22 maart 2015

Mogen die bonussen van 100.000 euro bij de ABN Amro wel?

Zes van de zeven leden van de Raad van Bestuur van de ABN Amro hebben een verhoging van het salaris gekregen van 100.000 euro per persoon per jaar over het jaar 2014.

In de wet bonusverbod staatsgesteunde ondernemingen zit de mogelijkheid om voor bestaande arbeidscontracten met een variabel salaris het vaste salaris tussen oktober 2011 en juli 2012 eenmalig met maximaal 20% te verhogen als compensatie voor het verlies van variabel salaris.

Om dat later te doen hebben de bankiers van de ABN Amro een sluiproute met kleine lettertjes gevonden: de Raad van Commissarissen verhoogde het salaris wel, deelde dat niet mee in het jaarverslag en de leden van de Raad van Bestuur weigerden de verhoging in 2012 en 2013 en ontvingen hem niet. In 2014 heeft de Raad van Commissarissen hem dan toch uitgekeerd en ze noemde dit een "tijdelijk vast salaris". 

Lees die term twee keer en je begrijpt dat dit een contradicito in terminis is. Als je ooit een "tijdelijk vast arbeidscontract" krijgt, is het een tijdelijk contract, geen vast contract.

Er zijn drie dingen, die tegen de geest en wellicht tegen de letter van de wet ingaan

1. De salarisverhoging is niet effectief doorgevoerd in de periode dat hij mocht worden doorgevoerd.
2. Het lijkt echt variabel inkomen: immers sommige jaren wordt het niet uitgekeerd (2012 en 2013) en sommige jaren wel (2014 en wellicht ook 2015) en het heet bovendien "tijdelijk vast inkomen" in het jaarverslag. En variabel salaris is verboden
3. Het wordt ook uitgekeerd aan het lid van de Raad van Bestuur dat pas in 2013 in dienst getreden is. Die kan geen compensatie krijgen voor een verloren variabel salaris, omdat toen een variabel salaris voor staatsgesteunde ondernemingen al verboden was.

Vandaar dat we vandaag de volgende vragen voorleggen aan minister Dijsselbloem over de kleine lettertje van de manier waarop ABN Amro het inkomen van de Raad van Bestuur verhoogd heeft, terwijl de medewerkers op de nullijn zitten, de MKB-problemen met derivaten niet zijn opgelost en er fraude geconstateerd is in het ABN kantoor in Dubai:

Vragen van de leden Omtzigt, Koolmees, Klaver, Van Klaveren, Van Vliet, Öztürk en Krol  aan de minister van Financiën over de salarisverhoging van de Raad van Bestuur van de ABN Amro in 2014

 

1.     Wanneer en hoe heeft u voor het eerst kennis genomen van het feit dat de leden van de raad van bestuur (behalve de voorzitter) van de ABN Amro in 2014 per persoon €100.000 extra salaris zou krijgen?

2.     Bent u ervan op de hoogte dat de Algemene Rekenkamer expliciet meldt op haar site: (kredietcrisis.rekenkamer.nl/nl/begunstigden/beloningsbeleid) dat ABN Amro, ING en SNS Reaal hebben vanaf 2010 geen verhoging van het vaste inkomen toegekend hebben? Klopt die informatie?

3.     Bent u bekend met de “Wet aansprakelijkheidsbeperking DNB en AFM en bonusverbod staatsgesteunde ondernemingen “ , die de mogelijkheid geeft tot een verhoging van het vaste salaris met 20% in zeer specifieke omstandigheden, namelijk “Ten tweede bevat het overgangsrecht een bepaling over de vaste beloning die wordt «bevroren» bij financiële ondernemingen die al steun hebben op het moment van inwerkingtreding. De vaste beloning wordt bevroren zoals die voor die bestuurder gold op het moment van inwerkingtreding van deze wet. In de periode tussen indiening van deze wetswijziging bij de Tweede Kamer en het moment van inwerkingtreding mag de vaste beloning met maximaal 20% stijgen.“  (bron: Kamerstuk 33058, nummer 5, de officiële toelichting bij de nota van wijziging waarin het bonusverbod staatsgesteunde ondernemingen geregeld wordt, inclusief het van toepassing zijnde overgangsrecht)

4.     Klopt het dat dit zeer specifieke overgangsrecht van toepassing is op de ABN Amro, omdat deze bank op het tijdstip van indiening (26 oktober 2011) in staatshanden was en dat de wet pas in werking getreden is op 1 juli 2012 (staatsblad jaargang 2012, nr. 289)?

5.     Klopt het dat de ABN Amro tussen de publicatie en de inwerkingtreding wel het besluit genomen heeft tot verhoging, maar dat deze verhoging niet is ingegaan in de periode dat hij mocht worden doorgevoerd?

6.     Deelt u de mening dat het ingaan van deze verhoging van het vaste salaris bij de ABN Amro, die nog steeds volledig in staatshanden is, dus in strijd is met artikel V van de “ Wet aansprakelijkheidsbeperking DNB en AFM en bonusverbod staatsgesteunde ondernemingen” aangezien de vaste beloning wel met minder dan 20% gestegen is, maar die stijging pas is geeffectueerd na de ingangsdatum van de wet?

7.     Is het “tijdelijk vaste inkomen”  (temporary fixed income”, ABN Amro group annual report 2014, pagina 368), dat volgens het jaarverslag tijdelijk is, want geldig zolang de beperking in de wet van toepassing is (voetnoot 3 op pagina 368: Allowance during the applicability of the Bonus Prohibition Act.)
 en soms niet (2012 en 2013) en soms wel (2014) nu een vast inkomensbestanddeel of een variabele beloning, omdat hij soms wel en soms niet wordt uitgekeerd door de Raad van Commissarissen?

8.     Deelt de regering de mening dat het “tijdelijke vaste inkomen”, een contradictio in terminis, een variabel inkomen is in de zin van artikel 1:128 van de wet op het financieel toezicht, omdat hij in 2012 en 2013 niet is uitgekeerd, maar in 2014 wel omdat De Raad van Commissarissen dat heeft besloten (bron: toelichting ABN Amro: http://www.abnamro.com/nl/newsroom/nieuws/beloningsbeleid-abn-amro-2010-2014.html)?

9.     Deelt de regering de mening dat nu dit inkomen variabel is, het van rechtswege op nul gezet dient te worden conform artikel 1:128 van de wet op het financieel toezicht? Zo nee, waaruit leidt de regering dan af dat di teen vast inkomen is?

10.  Is het de regering ook opgevallen dat het lid van de Raad van Bestuur van de ABN Amro, dat in 2013 is aangetreden en dus onder de Wet aansprakelijkheidsbeperking DNB en AFM en bonusverbod staatsgesteunde ondernemingen  per definitie geen variabel onderdeel in zijn contract kan hebben staan, waarvoor hij gecompenseerd zou kunnen worden?

11.  Deelt u de mening dat voor het lid van de Raad van Bestuur, dat in 2013 is aangetreden welke verhoging dan ook contra legem is, aangezien er niet eens sprake was van een arbeidscontract ten tijde van het overgangsrecht en er dus ook geen sprake kan zijn van recht op overgangsrecht? Deelt u de mening dat het ‘tijdelijke vaste inkomen’  van dit lid van de Raad van Bestuur (ook) om deze redden contra legem is en dus van rechtswege 0 dient te zijn?

12.   Wanneer is het besluit genomen tot aanpassing van het beloningsbeleid van de ABN Amro bank dat leidt tot deze extra uitbetaling van €100.000 per jaar aan zes leden van de Raad van Bestuur?

13.  Wanneer is dit gewijzigde beloningsbeleid voorgelegd aan de vergadering van aandeelhouders en wanneer heeft de vergadering van aandeelhouders daarmee ingestemd?

14.  Kunt u de stukken over het beloningsbeleid van de ABN Amro, die zijn voorgelegd aan de vergadering van aandeelhouders over het beloningsbeleid van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen openbaar maken?

15.  Hoe beoordeelt u het feit dat dit “tijdelijke vaste inkomen” niet vermeld is in de jaarverslagen van 2012 en 2013 van de ABN Amro groep, ook niet met waardering nul?

16.  Bent u bereid bij twijfel DNB om advies te vragen en DNB ook te vragen te handhaven waar nodig?

17.  Kunt u deze vragen op korte termijn beantwoorden?

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.