26 februari 2019

CDA Overijssel wil Salland komende vier jaar verder versterken

Het CDA-Overijssel zet zich in voor een sterk en leefbaar Salland. Tijdens een bezoek aan The Green East lieten de Sallandse CDA kandidaten zien wat ze de komende vier jaar voor Salland willen doen. Lijsttrekker en inwoner van Laag Zuthem Eddy van Hijum noemt ‘sterke kernen’ en ‘krachtige economie’ een van de speerpunten voor Salland: “Bewonersinitiatieven om jongeren en ouderen te behouden voor het dorp, zoals in Luttenberg, verdienen steun. Ook MKB bedrijven zijn belangrijk voor Salland. De provincie moet deze bedrijven koesteren en helpen bij uitbreiding, innovatie en verduurzaming.”

Van N35 tot noaberschap
Salland is een veelzijdig gebied en kan op verschillende manier ondersteuning gebruiken. Daarom maakte het CDA Overijssel een 10 PuntenPlan voor Salland. Naast sterke kernen en een krachtige economie wil het CDA zicht inzetten voor Verbreden N35, Een sterke landbouw, Leefbaar platteland, Salland op de toeristische kaart, Schoon en zuinig, Versterk Noaberschap, Handen af van Sallandse tradities en Goed openbaar vervoer.

Het 10 puntenplan voor Salland

1. Leefbare kernen
Dorpen en kernen in Salland moeten kunnen bouwen voor de eigen behoefte. Dit betreft woningen voor jongeren en ouderen die in het dorp willen blijven wonen, maar ook bedrijven die willen uitbreiden. Deze ontwikkelruimte wil het CDA borgen in de provinciale Omgevingsvisie en in afspraken met gemeenten over woon- en werklocaties. Bewonersinitiatieven om jongeren en ouderen te behouden voor het dorp, zoals in Luttenberg, verdienen steun.

2.Krachtige economie
De kracht van de Sallandse economie ligt bij de vele MKB- en familiebedrijven; zij zijn de hoeksteen van de regionale economie. De provincie moet deze bedrijven koesteren en helpen bij uitbreiding, innovatie en verduurzaming. Een mooi voorbeeld is het innovatiecentrum The Green East in Raalte, waaraan Energiefonds Overijssel bijdraagt. Bedrijven die kansarme werkzoekenden een kans willen bieden, verdienen steun. Denk aan jongeren zonder diploma, oudere werklozen of vluchtelingen.

3. Verbreden N35
De N35 tussen Zwolle en Enschede moet zo snel mogelijk een 2x2 stroomweg worden. Het Rijk is aan zet om voor de zomer een voorstel aan de Kamer voor te leggen voor het opwaarderen van het tracé Wijthmen-Nijverdal, inclusief financiële onderbouwing (Motie-Von Martels c.s.). Ook de provincie moet wat het CDA betreft aan de verbreding bijdragen. Prioriteit heeft de omlegging van de N35 bij Marienheem.

4. Een sterke landbouw
Salland is een agrarische regio. Onze boeren zorgen voor voedsel, dragen bij aan de economie en zorgen voor het landschap. Het CDA vindt dat de provincie agrarische ondernemers ruimte moet blijven geven om te ondernemen. We willen perspectief bieden aan jonge boeren, en boeren ondersteunen bij verdere stappen richting verduurzaming en beheer van het landschap die gekoppeld zijn aan langjarige verdienmodellen. Via de inzet van ‘erfcoaches’ werkt de provincie mee aan verduurzaming van agrarische erven door onder meer het vervangen van asbestdaken, benutten van kansen voor schone energie, maar ook de aanpak van verborgen armoede.

5. Leefbaar platteland
Het CDA wil ook in Salland de leegstand op het platteland aanpakken, door de Herstructureringsmaatschappij Overijssel (HMO) middelen te geven voor het opkopen en herontwikkelen van leegstaande gebouwen in dorpen, kernen en op het platteland. Ook de komende jaren moeten daarnaast provinciale en Europese middelen worden ingezet voor versterking van het platteland (LEADER).

6. Salland op de toeristische kaart
Salland heeft toeristen uit binnen- en buitenland veel te bieden. Het gebied tussen de Archemer-/Lemelerberg, de Sallandse Heuvelrug en de uiterwaarden van de IJssel is aantrekkelijk voor wandelaars, fietsers en buitensporters. Dit in combinatie met de Hanzesteden Zwolle en Deventer en cultuurparels zoals het Nijenhuis en de werken van de IJssellinie. De provincie moet Salland op de toeristische kaart (helpen) zetten!

7. Schoon en zuinig
Het CDA vindt dat de provincie ook in Salland moet mee-investeren in het isoleren en verduurzamen van buurthuizen, scholen, sportclubs en woningen. Dit is goed voor de werkgelegenheid (bouw & installatie), een lagere energierekening en minder CO2-uitstoot. Het CDA is tegen verrommeling van het landschap door windmolens en zonneparken op kostbare agrarische grond; hierop moet de provincie meer regie voeren. Op initiatief van het CDA wordt verkend of en hoe de dijkversterking tussen Olst en Zwolle kan worden benut voor opwekking of opslag van duurzame energie.

8. Versterk Noaberschap Het CDA wil het noaberschap in Salland koesteren en versterken, door mensen te ondersteunen die zich als vrijwilliger inzetten voor anderen of hun omgeving. Vrijwilligers zijn de echte kracht van Salland. De provincie moet daarom geld beschikbaar blijven stellen voor initiatieven die de sociale kwaliteit in buurten en dorpen versterken en voor evenementen op het gebied van sport en cultuur.

9. Handen af van Sallandse tradities
Salland is een regio met een eigen identiteit, streekcultuur en gebruiken. Deze zorgen voor verbondenheid en gemeenschapszin. Het CDA staat pal voor tradities zoals paasvuren en carbidschieten, die mensen in dorpen en kernen bij elkaar brengen en tot het erfgoed behoren. Ook monumentaal en religieus erfgoed verdient ondersteuning, zoals de Plaskerk in Raalte.

10. Goed openbaar vervoer
De provincie moet ook in Salland blijven zorgen voor een goed openbaar vervoer, zodat voorzieningen (scholen, winkels, zorginstellingen etc) voor jong en oud bereikbaar blijven. Maatwerk wordt hiervoor steeds belangrijker. Het CDA wil de inzet van buurtbussen in Salland verder optimaliseren en flexibiliseren, in goed overleg met de besturen van de buurtbusverenigingen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.