01 oktober 2019

CDA Overijssel: Oplossing stikstofprobleem heeft maatwerk nodig

Het CDA Overijssel ziet een aantal goede bouwstenen in het advies van de commissie-Remkes over de stikstofdiscussie. Het rapport laat duidelijk zien hoe we als klein land met veel economische activiteiten aanlopen tegen grenzen van de natuur en de leefbaarheid. Om de problemen aan te pakken pleit het CDA Overijssel, net als de commissie Remkes voor regionaal maatwerk en samenwerking tussen alle economische sectoren.

Robuuste natuur én minder regels
“Focus alleen op het inkrimpen van de veestapel en het verlagen van de snelheid op snelwegen, is niet de oplossing voor dit complexe probleem. Ook andere sectoren zoals de bouw en (openbaar) vervoer voelen de gevolgen van de uitspraak van de Raad van State dagelijks. Het kabinet moet snel aan de slag met de uitkomsten van het rapport en met alle partijen goed in gesprek. We staan met elkaar aan de lat voor een gigantische opgave. Samen moeten we bekijken hoe we ervoor kunnen zorgen dat we de natuur minder belasten én toch ook kunnen zorgen voor bedrijvigheid. Het CDA ziet de oplossing in een balans tussen robuuste natuur en minder regelgeving voor ondernemers. We moeten ervoor zorgen dat de natuur herstelt, Overijssel niet op slot gaat en er nieuwe woningen gebouwd kunnen worden. Er wordt nu gewezen naar de boeren. Zij zouden het grote probleem zijn. Dat is niet eerlijk én ook niet de oplossing”, aldus Jeroen Piksen namens het CDA Overijssel.

Veel agrariërs rond Natura2000 gebieden
“Bij heel veel beschermde natuurgebieden, Natura2000, liggen agrarische bedrijven. De sector heeft al te maken met een enorme regeldruk. Met name voor onze boeren is duidelijkheid over en perspectief voor de toekomst nu van groot belang. Zij zijn de producenten van ons voedsel en zij zorgen voor onze prachtige buitengebieden. Nederland kan niet zonder haar boeren. De commissie Remkes ziet een grote rol voor de provincies. Hoe deze rol ingevuld moet worden, is nog te weinig duidelijkheid. Hierover moeten we op korte termijn met het college over in gesprek”, aldus een strijdbare Piksen. Om dit gesprek op gang te krijgen heeft Piksen vragen gesteld aan het college.

 

De gestelde vragen aan het college:

In het rapport “Niet alles Kan” van de commissie Remkes wordt een grote rol aan de provincies toebedeeld. Hierover moet meer duidelijkheid komen. Het rapport zegt dat de provincies verantwoordelijk zijn voor het afgeven van vergunningen voor activiteiten waarbij stikstof vrijkomt. Zij moeten de gebiedsregisseurs worden en zorgen voor een gebiedsgerichte aanpak. De CDA fractie heeft hierover de volgende vragen:

  • Het CDA wil zo spoedig mogelijk een startnotitie en plan van aanpak van GS ontvangen over de implicaties van het rapport voor Overijssel met een waarbij de CDA vragen en opmerkingen worden meegenomen. Kan GS hierin voorzien en zo ja wanneer?
  • Hoe kan reeds ingezet natuur- en milieubeleid gekoppeld worden aan de adviezen in het rapport van de commissie Remkes en hoe kunnen we deze beoordelen op kosten en effectiviteit?
  • Welke beslissingen worden op provinciaal niveau genomen en wie heeft daarbij welke verantwoordelijkheid? Wordt er financieel gecompenseerd in gevallen van intrekken of wijzigen van bestaande vergunningen?
  • Hoe kan voorkomen worden dat het afgeven van vergunningen onnodig wordt belemmerd door bijvoorbeeld gebrek aan ambtelijke capaciteit?
  • Is Gedeputeerde Staten het met het CDA eens dat brede (maatschappelijke) samenwerking nodig is, zonder vertragende werking?
  • Naar verluidt liggen in Overijssel veel vergunningaanvragen stil, ook die van kleine (bouw)projecten waarbij de stikstofbelasting vrijwel nihil is. Wat is terzake de uitvoeringspraktijk van de provincie en hoeveel vergunningaanvragen betreft het?

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.