Nursing home
27 januari 2020

Het belang van goede zorg in Zaanstad

Zorg

Voor CDA-Zaanstad is het belangrijk dat iedereen de zorg kan krijgen die hij of zij nodig heeft. De bedoeling is dat iedereen zo lang mogelijk thuis kan blijven wonen en mee kan doen in de maatschappij. Als daarbij hulp en ondersteuning noodzakelijk is, dan wordt dat sinds enkele jaren geregeld via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van die wet en heeft dat georganiseerd via wijkteams. Inmiddels zien we dat deze wijkteams in principe goed functioneren. Maar op onderdelen kunnen nog veel zaken verbeterd worden. Ook zien we dat bepaalde zaken nog helemaal niet geregeld zijn. 

Mantelzorg

Tijdens de behandeling van de voorjaarsnota 2019 heeft het CDA Zaanstad een motie ingediend om mantelzorg en respijtzorg op de agenda te zetten, want het woord mantelzorg kwam niet eens voor in deze voorjaarsnota van de gemeente Zaanstad. De motie is uiteindelijk mede ingediend door PvdA, VVD, CD, Groen Links en raadsbreed aangenomen. In de motie dringen we vooral aan op onderzoek naar een goede vorm van respijtzorg. Tijdens de behandeling van de begroting, afgelopen najaar, bleek dat het college wil bezuinigen op mantelzorg. In een motie, mede ingediend door Groen Links, hebben we het college opgeroepen om te inventariseren waar nog tekortkomingen in het beleid zitten en op welke manier de voorgenomen bezuinigingen gecompenseerd kunnen worden. Het college heeft toegezegd dit te zullen oppakken. Daarom hebben we de motie ingetrokken. Maar goede respijtzorg blijven we zeer belangrijk vinden. Daarom nemen we dit voorjaar het initiatief door bijeenkomsten in de raad organiseren. Hier willen we samen met andere fracties en stakeholders komen tot een verdere en betere invulling van beleid rond mantelzorg.

Persoons Gebonden Budget (PGB)

Eind november 2019 heeft het college de verordening maatschappelijk ondersteuning geactualiseerd. Mensen die een beroep doen op collectieve zorg, betalen een abonnementstarief van maximaal 19 Euro. Als deze zorg in natura niet genoeg op maat is, dan kan een PGB uitkomst bieden. Daarmee kan iemand zelf de nodige zorg inkopen. Maar als zorg in natura wel voldoende is, dan is een PGB een onnodige administratieve last voor diegene die zorg nodig heeft. Bovendien is er ook nog steeds veel fraude met PGB’s, o.a. door zorgaanbieders. Een PGB is wat ons betreft niet een doel op zich, maar een middel om te zorgen dat iedereen de juiste zorg kan krijgen. Vanwege de nadelen die er aan PGB’s kleven zien we graag dat de gemeente mensen tijdens de keukentafelgesprekken meer aanspoort om te kiezen voor zorg in natura.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.