Onderwijs

Het CDA staat voor vrijheid van onderwijs: gespreide verantwoordelijkheden voor goed onderwijs tussen de gemeente, onderwijsinspectie, zelfstandige schoolbesturen, onderwijzend personeel en ouders.

Goed onderwijs vraagt om goede onderwijshuisvesting. Actuele beheer- en onderhoudsplannen zijn daarbij belangrijk. Met schoolbesturen worden afspraken gemaakt over de uitvoering van regulier en groot onderhoud. Het CDA wil scholen niet los zien van hun maatschappelijke omgeving. Omdat de bestuurlijke rol van de gemeente ten aanzien van het onderwijs is veranderd, vindt het CDA dat de gemeente Wijdemeren vooral samenwerking moet stimuleren tussen scholen en instanties.

Tegen deze achtergrond is het CDA voorstander van brede scholen. Daarmee wordt bedoeld combinaties van functies zoals buitenschoolse opvang, kinderopvang, sport en open schoolpleinen. Het CDA wil deze ontwikkeling stimuleren in het belang van kinderen en hun ouders.

Uitgangspunt blijft dat de zelfstandigheid en identiteit van de school niet worden aangetast. Het CDA vindt dat winst wordt behaald door kinderen aanvullende ontwikkelingskansen te bieden. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan andere voorzieningen die worden geboden door verenigingen zoals sport en muziek.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.