21 juli 2017

CDA: Meer inzicht gevolgen Lelystad airport hard nodig

CDA Overijssel neemt de zorgen van de inwoners en de vertegenwoordiging actiegroep Hoog Overijssel over deze vliegroutes zeer serieus.  CDA Overijssel vind het van belang dat de effecten goed in kaart worden gebracht, niet alleen de nadelige effecten maar ook de positieve effecten voor regionale economie. “Op dit moment hebben wij als provincie weinig tot geen inzicht in deze gevolgen en zijn daardoor niet voldoende bij machte te sturen in dit dossier. Als CDA Overijssel zijn we niet tegen de komst van het vliegveld, maar we willen wel dat er voldaan wordt aan een aantal belangrijke randvoorwaarden. Snel een goede herindeling van het luchtruim, vlieghoogtes van tenminste 6000 voet, het gebruik van wachtgebieden alleen in zeer uitzonderlijke gevallen en goede instrumenten om geluidseffecten te meten zijn wat ons betreft een vereiste”, licht Bouwien Rutten, woordvoerder op dit dossier, toe. 

Content met toezeggingen
Tijdens de Statenvergadering heeft gedeputeerde Annemieke Traag toegezegd dat ze na de zomer bij de minister zal aandringen om de geluidseffecten duidelijk in beeld te brengen en ook de vraag voor een goed monitoringssysteem brengt zij bij de minister onder de aandacht.  “We zijn met alle betrokkenen goed in gesprek, we worden zowel door de gedeputeerde als de staatssecretaris goed betrokken bij het proces. In het najaar zijn nog een aantal belangrijke beslismomenten. Ook de second opinion, door bureau Helios,  over de voorgestelde vliegroutes zien we met belangstelling tegemoet. We moeten scherp zijn en onze Overijsselse belangen goed bewaken”, vervolgd Bouwien Rutten haar verhaal.

Brief
op 21 juli heeft de CDA-fractie van Overijssel kennis genomen van een brief van Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, Sharon Dijksma. In de brief van de staatssecretaris wordt ook aangegeven dat in september een consultatieronde start waarin alle belanghebbenden betrokken worden. Rutten: “Ik ben blij dat we nog een mogelijkheid krijgen om de belangen van onze provincie goed duidelijk te maken. Uiteindelijk is het ons doel dat zowel de uitbreiding van vliegveld Lelystad gerealiseerd kan worden, maar dat ook de overlast voor Overijssel tot een minimum beperkt wordt als het gaat om geluidshinder en schadelijke milieueffecten”.    

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.