27 januari 2018

Ben Eshuis tekent namens Overijssel Nationale bijenstrategie

Op 22 januari heeft CDA-Statenlid Ben Eshuis samen met PvdA collega Annemieke Wissink (PvdA) namens de provincie Overijssel de Nationale Bijenstrategie ondertekend. De Nationale Bijenstrategie is een initiatief van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedsel en 42 partners. Het belangrijkste doel is dat bijen en andere bestuivers in 2030 weer voldoende voedsel en nestelgelegenheid krijgen. De Nationale Bijenstrategie ligt in het verlengde van de Overijsselse bijenagenda die maatschappelijke organisaties en de provincie in 2016 hebben getekend. Die is bedoeld om de bijenpopulatie in de provincie te versterken. De Statenleden Wissink en Eshuis zijn de initiatiefnemers van een motie uit 2015 om tot een provinciaal bijenberaad met een brede vertegenwoordiging van organisaties op het gebied van honingbijen en wilde bijen te komen.

Bijen in nood
Het gaat niet goed met bijen, niet alleen in Nederland, maar ook in de ons omringende landen. Terwijl de bij vanwege haar bestuivingsfunctie van zeer groot belang is voor planten en landbouwgewassen. Met de Nationale Bijenstrategie willen de partijen zich inspannen om het aantal bijensoorten te bevorderen en/of te stabiliseren, de soortendiversiteit van bijen te bevorderen en het borgen van een efficiënte bestuiving van planten en gewassen. De partners binnen de Nationale Bijenstrategie gaan nu verder aan de slag met hun initiatieven en acties. De komende jaren worden er jaarlijks “Stand van Zaken Nationale Bijenstrategie” bijeenkomsten gehouden om de voortgang te bespreken en ervaringen uit te wisselen. ”Goed om te zien dat we nu landelijk in actie komen voor het behoud en versterking van de bijenpopulatie”, aldus Hester Maij, gedeputeerde voor natuur en agro&food. “Voor Overijssel ook alle reden om de Nationale Bijenstrategie te tekenen. Onze provincie is rijk aan natuur, onder andere 24 bijzondere Natura2000 gebieden, en heeft ook een grote landbouwsector. Beide hebben een zeer groot belang bij de instandhouding van de bijenpopulatie, die zo cruciaal is voor ons ecosysteem. Vandaar dat we twee jaar geleden al tot een breed gedragen bijenagenda zijn gekomen.”

Bijenbeweging Overijssel
Op basis van de Overijsselse Bijenagenda is de Bijenbeweging Overijssel gevormd. Dit is een samenwerking van provincie Overijssel, Natuur en Milieu Overijssel, Landschap Overijssel, EIS Kenniscentrum Insecten, LTO Noord en Imkerverenigingen NBV, ABTB en ANI. De Bijenbeweging is aangesteld voor drie jaar om bestaande bijen-initiatieven te ondersteunen en te verbinden en nieuwe initiatieven te stimuleren om te werken aan een samenhangend bijenlandschap in Overijssel.

bron: provincie Overijssel 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.