13 januari 2016

CDA en de toekomst van onze dorpen

Als het over het functioneren van een gemeente gaat, komen er vaak klachten naar boven. Denk bijvoorbeeld aan het groenonderhoud. Dit zijn met name zaken waar u direct mee te maken heeft. Desondanks scoort de klanttevredenheid in Wijdemeren over het algemeen goed.

De gemeente is echter voor veel meer wettelijke en niet-wettelijke taken verantwoordelijk. Die wellicht wat minder zichtbaar zijn. Zoals het periodiek actualiseren van bestemmingsplannen, beleids- en onderhoudsplannen, huisvesting van scholen, brandweer e.d.

En daarnaast nieuwe taken die Den Haag ons vanaf 2015 heeft opgelegd: de verantwoordelijkheid voor jeugdzorg, werk en inkomen en de zorg aan chronisch zieken en ouderen. Dat betekende al een forse uitbreiding van het gemeentelijk takenpakket. De komende jaren komen daar nog zeer gecompliceerde opgaven bij, zoals invulling van het Nationaal Natuurnetwerk, uitvoering maatregelen Oostelijke Vechtplassen en invoering van de omvangrijke nieuwe Omgevingswet. Wettelijke verplichtingen waaraan we moeten voldoen en waardoor ambities van onze eigen inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties in het gedrang kunnen komen. Met die vooruitzichten kijkt het CDA naar de toekomst van onze dorpen. Kunnen wij dat allemaal zelfstandig blijven doen of biedt een fusie een betere toekomst voor onze dorpen?

Regionale samenwerking als toekomst?

Samenwerken met omliggende gemeenten kunnen de te verwachten knelpunten waarschijnlijk slechts gedeeltelijk oplossen. De verschillende samenwerkingsverbanden waarin Wijdemeren nu al zit zijn onoverzichtelijk (verschillende partners per samenwerkingsverband) en nog belangrijker: mandaten worden uit handen gegeven waardoor de democratische invloed wordt ondermijnd.

Toch heeft ons college en onze fractie de afgelopen maanden volop ingezet om de samenwerking in de Gooi en Vechtstreek te intensiveren. Terugkeer naar de Gooi en Vechtstreek was immers een van onze drie speerpunten tijdens de verkiezingen van 2014. Daarnaast zijn ambassadeurs van de negen gemeenteraden aan de slag gegaan om een Regionale Samenwerkingsagenda op te stellen.

De discussie over de bestuurlijke toekomst van Gooi en Vechtstreek loopt al vele jaren met alle emoties en ergernissen die dat oplevert. Wat het CDA Wijdemeren betreft moet er duidelijkheid komen: of Wijdemeren kan nog duurzaam (zeg minimaal 10 – 15 jaar) als zelfstandige gemeente volwaardig door of een fusie met een of meer andere gemeenten biedt een betere toekomst. Daarom hechten wij aan een snel, maar wel zeer zorgvuldig proces.

Meten is weten

Binnenkort laat de provincie een bestuurskrachtmeting uitvoeren. Daarmee krijgen we verschillende feiten op een rij. Los van alle begrijpelijke emoties. De bestuurskrachtmeting past in het proces dat het college de afgelopen maanden heel zorgvuldig, open en transparant heeft doorlopen om van onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties te horen wat zij belangrijk vinden voor onze dorpen.

Het is een belangrijke meting die sterk gericht is op de toekomst. Daaruit moet onder meer blijken of Wijdemeren wettelijke taken nog adequaat kan blijven uitvoeren en of wij lokale wensen van onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties kunnen omzetten in eigen ambities en die ook daadwerkelijk kunnen uitvoeren.

De uitkomsten zijn een belangrijk onderdeel om te bepalen hoe de toekomst van Wijdemeren er uit komt te zien. Het CDA is de afgelopen maanden op vele plaatsen in gesprek geweest over de bestuurskrachtmeting en de toekomst van onze dorpen. Daaruit komen vooral twee vragen naar boven die het CDA aan de bestuurskrachtmeting wil toevoegen: wat zijn de kansen en bedreigingen als Wijdemeren de komende jaren (zeg minimaal 10 – 15 jaar) zelfstandig blijft en welke kansen en bedreigingen zijn er om de eigen identiteit van onze dorpen te behouden en de ambities van onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties waar te maken? 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.