Toekomst van Wijdemeren

Zelfstandige gemeente of fusie? Op vele plaatsen wordt de discussie gevoerd. Eind 2016 moet er een besluit worden genomen. Het CDA ziet op dit moment drie mogelijkheden.

Waarom de discussie?

De gemeente is voor meer taken verantwoordelijk dan zaken die u dagelijks tegenkomt. Denk daarbij aan het periodiek actualiseren van bestemmingsplannen, beleids- en onderhoudsplannen, huisvesting van scholen...

Daarbij zijn nieuwe taken vanuit Den Haag gekomen: de jeugdzorg, werk en inkomen en de zorg aan chronisch zieken en ouderen.
De komende jaren komen daar nog zeer complexe zaken bij, zoals de invulling van het Nationaal Natuur- netwerk en de nieuwe Omgevingswet.

Wettelijke verplichtingen waaraan wij moeten voldoen en waardoor ambities van onze eigen inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties in het gedrang kunnen komen. Met die vooruitzichten kijkt het CDA naar de toekomst van onze dorpen. Kunnen wij dat allemaal zelfstandig blijven doen of biedt een fusie een betere toekomst voor onze dorpen? 

De feiten...

Er is nog geen enkel besluit over een fusie genomen;

Het is ook nog helemaal niet duidelijk of een gemeentelijke fusie wel noodzakelijk is;

Het CDA wil het liefst dat Wijdemeren als zelfstandige gemeente kan blijven bestaan. Maar dan moet dat wel voor een periode van zo'n 10 tot 15 jaar zijn. Anders blijven wij tijd, energie en geld in fusiediscussies steken die wij beter voor andere zaken kunnen gebruiken;

Een fusie met Hilversum en/of Weesp heeft wel de voorkeur, maar (als een fusie al nodig is) zou dat ook met een of meerdere andere gemeenten kunnen zijn. Bijvoorbeeld met Gooise Meren (ontstaan na de fusie van Bussum, Naarden en Muiden) en/of Weesp;

Tijdens de campagne voor de verkiezingen van 2014 heeft het CDA heel duidelijk aangegeven de samenwerking met Stichtse Vecht te willen beëindigen en de samenwerking aan te gaan met de gemeenten in Gooi en Vechtstreek. Daar zijn onze inwoners en ondernemers immers het meeste op gericht en hebben bijvoorbeeld onderwijs, gezondheidszorg en werkgelegenheid eenzelfde verzorgingsgebied;

Wij wonen in een prachtige omgeving die voor het grootste deel door strenge (Europese, landelijke en provinciale) natuurwetgeving is beschermd;

Ook voor een nieuwe, grotere gemeente is het onmogelijk om onze natuurgebieden te gebruiken voor grootschalige woningbouw en wegen;

En bovenal: de eigen identiteit van onze dorpen bewaken en behouden wij met elkaar. Dat is ons ook na de fusie in 2002 nog altijd gelukt! 

CDA-fractievoorzitter Jan Verbruggen: 'Meten is weten'

In het najaar van 2016 zijn de uitkomsten van de bestuurskrachtmeting, die de provincie laat uitvoeren, bekend. Daarmee krijgen wij verschillende feiten op een rij. Los van alle begrijpelijke emoties. De bestuurskrachtmeting past in het proces dat het college vanaf eind 2014 heel zorgvuldig, open en transparant heeft doorlopen om van inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties te horen wat zij belangrijk vinden voor onze dorpen. 

Het is een belangrijke meting, die sterk gericht is op onze toekomst. Daaruit moet blijken of Wijdemeren wettelijke taken nog adequaat kan blijven uitvoeren. Maar ook of wij wensen van onze inwoners, ondernemers en maat- schappelijke organisaties kunnen omzetten in eigen ambities en die ook daadwerkelijk kunnen realiseren.

De uitkomsten zijn een belangrijk onderdeel om te bepalen hoe de toekomst van Wijdemeren er uit komt te zien. Het CDA is de afgelopen maanden op veel plaatsen in gesprek geweest over de bestuurs- krachtmeting en de toekomst van onze dorpen. Dat blijven wij ook vandaag en de komende maanden doen. Want met elkaar moeten wij uiteindelijk tot een besluit komen en knopen doorhakken: blijven wij zelfstandig, is versterkte samenwerking een oplossing of biedt een fusie toch de beste kansen? 

Regionale samenwerking

De vele en verschillende samenwerkingsverbanden waarin Wijdemeren nu al zit zijn onoverzichtelijk (verschillende partners per samenwerkingsverband) en nog belangrijker: de door onze inwoners democratisch gekozen raadsleden krijgen steeds minder te vertellen over besluiten die elders worden genomen en van invloed zijn op onze gemeente. Dat noemen we 'het democratisch gat'

Toch heeft ons college en onze fractie de afgelopen maanden volop ingezet om de samenwerking in de Gooi en Vechtstreek te versterken. Daarnaast zijn ambassadeurs aan de slag gegaan om een Regionale Samenwerkingsagenda op te stellen.

De bestuurskrachtmeting die de provincie nu laat uitvoeren en waar alle politieke partijen van onze gemeenteraad mee hebben ingestemd, is van belang voor de bestuurlijke toekomst van onze regio. 

Hoe nu verder...?

Het CDA hecht aan een zorgvuldig proces, maar aan de andere kant ook aan duidelijkheid. Er wordt immers al zo'n tien jaar over een mogelijke fusie gesproken. Eerst werden Loenen en Breukelen genoemd en na de fusie van deze gemeenten met Maarssen was Stichtse Vecht kandidaat.

Het CDA ziet op dit moment drie mogelijkheden. Daar zullen wij uiteindelijk een keus uit moeten maken. In alle gevallen zal samenwerking noodzakelijk blijven.

Wijdemeren kan nog langdurig (10 - 15 jaar) een zelfstandige gemeente blijven

Wij moeten ons dan wel realiseren dat wij, zowel financieel als ambtelijk kwetsbaar blijven. Ook zullen wij de nodige (financiële) inspanningen moeten doen om de wettelijk verplichte taken te kunnen blijven uitvoeren. Voor het realiseren van de wensen en ambities van onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties zal minder ruimte zijn. Maar ook in een dergelijke 'beheergemeente' kan het prettig wonen zijn.

Bestuurlijk zelfstandig, ambtelijke fusie

In dit scenario blijft Wijdemeren een zelfstandige gemeente met een eigen gemeentebestuur. Ambtelijk fuseren wij met een of meerdere gemeenten (zoiets als de BEL-samenwerking van Blaricum, Eemnes en Laren in onze regio).

Fusie met een of meerdere gemeenten

In dit geval wordt de (financiële) kwetsbaarheid minder en is de nieuwe gemeente in staat meer te doen dan alleen de wettelijk verplichte taken. Er komt meer ruimte om wensen en ambities van onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties daadwerkelijk te realiseren. In het nieuwe gemeentebestuur is er plaats voor democratisch gekozen raadsleden uit onze dorpen. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.