19 juni 2019

CDA trots op coalitie akkoord met veel ruimte voor samenleving

Samen bouwen aan Overijssel… dé boodschap van dit akkoord op hoofdlijnen.

Lees hier de inbreng van Bouwien Rutten in het debat over het coalitie akkoord. 

Samen met onze inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en medeoverheden bouwen we door aan een krachtig Overijssel. Waarin we de trots op onze mooie provincie laten stralen en saamhorigheid herkenbaar is voor iedereen.

Als CDA zijn wij trots op de inhoud van dit akkoord!  Met de coalitiepartners hebben we een prachtig akkoord tot stand gebracht, aan de hand van onze verkiezingsprogramma’s, het Overijsselse verkiezingsprogramma van RTV Oost én de vele brieven die we hebben ontvangen van inwoners, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Het nieuwe coalitieakkoord biedt ruimte voor inbreng van alle andere partijen binnen de Staten.

In het akkoord staan een 7tal belangrijke opgaven waarvoor we aan de lat staan de aankomende 4 jaar. Opgaven zoals

  • Energietransitie: haalbaar, betaalbaar en uitvoerbaar. Zelf de regie houden op hoe de energietransitie vorm krijgt in Overijssel!
  • Aantrekkelijk wonen in steden en dorpen: een onderwerp wat sterk naar voren kwam tijdens de verkiezingen door de Overijsselse inwoners. Dit vraagt om concrete actie, om de woningmarkt toegankelijker te maken.
  • Leefbaar platteland, waarin de verbinding met de steden van belang is. Het CDA heeft daarom gepleit voor een actieplan om het buitengebied en kleine kernen nog krachtiger te maken. Deze is opgenomen in het nieuwe akkoord.

Overijssel heeft een sterke economische basis. De afgelopen jaren heeft de provincie zich daar hard voor ingezet We hebben de arbeidsmarkt gestimuleerd waar mogelijk, onder meer door het 1000 kansen plan voor kwetsbare groepen

-       Er was volop aandacht voor de ontwikkeling van bedrijventerreinen zoals het XL Businesspark. In het nieuwe akkoord zetten we in op een betere aansluiting tussen arbeidsmarkt en onderwijs, en het stimuleren van innovatie en ondernemerschap. Ook grensoverschrijdende samenwerking en diploma-erkenning bieden veel kansen. Daarvoor hebben we alle aandacht!

Een onderwerp die ook hoog op de prioriteitenlijst blijft staan is de verbreding van de N35. In deze nieuwe periode is het de hoogste tijd voor een concrete deal met het Rijk!

In de uitwerking van het nieuwe coalitieakkoord geven we de samenleving een belangrijke plek. Een inclusieve samenleving komt tot haar recht in de lijnen die we hebben uitgezet. Niemand staat buitenspel!
Iedereen doet mee: Jong en oud, alleenstaanden en gezinnen, laag- en hoogopgeleid, gehandicapten, LHBTI en uiteraard alle nationaliteiten. Met elkaar vormen wij Overijssel.

Ik ben verheugd met de vele positieve reacties die wij tot heden hebben mogen ontvangen op onze plannen, zowel vanuit de samenleving als vanuit de Staten.

Aandacht voor de sociale aspecten binnen de samenleving zijn van wezenlijk belang voor het stimuleren van initiatieven en het creëren van draagvlak. We zijn als CDA dan ook erg blij dat er voor sociale kwaliteit, sport en leefbaar platteland een ‘eigen’ gedeputeerde komt!

Een sterke samenleving in Overijssel en de leefbaarheid van ons mooie platteland is geen bijzaak maar hoofdzaak. Het extra budget voor cultuur en evenementen versterkt deze sociale samenhang en lokale tradities.

Bij het duidingsdebat eind maart gaven we als CDA onze reactie op de verdere politieke versplintering en het belang van samenwerken. Nu, enkele maanden later, mogen we constateren dat de samenwerking tot op heden erg plezierig verloopt. Ondanks de hobbels bij de verkenningsperiode. Als middenpartij zoeken wij graag de verbinding met de niet-college partijen en de kiezers die zij vertegenwoordigen. 

Terugkijkend naar de afgelopen periode:
onze dank naar de fijne samenwerking met D66 de afgelopen 4 jaar als coalitiepartner. Gedeputeerde Annemieke Traag heeft haar rol waardevol ingevuld. De strijd in de laagvliegroutes naar en van Lelystad Airport, het asbestdossier, het Nieuwe Energie programma, deze dossiers heeft zij voortvarend opgepakt samen met de staten. Heel erg bedankt Annemieke en veel succes voor de toekomst.

Als CDA nemen we afscheid van gedeputeerde Hester Maij. Naar haar de nadrukkelijke dank voor 8 jaar deskundig besturen van de portefeuilles Landbouw, Natuur en Cultuur. Zij heeft in haar zware portefeuilles niet altijd een makkelijke taak gehad om de juiste beslissing te nemen. Als CDA zijn we trots op het gegeven dat zij hier op een uitstekende wijze invulling aan heeft gegeven. Voor mij persoonlijk geldt dat ik veel van haar heb mogen leren, waarvoor dank!

Tot slot, het is tijd om aan de slag te gaan. Overijssel, samen bouwen we verder aan de toekomst!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.