10 mei 2020

Zandvoort in zwaar weer

Mooi weer in Zandvoort! Met deze leus ging het CDA de bestuursperiode 2018-2022 in. De voorspellingen waren immers goed: Zandvoort was financieel gezond en de ambitie was groot.

Wat waren we goed op weg: het bezoekersaantal groeit en het aanbod, de diversiteit en de kwaliteit van hotels, pensions en restaurants maakt een flinke slag. We zien kwalitatieve verbeteringen van de openbare ruimte (o.a. Entree, Fenemaplein, Stationsplein en de vergroening). De F1 is terug en had als grootste evenement in Nederland in decennia kunnen worden gereden ondanks slechts één jaar voorbereidingstijd – een ongekende prestatie. Als spin-off effect van de F1 is een decennialang gekoesterde wens tot uitbreiding van de treincapaciteit eindelijk vervuld. Wij bouwen honderden woningen. Er is een sterk opvangnet voor sociaal kwetsbaren. Kortom, Zandvoort zat in een lift en daar wordt volop aan gewerkt.

Het heersende virus zet in één klap alles stil. Juist in een tijd waarin inwoners en ondernemers bestuurskracht vragen en alle ogen hoopvol zijn gericht op het bestuur, belandt Zandvoort in een diepe politieke crisis. Wij horen op straat terecht de vraag: waarvoor? Het valt niet uit te leggen, maar wij voelen ons gelet op de vele vragen en onduidelijkheid die hierover heerst verplicht de situatie toch te proberen te duiden.

Feit 1:  Bij raadsbesluit van 26 maart 2019 stelt de raad unaniem € 4,1 miljoen beschikbaar voor de terugkomst van de F1, inclusief een investering van € 500.000 voor een nieuwe toegangsweg van de boulevard naar het circuit om de grote toestroom bezoekers beter te kunnen reguleren.

Feit 2:  Bij raadsbesluit van 29 oktober 2019 geeft de raad toestemming voor aanleg van de weg.

Feit 3:  Bij besluit van 25 februari 2020 keurt het college de uitgewerkte plannen tot realisatie en het gebruik van de nieuwe toegangsweg voor 50 evenementendagen per jaar onder een aantal voorschriften goed, waarna bij besluit van 28 februari 2020 de vergunning wordt verleend.

Feit 4:  Het Circuit Zandvoort gaat op basis van de vorige besluiten over tot realisatie van de weg.

Feit 5:  In de gemeenteraadsvergadering van 6 en 7 mei 2020 is aan de orde de administratieve afhandeling van de bij besluit van 26 maart 2019 toegezegde investering van € 500.000 (inmiddels bijgesteld naar € 450.000). Het gaat om een technische afhandeling.

De PVV, D66 en GroenLinks dienden een amendement in, dat aan de betaling van het toegezegde
bedrag van € 450.000 de nadere voorwaarde verbindt, namelijk dat de weg slechts drie dagen per jaar mag worden gebruikt en bovendien alleen als vluchtweg.

Voor het CDA is het amendement onuitvoerbaar, omdat uitvoering hiervan zou leiden tot handelen in strijd met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, in het bijzonder het vertrouwensbeginsel, het rechtszekerheidsbeginsel en het zorgvuldigheidsbeginsel. Immers, de raad heeft het geld onvoorwaardelijk toegezegd aan het circuit en voor ons geldt: een man, een man – een woord, een woord. Het is onbehoorlijk dat achteraf eenzijdig nadere voorwaarden worden gesteld.

Het geeft bovendien een verkeerd signaal af aan alle (toekomstige) investeerders in Zandvoort.

Nog los van de juridische ondeugdelijkheid van het amendement, deugt ook de motivering van het amendement niet. Anders dan de indieners stellen, staat in alle besluiten de algemene bereikbaarheid van het circuit als doel voorop, wat aansluit op het raadsprogramma (p. 15) waarin de raad de ambitie heeft uitgesproken om het circuitterrein tot een evenementenlocatie te ontwikkelen, dus voor meer dan alleen race-evenementen.

Het college heeft in een 8 uur durende vergadering duidelijk gemaakt dat zij het amendement om voormelde redenen niet zal uitvoeren. Het amendement werd desondanks doorgezet en aangenomen met een meerderheid van OPZ, PVV, D66 en GroenLinks. Naar staatsrechtelijk gebruik staat dit gelet op de vooraf gegeven weigering om het uit te voeren gelijk aan een motie van wantrouwen en daarmee het ontslag van het college.

Het CDA betreurt deze gang van zaken. Dat een college op een administratieve afwikkeling wordt weggestuurd is al een bestuurlijk ongekend feit, maar dat dat ook nog eens gebeurt in een crisis die ook de Zandvoortse gemeenschap ongekend hard raakt, is buitengewoon triest.

U vraagt dan ook volledig terecht: Hebben jullie geen belangrijkere dingen te doen?

Het CDA roept de hele raad op om het college de ruimte te geven om haar werk te blijven doen in het belang van Zandvoort. Staatrechtelijk moet ontslag volgen, maar het CDA meent dat uitzonderlijke tijden, uitzonderlijke oplossingen vraagt. Wat het CDA betreft, wordt daarom de vernietigbaarheid van het amendement onderzocht, althans worden de indieners in de gelegenheid gesteld het amendement terug te trekken en blijft het college zitten in het belang van onze ondernemers en onze inwoners wier baan en gezondheid thans op het spel staat.

Blijf gezond!

Fractie CDA Zandvoort 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.