21 juli 2018

CDA wil nulmeting gebouwen en woningen rond gaswinningsgebied Eesveen

Het CDA heeft samen met GroenLinks en ChristenUnie nogmaals aandacht gevraagd voor de gaswinning door Vermillion bij Eesveen." Wij vinden het noodzakelijk dat er een nulmeting plaatsvindt bij woningen en gebouwen voorafgaande aan de intensivering van de gaswinning. Zonder een basis is het niet mogelijk goed te monitoren op mogelijke gevolgschades aan woningen voortkomend uit gaswinning. Laten we leren uit voorgaande situaties en nu al alert zijn!", aldus woordvoerder Milieu en Energie Bouwien Rutten.

De volgende vragen zijn aan Gedeputeerde Staten gesteld:

Het college/de Commissaris van de Koning wordt verzocht de volgende artikel 59-vragen schriftelijk te beantwoorden:

Vermilion mag van minister Wiebes bij Eesveen tot en met 2027 meer gas winnen door de gaswinning te intensiveren met de aanleg van een tweede put. Veel inwoners in dit gebied zijn erg verontrust over mogelijke gevolgen voor hun leefomgeving en schades die aan woningen kunnen ontstaan vanwege de aanwezige risico's op trillingen. De Statenfracties van GroenLinks, ChristenUnie en CDA zijn van mening dat deze zorgen serieus genomen moeten worden en het van noodzakelijk belang is het gaswinningsproces van deze en alle andere kleine gasvelden in Overijssel strak te monitoren.

Een nulmeting bij woningen en (bedrijfs)gebouwen zorgt voor een vertrekpunt om goed te kunnen monitoren.

  • Is GS het eens met de fracties van GroenLinks, ChristenUnie en CDA dat monitoring van mogelijk schades aan woningen en (bedrijfs)gebouwen voortkomend door gaswinning noodzakelijk is? Wilt u uw antwoord toelichten?
  • Op welke wijze dient monitoring plaats te vinden volgens u?
  • Verwacht u dat de bodemdaling in dit veengebied invloed heeft op extra risico voor mogelijke schades aan woningen en gebouwen naar aanleiding van gaswinning? Wilt u uw antwoord toelichten?

In het winningsplan geeft Vermilion aan dat indien als gevolg van bodemtrillingen door gaswinning schade ontstaat, deze zal worden vergoed overeenkomstig de regel van het burgerlijk recht. Om deze mogelijke schade te kunnen monitoren is een nulmeting een noodzakelijke basis om te kunnen bepalen of er schades voortkomen uit deze gaswinningsactiviteiten. De nulmeting zal plaats moeten vinden voorafgaande dat de gaswinning wordt geïntensiveerd om een goede basis te vormen.

  • Is GS bereid Vermilion en het Ministerie van EZK schriftelijk te berichten een nulmeting, uitgevoerd door een andere partij dan Vermilion, uit te laten voeren bij de woningen en bedrijfsgebouwen van in de directe omgeving van het gasveld Eesveen? Zo nee, waarom niet?

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.