09 november 2021

5,2 miljoen euro voor erfcoaches, schaapskuddes, landschapselementen en ondergrondse verkabeling

Het CDA is blij met het vrijwel statenbrede akkoord om volgend jaar 5,2 miljoen euro uit te trekken voor onder meer de ondergrondse verkabeling in ’s Heerenbroek, de erfcoaches, de gescheperde schaapskuddes en de groenblauwe dooradering van het landschap met houtwallen, meidoornhagen en oude poelen.

De uitkering uit het Provinciefonds valt volgend jaar 5,2 miljoen euro hoger uit dan aanvankelijk werd verwacht. Over de vraag waaraan dit bedrag besteed kan worden, is in de afgelopen weken door alle partijen overleg gevoerd. Dat heeft geleid tot een gezamenlijk amendement en een tweetal moties waarin volgens ons evenwichtige voorstellen worden gedaan om het geld te besteden.

‘De CDA-fractie steunt beide moties van harte’, aldus fractievoorzitter Ben Eshuis in zijn bijdrage aan de algemene beschouwingen bij de behandeling van de provinciale begroting voor volgend jaar door Provinciale Staten. Bij de behandeling van de voorjaarsnota stonden coalitie en oppositie nog lijnrecht tegenover elkaar. Alle voorstellen van de oppositie werden toen weggestemd.

Om dat niet opnieuw te laten gebeuren bij de begrotingsbehandeling werd besloten dat er een statenbreed akkoord over die 5,2 miljoen euro moest komen. En dat is op een fractie na gelukt, tot ieders tevredenheid. ‘Zo zie je maar weer dat samenwerken loont’, merkte Eshuis vanmorgen tevreden op.

Tegelijkertijd sprak de CDA-fractievoorzitter zijn zorgen uit over de financiële positie van de provincie op lagere termijn. In voorgaande jaren konden nog veel incidentele investeringen worden gedaan uit de opbrengst van de verkoop van aandelen Essent, maar dit geld is intussen grotendeels besteed.

Eshuis ging vervolgens in op een aantal uitdagingen voor de komende jaren, in het bijzonder het tekort op de woningmarkt waardoor jongeren nu al vaak noodgedwongen thuis blijven wonen. Ook lopen de wachtlijsten voor een huis of een bouwkavel steeds verder op. ‘In het verleden bleek een actief gemeentelijk grondbeleid een effectief middel. Door de verslechterde financiële positie van de gemeenten is dit instrument steeds meer naar de achtergrond verdwenen. Daarom komen we vandaag met een motie om gemeenten hierbij te ondersteunen.’

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.