29 maart 2015

CDA-er Paul Goossens interviewt Huub Linders, project-directeur Hart aan de Amstel

Huub Linders is zelfstandig projectontwikkelaar en projectdirecteur van Hart aan de Amstel, een samenwerking van Van Wijnen Projectontwikkeling West B.V. en de Gemeente Uithoorn. Als project-directeur van de ontwikkelcombinatie Hart aan de Amstel is hij verantwoordelijk voor een aantal projecten in het oude dorpshart van Uithoorn: het cultuurcluster Confucius (met cultuur, horeca en wonen), de Waterlijn en de jacht- en passantenhaven Aeme-Stelle. In het cultuurcluster zal ook de Openbare Bibliotheek worden gevestigd. Afgelopen november heeft hij met Van Wijnen ook de Schanskerk aangekocht. Redactielid Paul Goossens sprak Huub Linders in het Rechthuis. 

 1) De laatste jaren valt regelmatig uw naam als het over de ontwikkelingen in het dorpscentrum van Uithoorn gaat. Maar voor degenen die u niet kennen, kunt u zich nog even voorstellen?

Ik ben geboren en getogen Brabander. Vanaf 1990 werkzaam in het vastgoed en sinds 2011 ben ik in Uithoorn actief als projectdirecteur van Hart aan de Amstel. De eerste resultaten van deze ontwikkelcombinatie zijn reeds te zien. Zo is de boodschappensteiger naast het Rechthuis voltooid, het Resmipand en aangrenzende panden zijn gesloopt en er wordt door de gemeente en Van Wijnen druk gewerkt aan de openbare ruimte van de Waterlijn (herinrichting Dorpsstraat, Marktplein en Wilhelminakade). Het ligt in de bedoeling dat de Waterlijn (openbare ruimte en passantenhaven) voor het recreatieseizoen is afgerond en er op dat moment wordt gestart met de bouw van het cultuurcluster. Met de daadwerkelijke aanleg van de jachthaven zal worden begonnen zodra 50 % van de ligplaatsen verhuurd zijn. Op dit moment zijn er voor 30 % van de ligplaatsen opties genomen, dus dat gaat de goede kant uit. Het bestemmingsplan voor de bouw van het cultuurcluster is onherroepelijk: er is zelfs geen enkel bezwaar ingediend!  Dit geeft aan dat de ontwikkeling door de buurt en de gemeente wordt gedragen. Morgenavond (10 februari, red.) is er een voorlichtingsavond voor omwonenden. Dan is er gelegenheid om feedback te geven op de ontwikkelingen en de mogelijkheid om eneffenheden weg te nemen. Hierdoor wordt de betrokkenheid vergroot. Daarnaast heeft ons bedrijf relatief kort geleden de Schanskerk, patorie en het aangrenzende parkeerterrein aan de Schans aangekocht. 

2) U heeft dus, in samenwerking met Van Wijnen Projectontwikkeling West, enkele spraakmakende projecten lopen in Uithoorn. Ik wil graag even terugkomen op één van uw eerste projecten in Uithoorn, het realiseren van het cultuurcluster, op de plek waar vroeger het Resmipand stond, met aangrenzend het pand van kapsalon De Keijzer, de voormalige bakkerij Berkemeijer en het pand van Raadschelders. Hoe bent u op het idee gekomen om hier een cultuurcentrum te ontwikkelen?

Op een gegeven moment kwam ik in contact met de Gemeente Uithoorn om mij te oriënteren op de aanleg van een jachthaven. Het viel mij toen gelijk op dat het gebied van het Rechthuis tot aan de Thamerkerk niet in optimale staat verkeerde. Ook merkte ik op dat het Masterplan van 2010 veel ambitie uitstraalde. Voor een projectontwikkelaar is dat een aantrekkelijk gegeven, omdat het toont dat een gemeente gemotiveerd is om plannen snel tot uitvoer te laten komen en investeringen relatief snel terugverdiend kunnen worden. Voorts speelde mee dat de omlegging van de N201 binnen afzienbare tijd afgerond zou zijn, zodat er eigenlijk al meteen een uitdaging lag om de Waterlijn te revitaliseren. Toen wij onze plannen in het gemeentehuis uiteenzetten, kregen wij direct het vertrouwen van de gemeenteraad. Omdat de passantenhaven commercieel niet rendabel is, bood de gemeente ons de kans om het verlies terug te verdienen in een compensatieproject. Dat is ook de manier waarop wij graag werken, wij willen werken voor onze centen. Het Resmipand en aangelegen panden waren aanvankelijk in het bezit van Phanos, toen nog één van de grootste projectontwikkelaars, maar toen deze failliet ging konden wij deze locatie overnemen. De gemeente zocht een ontwikkelaar die kon helpen om de speerpunten van het Masterplan te realiseren. Aangezien we al betrokken waren bij de Waterlijn ontstond zo ook het idee voor het cultuurcluster met maatschappelijke voorzieningen zoals de bibliotheek en een theaterzaal.

Omdat het cultuurcluster voor een grote (maatschappelijk en cultureel georiënteerde) groep aantrekkelijk moeten zijn, is ook een maatschappelijke huurprijs vereist. Dit brengt met zich mee dat ook de realisatie hiervan niet commercieel haalbaar zou zijn zonder compensatie.  Ter compensatie van de realisatie van het cultuurcluster konden wij gronden aankopen in Legmeer West om daar circa 180-200 woningen te bouwen.

3) Toch hoor ik in Uithoorn ook kritische geluiden ten aanzien van de realisatie van de cultuurcluster op het Resmi-terrein. Mensen die in Uithoorn geboren zijn of mensen die van oude sfeervolle panden houden (zoals ik, red.), hebben kritiek op de afbraak van de karakteristieke panden in het centrum van Uithoorn, zoals het mooie Resmipand én bovendien het bouwvolume wat daarvoor in de plaats komt, dat niet strookt met de nabijgelegen panden in deze buurt. Waren er geen andere oplossingen mogelijk?

De locatie was in handen van Phanos, destijds (in de goede tijd) voor veel geld verworven. Phanos had reeds plannen ontwikkeld op het terrein met als doel dit te combineren met een cultuurcluster. Wij hebben dit voornemen doorgezet en daarbij was een inpassing van (gedeelten van) het oude pand niet mogelijk. Van het Resmipand zelf was overigens weinig authentieks over; aan de buitenkant oogde het nog leuk, maar van binnen was het al verwaarloosd en vernield, mogelijk door de lange leegstand. Wat het bouwvolume van de nieuwbouw betreft: het naastgelegen “Geveltje” is gewoon erg laag en ik verwacht dat op langere termijn deze panden ook vervangen worden door (hogere) nieuwbouw, het bestemmingsplan Dorpscentrum laat dit toe. Bovendien zijn de plannen met dit bouwvolume goed ontvangen bij de gemeenteraad en de welstandscommissie. Door met meerdere kappen te werken en verspringende geveldelen, heeft de architect gezorgd voor meer variatie en diepgang, waardoor de massaliteit wordt doorbroken. De gevel van het cultuurcluster straalt ook echt wat uit, waardoor de kwaliteit van de omgeving naar een hoger plan wordt getild.

4) Kunt u iets zeggen over de voortgang van dit project? Wanneer wordt het cultuurcentrum opgeleverd, ligt het op schema?

Het plan ligt inderdaad op schema. Het bestemmingsplan is onherroepelijk, de omgevingsvergunning is nu in behandeling en als eind deze maand de vergunning rond is, start de bouw in mei en is het gebouw medio 2016 gereed.

5) Sinds eind november bent u met Van Wijnen opnieuw in het nieuws met het nieuwe project, namelijk de Schanskerk en pastorie. Wat heeft u ertoe gebracht om de Schanskerk te kopen?

Het Bisdom was namens de Parochie al langere tijd op zoek naar een ontwikkelaar voor de Schanskerk en ons bedrijf zoekt naar uitdagingen en het creëren van nieuwe dingen: daar past deze kerk bij. De gemeente hecht waarde aan het handhaven van de torens en het front (en de pastorie, red.) en wij zijn een partij die dat ook begrijpt. We willen dus zonder meer de torens handhaven en in beginsel een herbestemming zoeken voor de kerk. Maar mogelijk resulteren onze onderzoeken er ook in, dat herbestemmen niet haalbaar is en we een deel van de kerk zullen slopen en binnen de contouren van het schip woningen gaan realiseren. Dit alles vraagt om inventiviteit en creativiteit. We hebben een goede relatie met de gemeente en de andere betrokken partijen en willen graag de waarde(n) van het pand zoveel mogelijk behouden.

 6) Heeft u ervaring met de herbestemming van kerkgebouwen? Wat zijn uw plannen met de Schanskerk?

Wij zijn inderdaad binnen Van Wijnen bezig met meerdere kerken, maar daar gaat het vooral om renovatie, beheer en onderhoud. In Weesp loopt een soortgelijke ontwikkeling. Voor dit soort plannen betrekken we ook externe deskundigheid als dat nodig is. Wat we eveneens belangrijk vinden zijn de belangen van de lokale parochianen. Ik onderken een zekere angst doordat mensen de kerk als Uithoorns dorpsgezicht willen behouden en daarnaast is er de wens om iedere week een dienst te kunnen blijven houden in de pastorie. We streven in al onze projecten naar een breed draagvlak en daarom voeren we gesprekken met bijvoorbeeld de Stichting BOUD. Deze gesprekken lopen tot nu toe goed. Hieruit komt voort dat we momenteel aan het onderzoeken zijn of we een devotiekapel of een -bij voorkeur multifunctionele- herdenkingsmogelijkheid kunnen creeren. Het is van groot belang dat je goede afspraken met elkaar kunt maken en elkaar kunt vertrouwen. Maar het is voor ons geen must om het schip van de kerk te handhaven. Tot april zullen we in ieder geval nodig hebben voor het doen van onderzoek en het maken van plannen. Daarna gaan we overleggen met de gemeente en zullen we de ruimtelijke procedure ingaan. Voor we iets concreet kunnen gaan doen zullen we al gauw een jaar verder zijn. Concrete actiiviteiten zullen mogelijk pas eind 2016 zichtbaar zijn. De pastorie zal waarschijnlijk weer als woning gebruikt gaan worden. We willen in ieder geval wat moois achterlaten, zodat het ook een visitekaartje zal zijn voor ons bedrijf.

7) Waarom heeft u ook het naastgelegen parkeerterrein aangekocht? Is het doel hiervan eveneens om de kosten van herontwikkeling van de kerk te dragen? Bent u ervan op de hoogte dat de buurtbewoners zich in het nabije verleden volop hebben verzet tegen nieuwbouw op dit terrein?

Het Bisdom is met de gemeente overeengekomen, dat de koper van de Schanskerk, eerste recht van koop op het naastgelegen gebied verkrijgt. Het Schansgebied is een mooi historisch stukje Uithoorn en vormt daarmee binnen de stedebouwkundige kaders die met de omwonenden zijn overeengekomen eveneens een mooie uitdaging voor ons bedrijf. Als ontwikkelaars streven wij geen maximale winst na op onze projecten, maar willen we projecten optimaal laten renderen. Dit maakt het mogelijk om een deel van de winst ook aan te wenden voor een maatschappelijk belang, zoals bijvoorbeeld (gedeeltelijk) behoud van de Schanskerk. De bewoners zullen kritisch zijn, daar ben ik me van bewust, maar het gebied zal door de plannen worden verfraaid en daarmee de kwaliteit van de leefomgeving vergroot. Wij zullen de omwonenden daar ook zeker bij betrekken. 

8) Heeft u aan dit interview nog iets toe te voegen?

Ja, ik wil mijn bewondering uitspreken voor de betrokkenheid en het meedenken van de mensen in Uithoorn. Veel mensen leveren een goede bijdrage door het inbrengen van ideeën en een positief kritische opstelling. Ook de ondernemersverenigingen leveren een positieve bijdrage, evenals de Stichting Promotie Uithoorn en City Marketing. Mede daardoor hebben wij veel vertrouwen in de ontwikkelingen in Uithoorn.   

 

Huub Linders, hartelijk dank voor uw bijdrage!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.