09 juli 2019

CDA en VVD: “Geld Rijksregeling drugsafval snel naar gedupeerden Overijssel”

Begint juli werd bekend dat er vanuit het Rijk een regeling komt die schade door drugsafval dumpingen 100% vergoed. De fracties van CDA en VVD zijn blij met deze ontwikkelingen en willen weten hoe particulieren in Overijssel aanspraak kunnen maken op vergoeding uit de regeling.

“We zijn blij dat er nu is toegezegd dat er een landelijke regeling komt. Omdat we in Overijssel al eerder het initiatief hebben genomen om particulieren schadeloos te stellen, hebben we hier een aantal vragen over. In de aangekondigde regeling komen ook gemeenten in aanmerking voor schadevergoeding. We willen ook weten hoe dit wordt opgepakt.” aldus de fractievoorzitters Bouwien Rutten (CDA) en Regien Courtz (VVD).

Overijsselse regeling
In Overijssel hebben beide fracties vanwege het hoge aantal drugsdumpingen de afgelopen jaren in Overijssel en de enorme kosten voor landeigenaren, het initiatief genomen om te komen tot een tijdelijke compensatieregeling. Deze zou gelden tot het moment dat het Rijk weer met een programma zou komen. De fracties willen ook weten of hier nu compensatie voor komt vanuit het Rijk. Daarnaast willen zij een overzicht van alle locaties van drugsdumpingen in Overijssel van de afgelopen 2 jaar. Om in kaart te kunnen brengen hoe groot het probleem en overlast is in Overijssel.

 

De ingediende schriftelijke vragen: 

 

4 juli jl. is er middels een Kamerbrief door de Minister van Justitie en Veiligheid toegezegd om jaarlijks 1 miljoen vrij te maken (2019-2024) voor om het direct opruimen van drugsdumpingen te (co)financieren. Hieruit dient 100% van de kosten voor particuliere grondeigenaren te worden gefinancierd. De overige middelen zijn beschikbaar voor cofinanciering voor de financiële gevolgen van drugsdumpingen op gemeentegronden. Zie www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2019/07/04/tk-toezegging-vao-4-april-t-a-v-financieringsregeling-drugsafval/tk-toezegging-vao-4-april-t-a-v-financieringsregeling-drugsafval.pdf

In Overijssel hebben de VVD en het CDA, vanwege het hoge aantal drugsdumpingen de afgelopen jaren in Overijssel en de enorme kosten voor landeigenaren, het initiatief genomen om te komen tot een tijdelijke compensatie regeling – tot het moment dat het Rijk wederom met een programma zou komen. Een motie met deze oproep is unaniem aangenomen. We gaan er van uit dat het college op de hoogte is van bovengenoemde kamerbrief. Beide fracties hebben de volgende vragen aan het college van de provincie Overijssel:

  1. Op welke wijze gaat het college aan de slag met de toezegging van het Ministerie van Justitie en Veiligheid over het 100% vergoeden van kosten voor de directe opruimkosten voor particuliere gronden?
  2. Op welke wijze gaat het college – eventueel met gemeenten - aan de slag met de (co)financieringsregeling voor de opruimkosten voor gemeentelijke gronden?
  3. Wat betekent bovenstaande voor de tijdelijke regeling waar de Staten om heeft gevraagd? Gaat deze regeling met terugwerkende kracht, vanaf het moment dat de eerdere landelijke regeling is stopgezet, gelden?
  4. Wil het college Provinciale Staten blijvend informeren over de voortgang omtrent deze nieuwe regeling?
  5. Is het college bereidt Provinciale Staten een overzicht te doen toekomen van alle locaties en aantal drugsdumpingen van 2018-2019? Zo nee, waarom niet?

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.