11 november 2020

Algemene beschouwingen PS, integrale tekst CDA-bijdrage

De wereld is veranderd in het afgelopen jaar. Er is een virus binnengeslopen die maakt dat wij allemaal ervaren hoe kwetsbaar we zijn als mens op deze wereldbol. Kwetsbaar in onze gezondheid maar ook in onze levensstijl. Terugkijkend heeft het Covid 19 virus ons veel gekost. We staan stil bij diegene die het afgelopen jaar dierbaren hebben verloren door of ten gevolge van Corona. Dit gemis is voor hen niet in woorden te omschrijven.

Daarnaast heeft het werkgelegenheid gekost en velen onzekerheid gebracht in een ogenschijnlijk zeker bestaan. Anderzijds heeft het ook iets gebracht. Bewustzijn, leven bij het moment en weer stil staan bij ons bestaan. Ervaren hoe belangrijk het is dat er liefde en gezondheid is in ieders leven. Ervaren hoe fijn en vanzelfsprekend het was om elkaar te kunnen knuffelen en te omarmen, troost te bieden en warmte te geven.

Laten we ons openstellen voor de andere kant, de bewustwording, de zorg voor elkaar en de kleine geluksmomenten die nu meer dan ooit gekoesterd worden. Stilstaan bij deze gewaarwording en in het licht daarvan verder bouwen aan de kerntaken die er toe doen.

Een compliment aan ons college, hoe zij gezamenlijk staan voor alle getroffen inwoners in onze provincie en waar mogelijk steun bieden en meedenken in oplossingen.

135 miljoen hebben we binnen Overijssel vrijgemaakt o.a. middels het “Voorstel Overijsselse Herstel- en Transitieaanpak Coronacrisis. De culturele sector, horeca, evenementenbranche, zomaar een aantal sectoren die zwaar zijn getroffen en werken aan herstel. Voor hen aandacht, niet alleen vandaag maar ook morgen.

Ondertussen werken we ook door aan onze andere kerntaken, om de economie op gang te houden, bedrijven en organisaties te ontwikkelen en werkgelegenheid te stimuleren.

Een aantal kerntaken die we nu willen belichten:

Aandacht voor het woningtekort.Wat het CDA betreft moet een kwart van de nieuwbouwwoningen naar starters en jongeren gaan, terwijl er ook meer variatie moet komen in het woningaanbod voor ouderen.
Welke acties gaat het college concreet inzetten om het woningtekort aan te pakken?

De leefbaarheid in de kleine kernenin de provincie holt achteruit als bereikbaarheid, voorzieningen en woonmogelijkheden op het platteland achter raken.

Het CDA roept het provinciebestuur op er alles aan te doen om de laatste kleine scholen in een dorp te laten voortbestaan. De nieuwe generatie vormt de basis van het doorgeven van noaberschap, de zorg om elkaar en het in standhouden van het voorzieningenniveau. Ook moeten we vol in blijven zetten op digitalisering. Zonder de huidige digitale infrastructuur waren we deze Corona tijden niet zo ‘bereikbaar’ door gekomen. Thuis werken was en is door de digitale bereikbaarheid realistisch. Goed dat we als provincie hier zo in hebben geïnvesteerd de afgelopen jaren. Welke plannen zijn er om digitalisering verder uit te bouwen?

Het college gaat aan de slag met de Gebiedsgerichte aanpakmet als doel de stikstofuitstoot te verminderen. 1 van de maatregelen is vrijwillige opkoop van veehouderijen bij Natura2000 gebieden. Als CDA staan we voor een rechtvaardige en eerlijke benadering naar die boeren die hier mee voor grote keuzes staan. Onze statenfractie blijft de ‘boer’ op gaan om in gesprek te blijven en vragen te beantwoorden. Dit moeten we samen doen, we mogen hen niet alleen laten staan. Wil het college aangeven hoe zij deze communicatie transparant en concreet houden naar betrokken partijen?

Aandacht voor energietransitie.Er is veel discussie en ongemak in de gebieden waar zonneparken en windturbines gepland staan. Betrek inwoners tijdig bij besluitvorming! De omgeving moet de plannen dragen. Participatie mag geen loze kreet zijn.
En laten we ons er van bewust zijn dat juist het platteland, de boeren, een grote bijdrage leveren aan deze energietransitie. Meer waardering voor hun veelzijdigheid is absoluut op zijn plaats.

Overijssel telt grote bedrijven met veel dakkeroppervlak voor zonnepanelen, maar ook met mogelijkheden voor restwarmte, bio-warmte en innovatieve vormen van energie. Hoe mooi is het om deze overtollige energie en mogelijkheden van groene energieopwekking bij grote bedrijven volop te gebruiken. Twence in Hengelo is een prachtig voorbeeld van hoe het kan. Het CDA doet daarbij de oproep aan het college naar de mogelijkheid om decentrale groene waterstofhubs te creëren en het benutten van het bestaande aardgasnetwerk voor waterstofgas. Graag een reactie van het college, hoe ziet zij dit?

Voor nu, laten we met elkaar, oppositie en coalitie samen doorbouwen aan een nog beter Overijssel!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.