02 november 2017

Gemeenteraad over Toekomst Wijdemeren: Bestuurlijk zelfstandig, ambtelijk fuseren

Er was heel wat discussie voor nodig, zowel in de extra raadsvergadering als tijdens de schorsingen, maar uiteindelijk werd door een meerderheid in de gemeenteraad (14 voor; 5 tegen) de motie van CDA, D66, DB en DLP aangenomen. 

MOTIE

De raad van de gemeente Wijdemeren in vergadering bijeen op donderdag 2 november 2017

          Constaterende dat: 

 • De gemeenteraad van Wijdemeren het bestuurskrachtprobleem van de gemeente herkent, zoals dat is geconstateerd uit de onderzoeken van Deloitte en Rijnconsult;

 • De Provincie Noord-Holland niet overtuigd is van een versterking van de bestuurskracht door de stappen die de gemeenteraad eerder heeft aangegeven, namelijk op 25 november 2016 en in het overleg met de gedeputeerde op 11 mei 2017;

 • De Provincie Noord-Holland bij brief van 12 september 2017 heeft aangegeven dat Wijdemeren vóór 7 november besluit tot een bestuurlijke fusie met in ieder geval Hilversum en vóór 2023 en de nieuwe raad vóór 1 januari 2019 besluit per wanneer die fusie daadwerkelijk plaatsvindt. Mocht de nieuwe raad vóór 1 januari 2019 geen fusiedatum bepalen, dan voert de provincie de arhi-procedure voor Wijdemeren om tot een fusie te komen;

 • De Provincie Noord-Holland in dezelfde brief heeft aangegeven dat alleen een keuze door de raad van Wijdemeren voor zelfstandigheid en het zoeken van samenwerking op PIOFACH-taken met andere gemeenten, geen oplossing biedt voor het bestuurskrachtprobleem. Het voortzetten van de provinciale arhi-procedure om het probleem op te lossen dan volgens de provincie in de rede ligt;

 • Er geen draagvlak is bij de inwoners voor een bestuurlijke fusie met Hilversum. Hetgeen blijkt uit de enquête van DorpsBelangen, de enquête van de gemeente en de bijna 8000 handtekeningen van Wijdemeren2020;

 • De meerderheid van de raad geen bestuurlijke fusie met alleen Hilversum wenst;

 • De gemeenteraad van Wijdemeren een daadkrachtig besluit moet nemen om haar bestuurskrachtprobleem op korte termijn op te lossen.

  Overwegende dat:

 • Het wenselijk is de gemeenteraad van Wijdemeren zelf de regie houdt over haar toekomst;

 • Wanneer de gemeenteraad van Wijdemeren zelf de regie houdt zij beter kan borgen dat dorpse voorzieningen (zoals culturele- en sportaccommodaties, sociaal-maatschappelijke accommodaties en sociale wijkteams) en de eigen en unieke identiteit van elk dorp behouden blijven;

 • Het daarom ook wenselijk is om in de regio Gooi en Vechtstreek – nu of op termijn – eveneens aansluiting te zoeken bij dorpen met een gelijke omvang als de dorpen van Wijdemeren;

 • Het niet wenselijk is om de komende jaren met bestuurlijke fusie op bestuurlijke fusie geconfronteerd te worden en daarom ingezet moet worden op een bestuurlijke fusie van alle regiogemeenten;

 • Weesp wellicht kiest om te fuseren met Amsterdam. Indien ze daartoe besluit, dan vervalt Weesp.

  Besluit:

 • Op een zo kort mogelijke termijn te komen tot een ambtelijke fusie met Hilversum en Gooise Meren;

 • Per direct ambtelijke samenwerking met Hilversum en Gooise Meren te intensiveren en waar wenselijk en mogelijk ambtelijke afdelingen samen te voegen zodat de gehele ambtelijke fusie zo organisch mogelijk tot stand kan komen;

 • Een positieve houding aan te nemen om op termijn te komen tot één gemeente in Gooi en Vechtstreek om zo de regionale bestuurskracht te versterken, mits de identiteit en het voorzieningenniveau in alle dorpen en steden gewaarborgd blijven;

 • De ambtelijke fusie in stand te houden tot een bestuurlijke fusie waarbij, de regiogemeenten opgaan in één gemeente in Gooi en Vechtstreek;

 • Deze motie ter kennis te brengen aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland en de gemeente Hilversum en Gooise Meren.

  en gaat over tot de orde van de dag, Wijdemeren, 2 november 2017. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.