02 februari 2018

Winkelopening is eigen keus ondernemer

Geschiedenis
In 2013 is de Winkeltijdenwet gewijzigd waardoor gemeenten zelf kunnen beslissen over de winkeltijden in hun gemeente. Sommige gemeenten doen dat heel ruim en laten het geheel aan de ondernemer om te bepalen, andere gemeenten kiezen voor meer beperkte openingstijden. De wijziging van de wet uit 2013 is geëvalueerd en in december 2016 is aan de Kamer het evaluatierapport en de bijbehorende Kabinetsbrief gestuurd. De belangrijkste conclusie uit de evaluatie is dat de gewijzigde Winkeltijdenwet werkt en zijn doel bereikt.

Probleem
Het komt voor dat winkeliers zonder expliciete instemming al dan niet via een Vereniging van Eigenaren of winkeliersvereniging worden verplicht om hun winkel open te stellen. Bij (kleine) winkeliers kan dit tot problemen leiden, des te meer als er geen sprake is van economisch rendabele openstelling.

Ontstaan probleem
Het was niet de bedoeling dat de wetswijziging in de praktijk ook kan resulteren in een plicht om open te zijn. Voorop stond, getuige de memorie van toelichting, dat ondernemers zelf hun afweging kunnen maken en hun eigen openingstijden kunnen vaststellen (binnen de kaders die de gemeente heeft vastgesteld). We kunnen daarom spreken van een onbedoeld neveneffect van de wetswijziging.

Oplossing probleem
De staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, Mona Keijzer, gaat wettelijk regelen dat het niet meer is toegestaan dat besluiten worden genomen over verplichte openingstijden waar de winkelier niet zelf mee heeft ingestemd. Een ondernemer die echter er zelf voor heeft gekozen om een contract te tekenen waarin bijvoorbeeld staat dat de winkel op koopavond open moet, zal zich daar ook aan moeten houden. Maar een winkelier mag niet op een later moment alsnog gedwongen worden door een winkeliersvereniging of derde om open te gaan op ruimere openingstijden zonder de instemming van de winkelier.

Wanneer wordt de wet verwacht
Het voornemen is dat eind 2018 een wetsvoorstel naar de Kamer wordt gestuurd.

Standpunt CDA
Het CDA verwelkomt de wet zoals voorgesteld door Mona Keijzer. Winkeliers mogen niet tegen hun zin gedwongen worden om hun zaak open te stellen. Daarbij blijft het zo dat gemeenten zelf mogen bepalen of ze zondagsopeningen toe staan of niet. Die wet verandert niet en het kabinet zal daar ook geen voorstellen voor doen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.