05 juli 2012

CDA wil goedkope woningbouw voor jongeren en ouderen

Hoewel in gemeenten om ons heen nog wel woningen worden gebouwd, ligt in Wijdemeren – op een paar kleine projecten na – alles stil. De afgelopen maanden heeft de gemeenteraad keer op keer exploitaties van woningbouwprojecten moeten bijstellen. 

De CDA-fractie verwacht dat, zonder ingrijpende wijzigingen van beleid en randvoorwaarden, de komende jaren nog flink afgeschreven moet worden op verschillende woningbouwprojecten. Verder dalende grondprijzen en oplopende (rente-)kosten zijn dan onontkoombaar.

Niet alleen woningzoekenden zijn de dupe van de huidige malaise in de bouw. 

Ook de bouwsector heeft het moeilijk, met name in onze regio. Werkgelegenheid staat op de tocht met alle gevolgen voor de werknemers en hun gezinnen. Maar ook de gemeente krijgt hiervan een rekening gepresenteerd.

De CDA-fractie vindt dat het de hoogste tijd is voor onorthodoxe maatregelen om op zijn minst een aantal woningbouwprojecten vlot te trekken en snel te realiseren. Wellicht met gebruikmaking van de crisis- en herstelwet.

De CDA-fractie wil onderzoeken of het mogelijk is om met particuliere investeerders, corporaties, (collectief) particulier opdrachtgeverschap en lokale/regionale bouwbedrijven op korte termijn goedkope woningen voor jongeren en ouderen gerealiseerd kunnen worden. 

Daarbij denkt de CDA-fractie in eerste instantie aan de locaties Dennenlaan in Loosdrecht, Arnoud Voetlaan in Ankeveen en het Antoniusterrein in Kortenhoef. Voor de eerste locatie heeft een particulier investeerder al een bouwplan klaarliggen, Voor de andere twee locaties zijn de bouwvolumes al vastgesteld.

De CDA-fractie wil onderzoeken of het verlagen van de grondprijs, erfpachtconstructies en/of aanpassen van de randvoorwaarden kunnen bijdragen aan een snelle bouw van woningen voor jongeren en ouderen.
Ondernemers weten dat je eerste verlies altijd het kleinste is. Dat geldt ook voor de gemeente. 

De CDA- fractie vindt dat de gemeente nu het verlies moet nemen. Daarmee worden oplopende (rente-)kosten vermeden en kunnen woningen eerder een bijdrage leveren aan de OZB-opbrengsten, zoals deze al zijn opgenomen in de meerjarenbegroting.

Het stellen van schriftelijke vragen is de eerste stap die het CDA wil zetten om alle betrokkenen te mobiliseren en een brede maatschappelijke discussie op gang te brengen met als doel zo snel mogelijk goedkope woningen voor jongeren en ouderen te realiseren op tenminste drie locaties in Wijdemeren.

De CDA-fractie heeft de volgende vragen:

Welk totaalbedrag is de afgelopen twaalf maanden noodzakelijk gebleken om ALLE grondexploitaties sluitend te maken?

Met welke jaarlijkse vaste en variabele kosten (personeelslasten, inhuur externen, onderzoeken, communicatie e.d.) moet rekening worden gehouden voor ALLE nieuwbouw projecten?

Welke OZB-opbrengsten zijn, gespecificeerd per woningbouwlocatie, in de meerjarenbegroting 2012 – 2015 opgenomen voor ALLE nieuwbouw woningen?

Wat zijn de jaarlijkse rentekosten van de locaties Dennenlaan, Arnoud Voetlaan en Antoniusterrein?

Wat is de totale grondprijs van de locaties Dennenlaan, Arnoud Voetlaan en Antoniusterrein?
 Bent u het met de CDA-fractie eens dat alleen met onorthodoxe maatregelen op korte termijn (binnen twee jaar) woningen voor jongeren en ouderen gerealiseerd kunnen worden?

Bent u het met de CDA-fractie eens dat nu vooral ingezet moet worden op de bouw van goedkope woningen (tussen 150.000,- en 200.000,-) voor jongeren en ouderen?

Bent u bereid om met een quick scan te onderzoeken of met verlaging van de grondprijs, erfpachtconstructies en/of aanpassing van de randvoorwaarden op korte termijn goedkope woningen voor jongeren en ouderen op de eerder genoemde drie locaties haalbaar zijn?

Bent u aanvullend bereid om met een quick scan te onderzoeken of ook (delen van) andere bouwlocaties kansrijk zijn voor eenzelfde aanpak?


Wij verzoeken u de vragen schriftelijk te beantwoorden. Aan de hand van uw antwoorden zal de CDA- fractie in het derde kwartaal een brede discussieavond over wonen voor jongeren en ouderen in Wijdemeren organiseren.

Met vriendelijke groet, 
Namens de CDA-fractie
Theo Reijn
Jan Verbruggen 
Kees Haverkamp 
Herman Veldhuisen 
Tjebbel Maris

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.