20 januari 2021

Invalidetoilet seniorencentrum Zeewijk wordt gerealiseerd

 

De CDA fractie blij is met dit positieve bericht. Het college heeft gehoor gegeven aan de motie die wij mede hebben ondertekend. Wij willen wel benadrukken dat door de voorzitter en de vrijwilligers van het dienstencentrum door hun vasthoudendheid en door de inzet van Els Zorgdrager en Annekee Eggermont de noodzakelijke aanpassingen  van de toiletgroep wordt gerealiseerd.

 

Naar aanleiding van een persbericht over de realisatie van een invalidetoilet stuurde Annekee een reactie naar de krant met een uiteenzetting van het gelopen positieve traject hieraan voorafgaand.

Dag Robbert,

Vandaag heb ik met interesse je artikel gelezen over het besluit van het college. Mijn collega Els Zorgdrager en ik zijn wat teleurgesteld bij het lezen van dit bericht, zoals het er nu staat lijkt het of het een initiatief van het college is. Dat staat ook wel zo in het collegebericht, maar ik wil een toelichting geven wat er vooraf is gedaan om het te realiseren. Jij was denk ik toen nog niet in beeld maar je collega Susanne Moerkerk weet het denk ik wel. Wat ging er vooraf: Een grote groep actieve vrijwilligers hebben actie gevoerd en aandacht gevraagd voor o.a. de aanpassingen van de toiletgroep.Er is ingesproken bij een raadsvergadering door dhr. Dekker. Els Zorgdrager en ondergetekende hebben een bezoek gebracht aan het dienstencentrum Zeewijk. Door Els zijn er foto’s gemaakt en samen hebben wij een motie ingediend in de raadsvergadering van 23 april, de motie is door 7 fracties ondertekent en aangenomen. (zie bijlage). Daarna hebben Els en ik regelmatig aan wethouder Steijn naar de stand van zaken gevraagd.  Wij zijn blij met het genomen besluit maar de weg er naar toe is lang geweest. Zo ben je helemaal op de hoogte hoe het precies is gegaan en niet door de inzet van het college. 

Zie hieronder de tekst van Els Zorgdrager aan de krant

Groeten  Annekee Eggermont

Invalidetoilet seniorencentrum Zeewijk wordt gerealiseerd
Op 26 maart 2020 heeft D66Velsen in samenwerking met het CDA een motie ingediend om het toilet in Seniorencentrum Zeewijk toegankelijk te maken voor mensen met een beperking. Het toilet voldeed niet aan de landelijke eisen voor een gehandicapten invalidetoilet, terwijl er wel veel mensen met rollators en rolstoelen gebruik maken van dit centrum. Om ervoor zorg te dragen dat ook deze mensen gebruik kunnen maken van het toilet heeft D66Velsen in de motie het college verzocht om op zeer korte termijn het initiatief te nemen om alle organisaties die gebruik maken van het seniorencentrum bij elkaar te roepen om dit probleem te bespreken en in gezamelijkheid op te pakken, zodat er op korte termijn een toegankelijk en veilig invalidetoilet aanwezig is in het seniorencentrum.
Naar aanleiding van deze motie is er jongstleden door het college van B en W een besluit genomen om een eenmalige bijdrage te leveren om het toilet in het seniorencentrum Zeewijk om te bouwen tot een invalidetoilet, dat voldoet aan de landelijke eisen. Ook de andere gebruikers van het centrum zullen hier een financiële bijdrage aan leveren. D66Velsen is blij met dit besluit, we zijn weer een stapje dichter bij een inclusieve samenleving.

Met vriendelijke groet, 
Els Zorgdrager

Voorafgaand was de motie, zie hieronder.  

MOTIE 7 van 2020   
“vreemd aan de orde van de dag”
Een toegankelijk en veilig toilet voor invaliden in het seniorencentrum Zeewijk

via griffier@velsen.nl

Aan de voorzitter van de Raad Geachte voorzitter,

Hierdoor delen wij u mede dat wij onder verwijzing naar artikel 42, lid 6, Reglement van Orde een motie vreemd aan de orde van de dag indienen met als onderwerp ‘Een toegankelijk invalidentoilet’ in seniorencentrum Zeewijk in de raadsvergadering van 26 maart 2020.

De motie luidt als volgt:
De raad van de gemeente Velsen constateert dat:

● de toiletgroep in seniorencentrum Zeewijk niet voldoet aan de landelijke eisen voor een gehandicapten invalidentoilet;

● het centrum door veel ouderen, waaronder veel mensen met een fysieke beperking, bezocht wordt;

● er herhaaldelijk verzocht is om de toiletgroep in het seniorencentrum aan te passen, zodat mensen met een rollator of rolstoel veilig gebruik kunnen maken van het toilet;

● het toilet op loopafstand ligt van het winkelcentrum waar momenteel geen enkel openbaar of opengesteld toilet is en dus ook tijdens openingstijden gebruikt kan worden door winkelend publiek.

De raad van de gemeente Velsen is van oordeel dat:
● veiligheid van mensen voorop staat en die momenteel niet gewaarborgd kan worden;

● de raad van Velsen zich al meerdere keren heeft uitgesproken om een inclusieve gemeente te willen zijn en het VN verdrag handicap te respecteren.

En verzoekt het college:

Datum:

Naam

Els Zorgdrager              D66Velsen                                                                                                                                                                                       Annekee Eggermont     CDA                                                                                                                                                                                                 Leen de Winter              ChristenUnie
Leo Kwant                      LGV
Peter Stam                     Fractie Peter Stam
Mireille Koedijker            Politiek Sociaal                                                                                                                                                                               Ilse Stoelman                  GroenLinks

om op zeer korte termijn het initiatief te nemen om alle organisaties die gebruik maken van het seniorencentrum bij elkaar te roepen om dit probleem te bespreken en in gezamenlijkheid op te pakken, zodat er op korte termijn een toegankelijk en veilig invalidentoilet aanwezig is in het seniorencentrum.

23 april 2020

Toelichting:

Het seniorencentrum in Zeewijk is een belangrijke ontmoetingsplek in de wijk, waar veel activiteiten worden georganiseerd en veel gebruik van gemaakt wordt. Er worden bijzonder veel mensen bereikt en draait volledig op vrijwilligers. Het seniorencentrum wordt dan ook vooral gebruikt door ouderen en mensen met een beperking. Het gebouw is behoorlijk gedateerd, maar daarnaast is het ook minder geschikt voor mensen met een beperking, en in het bijzonder voor mensen die gebruik maken van een rollator of rolstoel.

Een vrijwilliger van het seniorencentrum, zet zich al anderhalf jaar in om ervoor zorg te dragen dat het seniorencentrum een toegankelijk centrum is voor de vele ouderen die het gebouw dagelijks bezoeken. Een van de aandachtspunten is de toiletgroep. Er is in het hele gebouw geen toegankelijk en veilig toilet aanwezig voor mensen met een beperking. Ook voor mantelzorgers en vrijwilligers die mensen helpen bij het toiletgebruik is het geen veilige omgeving. Er is onvoldoende ruimte om mensen uit de rolstoel te helpen of te draaien in het toilet omdat het toilet niet voldoet aan de landelijke eisen qua maatvoering. Ook is er geen aanwezigheid van een alarm, zodat mensen die in het toilet komen te vallen geen hulp in kunnen roepen.

In de beantwoording op de vagen van het CDA en D66Velsen geeft het college aan dat eisen ten aanzien van een rolstoel toegankelijk toilet zijn gesteld in het bouwbesluit, het bouwbesluit stelt eisen aan de maatvoering, maar niet aan de inrichting. Dit betekent volgens het college dat een toilet wel kan voldoen aan een bouwbesluit maar niet goed te gebruiken door rolstoelgebruikers. D66Velsen en het CDA hebben geconstateerd dat de maatvoering van het invalidentoilet niet klopt, waardoor het toilet geen invalidentoilet is en ook niet veilig gebruikt kan worden door mensen met een rollator of rolstoel. De raad van Velsen stelt dat een inclusieve samenleving ervoor bedoeld is dat iedereen gebruik kan maken van voorzieningen en dat is hier beslist niet het geval.

De financiën zouden gezamenlijk gedragen moeten worden door alle partijen en wat betreft de gemeente Velsen kan dit bekostigd worden uit het budget van € 11.000 op het programma Sociaal Domein, bedoeld voor maatregelen op het gebied van toegankelijkheid, zoals te lezen is in de beantwoording van de raadsvragen.

 

 

 

 

--

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.