12 november 2015

CDA highlights bij Algemene Beschouwingen: Groen - Wonen - Eenzaamheid - Glasvezel

In zijn Algemene Beschouwingen stond CDA-fractievoorzitter Jan Verbruggen eerst stil bij een viertal door de CDA-fractie benoemde highlights.

1. Groen

De CDA fractie ziet in de begroting extra aandacht voor het groen in Wijdemeren. De dorpen van Wijdemeren zijn al eerder vergeleken met parels. Hoe bijzonder en zeldzaam echte parels zijn, weten we allemaal. De entree van ’s-Graveland, vanaf de Leeuwenlaan is nu niet bepaald een pareltje. Inclusief deze begroting is er door dit college al ruim een half miljoen extra uitgetrokken om het verslonsde groen aan te pakken, waardoor de parelglans weer terug komt. Op het punt van de Leeuwenlaan kijken we uit naar 2016, als de daadwerkelijke uitvoer start.

Een ander deel van de invulling verbeterd openbaar groen is de betrokkenheid van onze inwoners. Ik geef het nog maar een keer in herinnering: de samenleving centraal. Positief is dat verschillende inwoners aangeven het als

zeer prettig te ervaren om meer met elkaar aan de slag te gaan, in plaats van langs elkaar heen te leven. Het streven van dit college was een verdubbeling van 40 naar 80 projecten. Is dit streven gehaald vraagt de CDA fractie zich af en wordt er aan verdere uitbreiding gewerkt in 2016?

2. Wonen

Wonen is een belangrijk onderwerp voor het CDA. Een concrete stap is gezet door het college in de vorm van een woonconferentie. Met alle betrokkenen is geconcludeerd dat het cruciaal is om inzicht te krijgen in de woonwensen van onze inwoners. Op initiatief van de CDA fractie is voor het eerst in onze gemeente een woonbehoefte onderzoek uitgevoerd. Beide initiatieven hebben goede bouwstenen voor een nieuwe woonvisie opgeleverd.

Een belangrijke conclusie is dat veel eengezinswoningen niet geschikt zijn voor de huidige oudere bewoners. De CDA fractie vindt het belangrijk dat ouderen en mensen met een beperking zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Vaak is hiervoor maar een kleine verbouwing nodig. Maar de financiering hiervan, kan een knelpunt zijn. Voor deze mensen is de ‘Blijverslening’ bedacht door het Stimuleringsfonds Volkhuisvesting Nederlandse Gemeenten. Wij zullen het college, middels een motie, vragen te onderzoeken of dit een bruikbaar instrument is.

Uiteraard vindt de CDA fractie dat er ook specifiek gebouwd moet worden voor jongeren, vooral in de kleinere kernen van belang voor de leefbaarheid.

Gelukkig zijn er verschillende bouwplannen volop in ontwikkeling in Nederhorst den Berg, Ankeveen,’s-Graveland en Nieuw-Loosdrecht. Ook kijken we uit naar 2016 m.b.t. het Loosdrechts Terras waar de nieuwe vorm van aanbesteding is ingezet.

3. Eenzaamheid

Eenzaamheid is één van de grote sociale problemen van deze tijd. Meer dan 1 miljoen Nederlanders voelt zich eenzaam. De CDA fractie hecht waarde aan een samenleving waarin iedereen meedoet en het gevoel heeft erbij te horen. Het CDA heeft hierop ingespeeld door een ochtend te organiseren in de week van de eenzaamheid. Dit CDA initiatief is zeer gewaardeerd en heeft mensen dichter bij elkaar gebracht. De CDA fractie vindt dat hier ook een taak voor de gemeente ligt en wil het college oproepen om hier verder vorm aan te geven. Het CDA wil weten of het College goed op het netvlies heeft hoe groot het probleem van eenzaamheid in Wijdemeren is. Wij pleiten voor een integrale aanpak en dienen hiervoor een motie in.

4. Glasvezel

Het CDA vindt het van belang dat er in de gehele gemeente Wijdemeren glasvezel beschikbaar is. Inwoners en ondernemers kunnen niet meer zonder. Het is een moderne manier van bereikbaarheid en draagt bij aan leefbaarheid. Ondernemers en particulieren in Loosdrecht beschikken binnenkort over glasvezel. Een mooi initiatief, de gemeente heeft hier als aanjager een belangrijke rol in gespeeld. De CDA fractie dient een motie in hoe dit voor de andere dorpskernen snel kan worden opgepakt.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.