24 december 2019

CDA wil billijke stikstofregels die perspectief en duidelijkheid bieden

Afgelopen week zijn er veel nieuwe ontwikkelingen geweest rond de stikstofproblematiek. De 12 provincies hebben samen nieuwe beleidsregels stikstofaanpak vastgesteld. Gedeputeerde Staten zijn hiervoor bevoegd en verantwoordelijk. Daarnaast heeft de Minister overeenstemming bereikt met de coalitie van landbouworganisaties over een pakket van maatregelen en de Commissie Remkes heeft een nieuw advies uitgebracht waarin staat dat bemesten en beweiden ook in de toekomst zonder vergunning kan.

De stikstof aanpak vraagt offers van vele sectoren van onze economie. Voor CDA Overijssel is van belang dat de lasten eerlijk verdeeld worden. Van veel agrariërs wordt opnieuw offers gevraagd terwijl maatregelen om de stikstofuitstoot van bijvoorbeeld de luchtvaart te beperken al lang genomen hadden kunnen worden. De Rijksoverheid weet exact hoeveel stikstof vliegtuigen uitstoten en hoeveel er gevlogen wordt.
Ook de industrie moet bijdragen, maar we weten niet of alle bedrijven in Overijssel die een Natuurbeschermingswet vergunning moeten hebben, daarover ook beschikken. Verzet en teleurstelling bij onze agrariërs is mede hierom begrijpelijk. We zien echter ook het belang dat er weer vergunningen verleend kunnen worden voor stallen, de bouw van huizen, de aanleg van wegen en andere projecten.

Overijssel heeft een enorme inspanning geleverd, om (sinds het gedeeltelijk intrekken van de vorige versie van de beleidsregels) in gesprek te gaan met de agrarische sector maar ook met bijvoorbeeld  Bouwend Nederland en natuurorganisaties. Om input op te halen en de inzet vanuit Overijssel te bespreken. We blij zijn dat er nog steeds wordt meegedacht vanuit de verschillende sectoren. Dat vinden we belangrijk en wordt door het CDA zeer gewaardeerd.

De nieuwe regels zijn een verbetering. Het grote verschil met de oude regels is dat het vetrekpunt voor vergunningverlening ook bij extern salderen de gerealiseerde stalruimte is geworden. Ook bieden de nieuwe beleidsregels veel meer ruimte voor innovaties en verdere verduurzaming van stalsystemen. Dit is een punt wat door CDA nadrukkelijk is ingebracht.

Uitwerking beleidsregels kritisch volgen.

Onze inzet is geweest dat in het verleden vergunde rechten onverkort gerespecteerd worden, voor ontwikkeling en voortzetting van het eigen bedrijf. Dat is niet altijd het geval. In voorkomende gevallen moet, als men de vergunde capaciteit wil realiseren, toch intern gesaldeerd worden. Indien de vergunde ruimte gewoon wordt ingevuld zoals op de NBW-vergunning ingetekend is er niets aan de hand. Maar theorie en praktijk kunnen uiteenlopen. Bijvoorbeeld: de agrariër wil ligplekken op een net iets andere plek op het bouwblok situeren. Dan moet een nieuwe vergunning worden aangevraagd en moeten de regels van het intern salderen worden toegepast. Wel komen er uitzonderingssituaties, waarbij wel de volledig vergunde capaciteit benut mag worden.

We willen een ruimhartige toepassing voor de opgenomen ‘hardheidsclausule’ voor het tegengaan van ongewenste bijeffecten van regelgeving. Er bereiken ons te vaak signalen dat de hardheidsclausule in de praktijk geen soelaas biedt.

In het licht van billijke,  duidelijke regels die perspectief bieden zullen wij hierover het gesprek en overleg met Gedeputeerde Ten Bolscher blijven opzoeken. In mei 2020 vindt een evaluatie van de nieuwe beleidsregels plaats. Ook hier zullen we bovenop zitten en aandacht vragen voor knelpunten.

De woordvoerders hebben schriftelijke vragen ingediend om verduidelijking te krijgen.

Ontwikkelen gebiedsgerichte aanpak.

Naast de nieuwe beleidsregels is de uitwerking van de gebiedsgerichte aanpak voor versterking en herstel van kwetsbare natuur van groot belang. Wij willen kristal helder hebben wat de positie van PS is. Het gaat hierbinnen om kaderstelling, vaststellen van concrete plannen en wijze van aanpak. 

Naar verluidt is er landelijk € 250 miljoen beschikbaar voor gebiedsgerichte maatregelen. Overijssel heeft 24 van de 160 Natura 2000 gebieden binnen de grenzen. Dat rechtvaardigt een forse claim op deze middelen. De Gedeputeerde meldde voorts dat het daadwerkelijk versterken van de kwetsbare natuur voor Overijssel een opgave is die honderden miljoenen kost en wat ons betreft door het Rijk betaald wordt.

De inzet van het CDA zal zijn dat wij voor onze boeren een gezond verdienmodel willen en daarbij de natuur niet meer belasten dan verantwoord is. Boeren en natuur horen bij elkaar. Wij volgen de lijn van het kabinet dat geen boer gedwongen verplaatst hoeft te worden.

Tevens willen wij dat bij gebiedsgerichte maatregelen uitdrukkelijk met de sociale en economische leefbaarheid rekening wordt gehouden. 

Voor nu

Er wacht ons de komende jaren nog veel werk. Heel veel regels en plannen komen in uitvoering. Voor nu wensen we onze achterban een gezegende kerst en vertrouwen in het nieuwe jaar. We vergeten niet dat het kerstkind Jezus in een boeren stal is geboren en in een voederbak is gelegd.

Voor meer informatie:

https://www.overijssel.nl/loket/dossier-stikstof/vergunningverlening/

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/12/19/tussentijds-rapport-van-het-adviescollege-stikstofproblematiek

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2019/12/16/voortgang-aanpak-stikstofproblematiek/Kamerbrief+Voortgang+Aanpak+Stikstofproblematiek.pdf

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2019/12/16/bijlage-2/19306068+bijlage+2.pdf

https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=0eef4b27-6eee-4b57-95d0-ac86d34e6d60&title=Verslag%20afspraken%20kabinet%20-%20Landbouwcollectief.docx

 

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.