12 november 2015

Algemene Beschouwingen: Inbreng CDA per programma

Naast een viertal highlights (Groen - Wonen - Eenzaamheid - Glasvezel) uit de Begroting 2016 ging CDA-fractievoorzitter Jan Verbruggen tijdens de Algemene Beschouwingen stapsgewijs door de programmabegroting om een aantal, voor de CDA fractie, aandachtspunten te noemen.

Bestuur en Burger

Voortdurend inspelen op nieuwe ontwikkelingen om de dienstverlening aan onze inwoners en ondernemers te verbeteren is al jaren een CDA aandachtspunt. Verdere ontwikkeling van de digitale dienstverlening is voor ons belangrijk, waarbij wel rekening moet worden gehouden met het aantal mensen dat niet digitaal is aangesloten. Het thuisbezorgen van rijbewijzen en reisdocumenten vindt het CDA een goede ontwikkeling waardoor de voor sommigen decentrale ligging van het gemeentehuis steeds minder relevant wordt.

Veiligheid

Hoewel Wijdemeren een relatief veilige gemeente is, blijft het zaak alert te zijn en in te spelen op nieuwe ontwikkelingen. Het CDA stelt ook hier de samenleving centraal en roept het college op actiever in te zetten op het faciliteren van buurtpreventieprojecten, zoals Whatsapp-groepen.

(De CDA fractie heeft een motie ingediend om waarschuwingsbordjes op te hangen en waarschuwingsstickers aan deelnemers beschikbaar te stellen. De motie is aangenomen. Wethouder Reijn zegde toe te onderzoeken of waarschuwingsborden aan de ingangen van de dorpen kunnen worden opgehangen en zal waarschuwingsstickers voor op kliko's en ramen aan deelnemers beschikbaar stellen. De bij de gemeente bekende WhatsApp-groepen worden hierover geïnformeerd)

Eind 2016 wilt u de Algemene Plaatselijk Verordening evalueren en – indien nodig – actualiseren. De CDA fractie verzoekt u daarbij ook de resultaten te betrekken van gemeenten die inmiddels grote delen van de APV hebben afgeschaft. Minder regels, minder betutteling past in de omslag die in de maatschappij gemaakt wordt naar meer samenleving en minder overheid.

Openbare Ruimte

Kijkend naar de initiatieven die u neemt in de openbare ruimte legt u de lat hoog. En dat is precies zoals het CDA het graag ziet. Het gaat immers om de directe leef- en werkomgeving van ons allemaal, om de veiligheid op onze wegen en om een gastvrij ontvangst voor onze bezoekers.

Het CDA is verheugd over het nieuwe project Veiligheid rondom scholen, maar ziet het als gemiste kans als u daar ook niet de veiligheid rondom kinderdagverblijven, sportvelden e.d. bij betrekt. Het gaat immers om veiligheid rondom locaties die veel door kinderen worden bezocht.

Het CDA complimenteert het college door vooruitlopend op een wettelijk verbod al in 2016 te starten met het gifvrij bestrijden van onkruid in onze gemeente. Mooi dat u voor deze milieuvriendelijke en duurzame aanpak kiest.

Economische Zaken, Recreatie en Toerisme

Ook op het gebied van Economie, Recreatie en Toerisme heeft u een uitdagende doelstelling. Het aantal bedrijfsbezoeken is fors toegenomen en daarmee geeft u invulling aan het gebruik maken van de kennis en kunde die in onze dorpen aanwezig is. Na jarenlang praten starten wij eindelijk het baggerproject. Met de toeristische bewegwijzering, bent u met een proefopstelling concreet aan de slag gegaan en dit wordt verder uitgerold. Niet blijven praten, maar concreet aan de slag. Met elkaar maken we dan een sterk Wijdemeren.

Sociaal Domein

Onze indruk is dat de invoering van de nieuwe taken op het gebied van jeugdzorg, WMO en participatie goed verloopt. Over het algemeen zijn onze inwoners tevreden en als er klachten zijn worden die zo goed mogelijk opgelost. Wij ondersteunen uw hoofddoelstelling dat elke inwoner deel kan nemen aan het maatschappelijke leven. Met name de vele vrijwilligers en verenigingen dragen in belangrijke mate bij aan het voorzieningenniveau en de sociale cohesie in onze dorpen. Zij dienen dan ook te beschikken over voldoende faciliteiten en middelen. Speciaal vandaag, wil ik waardering uitspreken onze mantelzorgers, immers het is vandaag de dag van de mantelzorgers. Volgend jaar wordt het subsidiebeleid herzien. Wij vragen u hierbij ook het accommodatiebeleid te betrekken, immers beide zijn niet los van elkaar te zien.

Natuur en Milieu

Voor het CDA staat duurzaamheid hoog in het vaandel. Van oudsher noemen wij dat Rentmeesterschap, je laat voor je kinderen onze aarde wat mooier achter. Met de vastgestelde Duurzaamheidsnotitie hebben wij nog een inhaalslag te maken. Mooi voorbeeld is het aangenomen raadsvoorstel om alle openbare verlichting in LED uit te voeren. Het CDA daagt het college uit met meer van dit soort snelle voorstellen te komen om de inhaalslag te maken.

Betrek daar ook onze inwoners en ondernemers bij en stimuleer hen om duurzaamheidsmaatregelen te nemen. Vaak kan met kleine budgetten veel worden bereikt. Bijvoorbeeld het gratis aanbieden van ECO-scans.

Ruimtelijke Ontwikkeling

De afronding van de inhaalslag voor bestemmingsplannen komt eindelijk in zicht. Volop waardering voor de betrokken ambtenaren. Komende weken is weer een serie hoorzittingen gepland vanwege het grote aantal ingediende zienswijzen. De flexibiliteit die inwoners, ondernemers en leden van onze raad zo graag zien, knelt vaak met verordeningen van hogere overheden. Wellicht biedt de nieuwe omgevingswet, die in voorbereiding is, meer ruimte en minder regels. Waar mogelijk wilt u vooruitlopen op de nieuwe wetgeving. De CDA fractie juicht dit toe. 

Goed op koers

Verbruggen constateerde in zijn Algemene Beschouwingen dat wij met de uitvoering van het Raadsakkoord goed op koers liggen. Ook als het gaat om de door het CDA gewenste samenwerking in Gooi en Vechtstreek. Uit alles blijkt dat de regionale samenwerking in Gooi en Vechtstreek, maar ook in de Metropoolregio Amsterdam, flink is geïntensiveerd. De versterkte samenwerking in de regio heeft meerwaarde voor een kleine en kwetsbare gemeente als Wijdemeren.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.