17 januari 2013

Raadsvragen 'Oversteekplaatsen bij scholen`

 

Beantwoording vragen van de raad

 

Datum collegevergadering

15-01-2013

Raadsvraagnummer

RV12.71

Naam raadslid

Fractie

CDA

Portefeuillehouder(s)

R. Vennik

 

 

Onderwerp: Verkeersveiligheid van schoolkinderen binnen primair en voortgezet onderwijs

 

Toelichting bij de vragen:

De fractie van het CDA-Velsen constateert dat er een publieke discussie is ontstaan met betrekking tot de verkeersveiligheid rond oversteekplaatsen bij met name basisscholen. De meningen en visie van betrokken burgers en college lopen hierbij uiteen. Aanleiding voor de CDA-fractie om ons te oriënteren op oplossingen elders. Hierbij vielen op het zgn. ‘Verkeersveiligheids Label’ en het plaatsen van accenten bij oversteekplaatsen voor scholieren (zie bijlagen).

 

 

Vraag 1

Is het correct dat binnen de gemeente Velsen een algemeen doelgericht verkeersbeleid voor scholieren binnen basis- en voortgezet onderwijs ontbreekt?

 

 

Antwoord vraag 1

Dat is niet correct. In het LVVP(Lokaal Verkeer- en Vervoerplan) 2004 is het beleid met betrekking tot schoolomgevingen en schoolroutes vastgeIegd. In 2007 is het “Plan van aanpak duurzaam verkeersveilige schoolomgevingen” door het college aangenomen en in het Fietsbeleidsplan 2010 wordt het realiseren van veilige schoolroutes als hoofddoelstelling genoemd.

 

Vraag 2

Is het college bekend met een ‘Verkeersveiligheids Label’ binnen primair en voortgezet onderwijs?

 

Antwoord vraag 2

Ja, daar is het college mee bekend.

Voor het voortgezet onderwijs is op veiligheidsvlak sinds 2007 ook al het VIOS-convenant (Veiligheid in en om school) gesloten (een samenwerking van gemeente, scholen, politie en Halt). Verkeersveiligheid is daarin ook aandachtspunt.

Sinds 2007 is per school de verkeerssituatie in kaart gebracht en zijn in samenspraak met de school/ouders/MR verkeerssituaties verbeterd.

Hiervoor is een jaarlijks budget van € 50.000,- beschikbaar in de begroting.

De handhaving van de verkeersregels in met name de basisschoolomgevingen is een speerpunt.

Daarnaast zijn voor alle scholen de verkeersexamens (theoretisch en praktisch) heringevoerd en worden praktische verkeerslessen aangeboden, veelal met provinciale subsidie, zoals: “Dode Hoek” (voor alle basisgroepen 7); ANWB-Streetwise (voor alle basisschoolgroepen); “Verkenning school-thuisroute” (voor brugklassen) en “Verkeersmarkt” (een interactief lesprogramma met 8 onderdelen over o.a drugs- en alcohol in het verkeer; dode hoek; ongevalsrisico’s en gevolgen etc. Bedoeld voor 15/16-jarigen).

Vrijwel alle scholen doen de afgelopen jaren actief aan deze aangeboden acties mee.

Binnen de basisschoolomgevingen valt nagenoeg geen veiligheidswinst meer te behalen. Daarom wordt de komende jaren de aandacht meer gericht op de verbetering van de verkeersveiligheid op de schoolroutes. Dit staat ook in relatie met het fietsbeleidsplan.

Voor het basisonderwijs is de winst van het “verkeersveiligheidslabel” in Velsen beperkt. Dit label wordt doorgaans op provinciaal niveau ingevoerd en begeleid. In de provincie Noord-Holland is dat niet het geval. Een enkele plaats in onze provincie heeft het zelf ingesteld. Het label vergt van veel partijen erg veel inzet, terwijl er in Velsen nagenoeg geen winst meer tegenover kan staan.

 

In een collegebericht d.d. 2 juni 2009 is een eerste stand van zaken gerapporteerd met betrekking tot de aanpak verkeersveiligheid schoolomgevingen. Over de actuele stand van zaken met betrekking tot de aanpak van schoolomgevingen wordt in het voorjaar van 2013 gerapporteerd d.m.v. een collegebericht.

In 2013 volgt een actualisering van het  LVVP, waarin de schoolomgevingen, schoolroutes en oversteekplaatsen uiteraard ook aandacht zullen krijgen.

 

Vraag 3

Kunnen accenten bij oversteekplaatsen voor scholieren een bijdrage leveren aan de verkeersveiligheid?

 

Antwoord vraag 3

Dat wordt vaak gesuggereerd, maar is nimmer aangetoond. Het tegendeel kan ook het geval zijn.

Er tekent zich, landelijk gezien, een grotere spreiding van ongevallen af. Het kan er op wijzen dat als meer aandacht van de weggebruiker gevraagd wordt door “toeters en bellen” op specifieke concentratiepunten de aandacht daarbuiten juist lijkt te verslappen. De toepassing van accenten zoals schoolzones kan nuttig zijn bij directe ligging aan een doorgaande weg, met veel passanten “van buiten” en bij een snelheidsprobleem. De basisscholen bevinden zich in Velsen veelal in de woongebieden en basisschoolroutes waaieren vanaf de scholen alle kanten uit. Daar waar wel een routeconcentratie is, zijn of worden al maatregelen getroffen om de oversteek zo veilig mogelijk te maken. Zie verder antwoord 2.

 

Vraag 4

Is het college bereid om een algemeen doelgericht verkeersbeleid voor scholieren binnen basis- en voortgezet onderwijs te ontwikkelen en hierbij zowel het zgn. ‘Verkeersveiligheids Label’ als het plaatsen van accenten bij oversteekplaatsen voor scholieren te betrekken?

 

Antwoord vraag 4

Er is reeds een doelgericht verkeersbeleid voor scholieren, waarin de, in de vraag, gesuggereerde opties (schoolzone/verkeersveiligheidslabel) niet specifiek zijn opgenomen. Nut en noodzaak daarvoor zijn hier onvoldoende aanwezig. Het doel moet ook niet zijn het toepassen van genoemde opties, maar het verbeteren van de verkeersveiligheid.

Er is en wordt in Velsen in samenwerking met de scholen bijzonder veel gedaan aan de verbetering van de verkeersveiligheid in de schoolomgevingen en op de schoolroutes, zowel op gebied van inrichting, als op gebied van handhaving, toezicht, educatie en voorlichting.

Zie verder antwoord 2.

 

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.