27 juni 2019

CDA wil meer informatie over RvS-besluit PAS

De Statenfractie van het CDA heeft vragen gesteld over het besluit over de PAS van de Raad van State. Door het besluit komen vele boeren, maar ook projecten zoals de aanleg van wegen en zelfs de opeening van vliegveld Lelystad mogelijk in de knel. De fractie wil weten wat de  gevolgen van het  besluit precies zijn. Woordvoerder Jeroen Piksen: "We zijn ‘pas’ tevreden als we nieuwe mogelijkheden hebben gevonden om de natuur en economie te verbinden.  Onze agrariërs willen wij bijzondere aandacht geven. Opnieuw worden zij getroffen door beperkingen en soms tegenstrijdige regels."

De ingediende vragen: 

Het negatieve oordeel van de RvS over de geschiktheid van de PAS als basis voor vergunningverlening voor stikstof belastende economische activiteiten nabij natuurgebieden heeft een grote impact in onze provincie. De gevolgen zijn nog  niet te overzien. Zowel gemeentes als bedrijven als burgers staan met de handen in het haar.

Het CDA vindt het van groot maatschappelijk en economisch belang dat de provincie maximaal inzicht heeft in de ontstane situatie en daarover communiceert met de samenleving. Daarnaast is van belang dat inwoners en bedrijven zich met hun vragen en zorgen bij de provincie mondeling kunnen melden. Mensen verwachten niet dat op alle vragen antwoorden zijn te geven. Een luisterend oor is echter belangrijk. Ook voor PS als volksvertegenwoordiging is het belangrijk inzicht te krijgen in hetgeen leeft.

Vragen

  • Wat doet GS precies om inzicht te krijgen in de implicaties van de uitspraak RvS inzake de PAS voor Overijssel.
  • Wordt ook geïnventariseerd of en welke lopende vergunningprocedures door de uitspraak getroffen worden?
  • Werkt u in dezen samen met de gemeentes, LTO en VNO-NCW. Zo ja hoe, zo  nee waarom niet
  • Wat zijn de gevolgen van het loslaten van de zogenaamde ‘grens van 0.05 mol’ voor de vrijstelling van vergunningplicht  zoals die gold onder de PAS?
  • Overweegt u een informatie en coördinatiepunt voor Overijssel voor bedrijven en burgers in te richten? De website van Bij12 geeft enkel technische informatie over uitspraak zelf. Mensen kunnen er bij gebaat zijn als zij er in bevestigd worden dat op hun vraag nog geen antwoord gegeven kan worden en zo weten dat zij geen informatie missen. Daarnaast komt ook PS zo aan de weet wat er in Overijssel leeft op dit punt.
  • Op welke wijze worden op nationaal niveau de Overijsselse belangen in dezen behartigd?
  • Kan ook de uitkomst van het vorige week gevoerde overleg van de Tweede Kamer met minister Schouten betrokken worden bij informatievoorziening?
  • Op welke wijze wordt PS bij een en ander betrokken?

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.