarief binnen de eigen gemeente is het mogelijk te vergelijken met alle andere Nederlandse gemeenten. De ons omringende gemeenten Bergen, Alkmaar, Heerhugowaard, Beverwijk en nog veel meer gemeenten zijn al aangesloten bij dit initiatief. Het CDA hoort graag van het college of men dit voorstel wil overnemen.

Voorzitter met kunstgrepen en uitnamen uit de algemene reserves is deze begroting sluitend gemaakt. Wij begrijpen dat een nieuw college zeker met wethouders die ons dorp niet kennen, enige tijd nodig heeft om zich in te werken. Behalve uitlatingen van wethouders hoe mooi ons dorp is en wat een leuke inwoners er zijn, bestuur je niet, van beleid is totaal geen sprake. Vrijwilligers krijgen tegenstrijdige signalen. In deze begroting wordt de vrijwilliger geprezen voor de saamhorigheid en activiteiten, maar even later getrakteerd op herijkingen, duurdere accommodaties en zwaardere lasten. College geef duidelijkheid!!!!

Inwoners vragen zich af wat er van de plannen opgestart door het vorige college terecht gaat komen. Ik vrees voorzitter niets, het wordt een beleid van pappen en nathouden. VIVA en Tabijn mogen in de wachtkamer zitting nemen, in de hoop dat het college ze binnen zal roepen. Het CDA roept het college op om op korte termijn met een collegeprogramma te komen, zodat de inwoners weten waar men de komende jaren aan toe is. 

CDA fractie Uitgeest

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.