10 april 2019

UPDATE: Snel duidelijkheid voor eigenaren asbestdaken en saneerders na rapport TNO

Het CDA heeft vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten omdat zij snel duidelijkheid wil voor eigenaren van asbestdaken en asbestsaneerders. De antwoorden op onze vragen zijn inmiddels binnen. Lees ze hier. 

 

 

 

Uit een rapport van TNO zou blijken dat de gezondheidsrisico’s van het saneren van asbest kleiner zijn dan gedacht en dat boeren ook zelf aan de slag kunnen met asbestsanering. “Dat klinkt mooi en kan een versnelling van de sanering van asbestdaken betekenen, maar we moeten niet te vroeg juichen”, geeft woordvoerder Bouwien Rutten aan. “Ik wil wel heel zeker weten dat de motie die is aangenomen in de Tweede Kamer echt op harde feiten gebaseerd is en dat de volksgezondheid echt gegarandeerd wordt. En dat moet wat mij betreft snel. Het is onwenselijk dat de sanering van asbestdaken een half jaar stil komt te liggen. Daarnaast moeten ook de saneerders goed betrokken worden in deze nieuwe ontwikkeling”

Veel onduidelijkheden
Wat het CDA Overijssel betreft zijn er nog veel vragen te beantwoorden. Zo wil de fractie weten wat risicoklasse 1 precies inhoudt en of het inderdaad klopt of boeren zelf hun daken mogen saneren en welke risico’s hieraan verbonden zijn. Daarnaast vraagt de fractie zich af dat als deze TNO uitkomsten de feiten blijken te zijn, hoe kan het dat inwoners van Nederland én de ondernemers in de asbestbranche al die tijd met andere kennis gevoed zijn? We willen dat inwoners, bedrijven en eigenaren goed en snel geïnformeerd worden, om zo onduidelijkheid te voorkomen en dat asbestdaken tijdig worden verwijderd.

 

 

De gestelde schriftelijke vragen: 

Eind februari is het TNO rapport verschenen waarin uitkomsten naar gezondheidsrisico’s in verschillende asbestblootstellingssituaties en de kosten van bijbehorend beschermingsbeleid.

TNO heeft dit rapport geschreven in opdracht van Aedes, overkoepelende vereniging van woningcooperaties.
In dit rapport komt naar voren dat gezondheidsrisico’s bij het verwijderen van asbestdaken erg klein zijn. Naar aanleiding van dit rapport is er in de Tweede Kamer dinsdag 12 maart een motie aangenomen die oproept tot een onderzoek naar de mogelijkheid van inschaling van daksaneringen in risicoklasse 1 in plaats van risicoklasse 2. LTO geeft  op 6 maart jl. in haar reactie weer dat boeren die zelf willen saneren daar ook de ruimte voor moeten krijgen.  


De fractie van CDA Overijssel heeft daar de volgende schriftelijke vragen over aan Gedeputeerde Staten van Overijssel:

 1. Is het college bekend met de inhoud van het TNO rapport ‘Inzichten voor proportioneel asbestbeleid”?

 2. Wat is de mening van het college over de gestelde uitkomst in het rapport dat de gezondheidsrisico’s bij het verwijderen van asbestdaken erg klein is?

 3. Zijn deze conclusies voor het college harde feiten?

 4. Wat kunnen de mogelijke gevolgen zijn van deze ontwikkelingen?

 5. Is het college bekend met de aangenomen motie in de Tweede kamer die om een onderzoek vraagt naar het onderbrengen van daksanering in risicoklasse 1?

 6. Wat houdt risicoklasse 1 in?

 7. Als blijkt dat saneren in risicoklasse 1 mogelijk is, betekent dat vervolgens dat boeren zelf hun daken mogen saneren zoals LTO omschrijft?

 8. Wat zijn mogelijke risico’s van het zelf uitvoeren van daksaneringen?

 9. Hoe wordt de kwaliteit van saneren geborgd bij risicoklasse 1?

 10. Is het college bereid om er op aan te dringen bij het Ministerie dat deze motie zo spoedig mogelijk wordt uitgevoerd zodat alle betrokkenen weten waar zij aan toe zijn?

 11. Is het college vervolgens bereid spoedig met de markt in gesprek te gaan om hen te betrekken met hun expertise voor het vormen van het vervolgtraject?

 12. Wat wordt het plan van aanpak bij het college om te voorkomen dat asbestsaneringen de aankomende half jaar stil komt te liggen?

 13. Aangezien we ongewijzigd vol inzetten op versnelling van sanering asbestdaken, hoe ziet het college dit voor zich met de actualiteit van nu?

 14. Wat betekent het voor de dak eigenaren die al hebben gesaneerd, hebben zij overbodig veel geld gestoken in het veilig saneren van asbest?

 15. Als deze TNO uitkomsten de feiten blijken te zijn, hoe kan het dat inwoners van Nederland én de ondernemers in de asbestbranche al die tijd met andere kennis gevoed zijn?

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.