11 februari 2020

CDA wil definitief zekerheid over einde afvalwaterinjectie NAM

De NAM kan niet garanderen dat niet opnieuw wordt begonnen met het injecteren van afvalwater van boorlocaties in het Tubbergenveld. Er wordt gezocht naar extra capaciteit in de omgeving van het Drentse Schoonebeek. Wordt die niet gevonden, dan sluit de NAM niet uit dat opnieuw afvalwater naar het Tubbergenveld gaat. CDA Overijssel wil echter dat er een definitief einde aan komt, omdat het injecteren van vervuild afvalwater nog altijd voor veel onrust zorgt onder de bevolking van Noordoost-Twente.

Gebleken is dat de provincie Overijssel niet over de juridische middelen beschikt om het injecteren van afvalwater tegen te gaan. Het CDA wil dat Gedeputeerde Staten er opnieuw bij minister Wiebes van Economische Zaken op aandringt dat er definitief een einde aan komt. Mogelijk zijn er ook nog andere manieren om dat te bereiken, zegt voorzitter Bouwien Rutten van de CDA-Statenfractie.

Met een tiental vragen informeert zij bij het college van GS bevraagd naar de huidige stand van zaken. Dan gaat het niet alleen over het injecteren van afvalwater, maar ook om mogelijke invloed op de waterwinning in de nabije omgeving van het Tubbergenveld en de zuivering van het met chemische middelen verontreinigde afvalwater. Volgens de NAM acht tot op heden geen enkel bedrijf zich in staat om het afvalwater te zuiveren. ‘Een aantal partijen in de markt is daarover een andere mening toegedaan’, aldus Rutten. Zij dringt er daarom bij GS op aan om opnieuw bij minister Wiebes aan te kloppen voor een pilotproject voor de waterzuivering.

De CDA-fractie stelt de volgende vragen aan het college:

1.     Is er contact met de provincie Drenthe over de plannen van de NAM om de afvalwaterinjectie te verplaatsen naar Drenthe ipv Overijssel?

2.     Wat vindt de provincie Drenthe van het voornemen van de NAM om nieuwe capaciteit te vinden?

3.     De NAM stelt tijdens deze bijeenkomst vast dat mogelijk het injecteren van afvalwater in Tubbergerveld weer nodig is wanneer er geen mogelijkheden zijn in de omgeving nabij Schoonebeek.

4.     Hoe realistisch is het te geloven dat er in Overijssel een einde aan de afvalwaterinjectie van afvalwater komt?

5.     Wat is de mening van het college hierover?

6.     Op welke wijze gaat het college voorkomen dat hervatting van het injecteren van afvalwater in het Tubbergenveld zal plaatsvinden?

7.     In het verleden is er juridisch uitgezocht welke mogelijkheden er zijn het injecteren van afvalwater te stoppen. Deze mogelijkheden schijnen juridisch nihil te zijn. Op welke wijze is en gaat het college van Overijssel haar verantwoordelijkheid nemen richting de inwoners van Noordoost-Twente en blijft het college de Minister voeden met de weerstand in het gebied tegen deze injecties? Volgens de NAM is er tot heden geen enkele partij die het water op realistische wijze kan zuiveren. Een aantal partijen in de markt zijn daar een andere mening over toegedaan.

8.     Is het college wederom bereid bij Minister Wiebes aan te dringen op een pilot waterzuivering? Tijdens de informatieavond is een toezegging gedaan over 1 loket als startpunt voor vragen.

9.     Zijn er al concrete stappen gemaakt in de realisatie van een dergelijk loket?

10.  Heeft Vitens de vraag al beantwoord of zij de stoffen controleren die in het geinjecteerde water zijn? Zo ja, wat is de uitkomst? Zo nee, waarom niet?

11.  Is het stappenschema per locatie voor de verschillende vergunningen welke de NAM heeft toegezegd deze avond al bekend? Zo ja, wilt u deze met ons delen?

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.