Economie

Een gezonde economie schept banen en stelt zoveel mogelijk mensen in staat om te participeren. Het CDA vindt de inbreng van ondernemers zeer belangrijk, zodat de gemeente meer vraaggericht kan werken. Intensief contact met ondernemers en hun organisaties is daarvoor een noodzakelijke voorwaarde.

Het CDA vindt dat Wijdemeren actief moet participeren in de regionale economische samenwerking die een bijdrage levert aan de economische versterking van de eigen gemeente en de regio. Initiatieven van lokale en regionale ondernemers(organisaties) verdienen ondersteuning.

Verder vindt het CDA dat Wijdemeren in de regio een leidende positie moet innemen voor de sector Toerisme en Recreatie. Vooral voor Wijdemeren is deze sector immers een belangrijke motor voor economische groei. Om die reden wil het CDA zich blijven inzetten voor uitbreiding van vaarroutes en een actief beleid voeren voor herstel van de plassen. Baggeren en bestrijding van Cabomba krijgen hoge prioriteit.

Bijzonder aandacht geeft het CDA aan het behoud en de revitalisering van de plassen als watersport- en recreatiegebied. De economische ontwikkeling, die hiervoor noodzakelijk is, wordt gestimuleerd door het CDA op voorwaarde dat er een evenwichtige belangenafweging plaatsvindt tussen de economische aspecten de recreatieve en milieubelangen.

Naast deze economische doelstelling is er ook een maatschappelijke doelstelling voor economische ontwikkeling: de stimulering van een goede woon- en werkomgeving. De gemeente Wijdemeren kan dat niet alleen vormgeven. Sterker, een succesvolle strategie vraagt om gelijkwaardige samenwerking tussen de verschillende overheden, inwoners, bedrijfsleven, kennisinstellingen, verenigingen en maatschappelijke organisaties.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.