10 juli 2019

CDA pleit voor meer tijd voor ondernemers in gebied PIP Oldenzaal, Punthuizen-Stroothuizen en Beuninger Achterveld

Voor het CDA zijn boer en natuur onlosmakelijk met elkaar verbonden. We staan voor de uitdaging de natuur te herstellen en alles in het werk te stellen onze boerenfamilies en gezinsbedrijven waar mogelijk toekomstgericht te behouden.

Natuur herstellen
Het realiseren van natuurherstelmaatregelen is een voorwaarde om weer ruimte te maken voor economische activiteiten nabij Natura 2000 gebieden. Het CDA wil daar vanuit de gedachte van rentmeesterschap van harte aan mee werken. Het CDA heeft ingestemd met het voorstel tot vaststelling van de PIP “Landgoederen Oldenzaal” en de PIP “Punthuizen, Stroothuizen en Beuninger Achterveld”.

Meer tijd
Woordvoerder Jeroen Piksen: “Met het indienen van een amendement en een motie hebben we samen met de andere partijen in de Staten onze betrokkenheid bij onze boeren getoond. We hebben ervoor gezorgd dat de het overgangsrecht niet één maar twee jaar is geworden. Wij denken dat een overgangstermijn van twee jaren rust en comfort kan bieden in nog lopende onderhandelingssituaties, zonder dat hiermee anderen tekort wordt gedaan of processen worden verstoord. Rekening houdend met de ter inzagelegging wordt 1 januari 2022 de datum van de feitelijke inwerkingtreding” Daarnaast hebben we GS de opdracht gegeven alles wat binnen ons bereik en mogelijkheden ligt in te zetten voor behoud van hun bedrijven. Natuur, boer en draagvlak zijn wat ons betreft een driee-eenheid waar we ons met elkaar voor in moeten zetten.”

Ontwikkelruimte reserveren
De gedeputeerde heeft ook toegezegd dat hij antwoord gaat geven op de vraag of het mogelijk is dat vergunningen met ontwikkelruimte die aan de provincie toevallen door overname van een bedrijf door de provincie, zoveel mogelijk voor het gebied te reserveren voor knelgevallen. Na de zomer komt hierover meer informatie naar de Staten.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.