11 maart 2018

Het CDA Velsen zet zich in voor...

Een veiliger Velsen:

 

·         Dat inwoners, politie en gemeente met elkaar in gesprek gaan over de veiligheid in de buurten. De Bijvoorbeeld door het organiseren van een buurtschouw of informatiebijeenkomsten over het voorkomen van inbraken.

 ·         Bewoners attenderen op buurtwachten, buurtpreventieteams of de inzet van sociale media (buurtapps) om het veiligheidsgevoel te vergroten.

 ·         Meer aandacht voor de rol van de wijkagent. Wijkagenten moeten als ogen en oren van de buurt ook daadwerkelijk

 ·         Een lik-op-stukbeleid bij kleine criminaliteit en snel en efficiënt ingrijpen bij overlast en vandalisme.

 ·         Het aantal coffeeshops terugdringen, het liefst naar nul;

 ·         Geen coffeeshops in kindvriendelijke buurten en dus niet binnen een straal van 500 meter van een onderwijsinstelling.

 ·         Geen medewerking verlenen experimenteren of legalisering van (soft) drugs in Velsen.

 ·         Dat politici meer loslaten, en meer vertrouwen op de burgers zelf. Terugdringen van lokale regels en meer betrokkenheid en eigen verantwoordelijkheid van de burger zelf.

 ·         Strengere handhaving van verkeersovertredingen in kinderrijke buurten en in de omgeving van (sport)parken.

 ·         Snelheidsverlagende maatregelen en voldoende verlichting bij maatschappelijke voorzieningen.

 ·         Sluipverkeer wordt zo veel mogelijk bestreden. In het bijzonder verdient Velsen-Noord hier onze bijzondere aandacht.

 

Zorg voor elkaar

 ·         Een inclusieve samenleving. Dit geldt bijvoorbeeld voor een seniorvriendelijk beleid, een dementievriendelijk beleid en beleid voor andere doelgroepen waarvoor wat extra hulp nodig is om volwaardig mee te kunnen doen in Velsen.

 ·         Goede thuiszorg! Maak afspraken met zorgorganisaties over maatwerk bij de thuiszorg, wanneer een algemene voorziening niet toereikend is.

·         Mantelzorgers waarderen door bijvoorbeeld een mantelzorgprijs, het verstrekken van een mantelzorgcompliment of een gezellige avond uit.

 ·         Eenzaamheidsbestrijding als speerpunt in het zorg- en welzijnsbeleid.

 ·         Samen met instanties werken aan een rookvrije omgeving, zoals de schoolpleinen.

 ·         Een vrijstelling van sollicitatieplicht voor werkzoekenden boven de 60 jaar die structureel en gedurende meerdere dagen per week vrijwilligerswerk doen of mantelzorg bieden.

 ·         Dat sportfaciliteiten ook letterlijk goed toegankelijk zijn voor mensen met een beperking.

 ·         Levensloopbestendige wijken, waarin kinderen vrolijk kunnen opgroeien en mensen gezond oud worden.

  

Omgangsnormen:

 ·         Activiteiten ondersteunen die gericht zijn op het overdragen van cultuur, waarden en tradities.

 ·         Sport en Cultuur worden ingezet als belangrijke instrumenten voor het overbrengen van normen en waarden.

 ·         Nieuwe initiatieven op het gebied van dans, zang, muziek en theater. Hierbij wordt een belangrijke relatie gelegd met het onderwijs of met ouderen activiteiten. 

 ·         De verklaring omtrent gedrag (VOG) voor vrijwilligers willen wij gratis maken met zo min mogelijk knellende regels.

  

En nog veel meer:

 ·         Behoud van een schouwburgfunctie in de gemeente.

 ·         Het Witte Theater toekomstbestendig maken en betaalbaar te houden door ondernemersgeest en ruimere exploitatiemogelijkheden.

 ·         Cultureel, religieus en industrieel erfgoed heeft een vaste plaats in het beleid van de gemeente geven. Het CDA is voor het behoud van beeldbepalende gebouwen.

 ·         Voldoende sociale woningbouw in alle woonkernen van Velsen.  Dat moet ervoor zorgen dat iedereen die dat nodig heeft op deze huisvesting kan rekenen met niet te lange wachttijden.

 ·         geen fusie zolang de voordelen niet voldoende zijn aangetoond voor onze burgers. Inwoners moeten betrokken worden bij een discussie over eventuele fusie van onze gemeente.

 ·         Grotere bereikbaarheid van het gemeenteloket, ook buiten kantoortijden.

 ·         Wij willen een gericht aanspreekpunt voor specifieke doelgroepen (ondernemers, verenigingen) waar zij met al hun vragen over overheidsdienstverlening terecht kunnen.

 ·         kritisch kijken naar de vergunningverlening: is het vereisen van bepaalde vergunningen wel echt nodig? Wij streven naar een goede verhouding tussen de noodzakelijke veiligheidseisen en het verminderen van de hoge regeldruk voor organisatoren.

 ·         dat verenigingsgebouwen vrijgesteld moeten worden van de OZB.

 ·         meer openbare sportlocaties, zoals buitenfitness en bewegingstuinen. Dit geeft inwoners de kans om gratis én buiten te sporten.

 ·         Behoudt openbaar groen in de verstedelijkte delen van de gemeente, zoals IJmuiden, Velsen-Noord en Velserbroek. 

 ·         Kansen geven aan groene buurtprojecten door bewoners zelf geïnitieerd en ontwikkeld, zoals buurttuinen, speelnatuur, wijkboerderijen etc. Afstemming van het groen in de buurt op de wensen van de bewoners.

 ·         Behoudt van groen tussen de dorpen.

 ·         Extra aandacht voor de bereikbaarheid van Velsen-Noord. Een OV verbinding in deze wijk is belangrijk.

 ·         Revitalisering Gildenbuurt / Pendorp en De Schouw in Velsen-Noord

 ·         Een kustplaats IJmuiden aan Zee. De kustvisie IJmuiden biedt kansen voor (vernieuwende) woningbouw, recreatie en een Kust- Innovatie en Informatiecentrum met daarin o.a. natuur en milieueducatie.

 ·         Kindvriendelijke buurten bereik je door voldoende groen en speelplaatsen. Maar ook voldoende plekken om te hangen of uit te gaan.

 ·         Wij willen de wijkbus (vrijwilligersinitiatief) stimuleren. Een wijkbus is bedoeld voor ouderen en mindervaliden die niet zelf voor vervoer kunnen zorgen.

 ·         Een attractief horeca- en evenementenbeleid. Bijvoorbeeld Plein 1945 en de Kennemerlaan bieden hiervoor goede kansen. 

 ·         Het CDA erkent de diversiteit van de verschillende woonkernen en stimuleert hierbij unieke evenementen, zoals bijvoorbeeld de Santpoortse, IJmuidense en Velsen-Noordse feestweek.

 ·         Het recreatieschap Spaarnwoude koesteren toekomstbestendig maken. Investeer in de groene long. Geen houtrakhaven!

 ·         Dat er een nieuwe kust- informatie en innovatiecentrum wordt gerealiseerd aan het strand voor natuur- en milieueducatie en de moderne vraagstukken zoals het klimaat.  

 ·         Verduurzaming. Klimaatneutraliteit en klimaatadaptatie zijn belangrijke thema’s om daadkrachtig op te pakken.

 ·         Een Plastic strategie ter voorkoming van onnodig gebruik van (single-used) plastics. Aanpak van de plastic soep problemen!

 ·         verder vormgeven van ondergrondse afvalinzameling in alle woonkernen van de gemeente.

 ·         werken aan het energie akkoord. Dit betekent in 2050 CO2 neutraal. Een hogere ambitie is wenselijk, mits betaalbaar.

dat vervoer over water opnieuw onderzocht wordt om de bereikbaarheid tussen Velsen en Zaanstad/Amsterdam te verbeteren.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.